Βρεττανικὴ προσφορὰ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπη.

Βρεττανικὴ προσφορὰ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπη.Βρεττανικὴ προσφορὰ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπην.

Εἰσὶ δὲ καὶ ἄλλαι περὶ τὴν Βρεττανικὴν νῆσοι μικραί· μεγάλη δ’ ἡ Ἰέρνη πρὸς ἄρκτον αὐτῇ παραβεβλημένη, πρόμηκες μᾶλλον πλάτος ἔχουσα. περὶ ἦς οὐδὲν ἔχομεν λέγειν σαφές, πλὴν ὅτι ἀγριώτεροι τῶν Βρεττανῶν ὑπάρχουσιν οἱ κατοικοῦντες αὐτήν, ἀνθρωποφάγοι τε ὅντες καὶ πολυφάγοι, τούς τε πατέρας τελευτήσαντας κατεσθίειν ἐν καλῷ τιθέμενοι καὶ φανερῶς μίσγεσθαι ταῖς τε ἄλλαις γυναιξὶ καὶ μητράσι καὶ ἀδελφαῖς…

Στράβωνος Γεωγραφικά Δ 5. 3-4

Ἀπόδοσις εἰς τὴν Νέαν Ἑλληνικήν: Γύρω ἀπὸ τὴ Βρεττανία ὑπάρχουν καὶ ἄλλα μικρὰ νησιά. Μεγάλο νησὶ εἶναι ἡ Ἰέρνη, ποὺ βρίσκεται πρὸς βορρὰν καὶ ἐκτείνεται παράλληλα εἰς τὴν Βρεττανία, ἔχοντας πλάτος μεγαλύτερον ἀπὸ τὸ μῆκος. Γι’ αὐτὴν, τίποτε συγκεκριμένον δὲν ἔχουμε νὰ ποῦμε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ ὅτι οἱ κάτοικοί της, εἶναι οἱ ἀγριώτεροι τῶν Βρεττανῶν, καθὼς εἶναι ἀνθρωποφάγοι καὶ πολυφάγοι!!!!!!! Ἐπίσης θεωροῦν καλὸν νὰ τρῶνε τοὺς πατέρες τους, ὅταν πεθάνουν καὶ νὰ συνάπτουν φανερῶς ἐρωτικὲς σχέσεις καὶ μὲ ἄλλες γυναῖκες καὶ μὲ τὶς μητέρες καὶ μὲ τὶς ἀδελφές τους…

Στράβωνος Γεωγραφικά Δ 5. 3-4

Δεσποτάκης τῆς Δαμητρὸς Ἕλλην 26-7-2012

(Visited 32 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Βρεττανικὴ προσφορὰ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπη.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Βρεττανικὴ προσφορὰ πολιτισμοῦ εἰς τὴν Εὐρώπη. « Φιλονόη καὶ φίλοι……

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Οι διεφθαρμένοι και ανώμαλοι Έλληνες» και οι «πολιτισμένοι» Βρεττανοί!

Ἡ ὑποβολὴ σχολίων ἔχει κλείσει.