Καταδικάζουν τήν Ἑλλάδα σέ κατάρρευσι ἀπό τήν λαθρομετανάστευσι

Καταδικάζουν τήν Ἑλλάδα σέ κατάρρευσι ἀπό τήν λαθρομετανάστευσι

Ὄχι μόνο δέν ἀλλάζουν τή συμφωνία Δουβλῖνο ΙΙ πρός τό καλλίτερο, ἀπεναντίας, προωθοῦν ἀλλαγές στήν συνθήκη Σένγκεν, εἰς ὠφελος κυρίως τῶν κρατῶν τῆς Βορείου Εὐρώπης, τά ὁποῖα, οὕτως ἤ ἄλλως δέν ἀντιμετωπίζουν τό τεράστιο πρόβλημα τῆς λαθροεισβολῆς πού ἀντιμετωπίζει ἡ Ἑλλάδα.

Μινώταυρος

«Ξεχᾶστε ἀλλαγές στό Δουβλῖνο ΙΙ» 

Ἄν καί πληθαίνουν οἱ ἐκτιμήσεις ὅτι ἡ κρίσις στήν Μέση Ἀνατολή καί ἡ δραματική κατάστασις σέ πολλές χῶρες τῆς Ἀφρικῆς καί τῆς Ἀσίας θά προκαλέσουν νέα μεταναστευτικά κύματα, ἡ Εὐρωπαϊκή Ἔνωσις δέν δείχνει ἀποφασιστικότητα νά ἀναλάβῃ πρωτοβουλίες γιά τήν θωράκισιν τῶν χωρῶν πού δέχονται μεγάλες πιέσεις, ὅπως ἡ Ἑλλάδα, ἐνῶ τά κράτη τῆς Κεντρικῆς καί τῆς Βορείου Εὐρώπης ἀρνοῦνται κατηγορηματικά ἀλλαγές στό Δουβλῖνο ΙΙ, πού τόσα προβλήματα ἔχει προκαλέσει στήν χώρα μας.

Τό κλίμα αὐτό ἐπιβεβαιώθηκε πρίν ἀπό μερικές ἡμέρες στό συμβούλιο ὑπουργῶν Ἐσωτερικῶν καί Δικαιοσύνης πού πραγματοποιήθηκε στήν Λευκωσία, ὅπου συζητήθηκε τό θέμα τῆς μεταναστεύσεως. Ἡ τοποθέτησις τοῦ Ἕλληνος ὑπουργοῦ Ἐσωτερικῶν, Εὐριπίδη Στυλιανίδη, ὅτι στήν Ἕλλάδα πάνω ἀπό τό 12% τοῦ πληθυσμοῦ ἀποτελεῖται ἀπό νομίμους ἤ παρανόμους μετανάστες, καταδεικνύει τό μέγεθος, τοῦ προβλήματος γιά τήν χώρα μας, τή στιγμή, μάλιστα, πού σύμφωνα μέ τίς ἐκτιμήσεις, στίς χῶρες τῆς Κεντρικῆς καί τῆς Βορείου Εὐρώπης τό ποσοστό αὐτό δέν ξεπερνᾶ τό 7% ἔως 8%.

Ἡ Ἑλληνική πλευρά ζήτησε στό συμβούλιο προσθέτους πόρους λόγω τῶν μεγάλων δαπανῶν γιά τήν παιδεία, τήν ὑγεία καί τήν κοινωνική μέριμνα τῶν μεταναστῶν, τήν προώθησι τῆς δράσεως τῆς FRONTEX, καί στήν τουρκική ἐπικράτεια, ὅπως καί τήν προώθησι τῆς ἰδέας τῆς εὐρωπαϊκῆς ἀκτοφυλακῆς στίς Ἑλληνικές θάλασσες.

Οἱ προτάσεις εἶναι σωστές, σύμφωνα ὅμως μέ πληροφορίες, μόνο ἡ Ἑλλάδα, ἡ Ἰταλία, ἡ Ἰσπανία, ἡ Πορτογαλία, ἡ Κύπρος καί ἡ Μάλτα ἔχουν ζητήσει τήν ἀλλαγή τοῦ Δουβλίνου ΙΙ. Ὡς γνωστόν ἡ ἐν λόγω συμφωνία προβλέπει ὅτι ἡ πρώτη χώρα εἰσόδου λαθρομεταναστῶν, ὅπως εἶναι παραδείγματος χάριν, ἡ Ἑλλάδα, ἔχει τήν ὑποχρέωσι νά τούς κρατήσῃ στό ἔδαφός της, παρέχοντάς τους, μάλιστα, κάθε βοήθεια καί διευκόλυνσι γιά ἀνθρωπιστικούς λόγους, βάσει τῶν εὐρωπαϊκῶν κανόνων καί τῶν σχετικῶν ἀποφάσεων, καί νά τούς ἐπαναπροωθήσῃ στίς χῶρες καταγωγῆς, ὅπου αὐτό εἶναι ἐφικτό.

Οἱ σκανδιναβικές χῶρες ἡ Γαλλία, ἡ Γερμανία, ἡ Ὁλλανδία καί ἡ Αὐστρία ἀρνοῦνται νά τροποποιηθῇ τό Δουβλῖνο ΙΙ, ἐνῶ παράλληλα προωθοῦν ἀλλαγή στήν συνθήκη Σένγκεν, ὥστε νά δίδεται τό δικαίωμα σέ μία χώρα νά ἀναστἐλλῃ τήν ἐφαρμογή της, ἄν κρίνῃ ὅτι συντρέχουν λόγοι ἀσφαλείας, ἀλλά καί νά ἐμποδίζονται οἱ λαθρομετανάστες νά εἰσέρχονται στά ἐδάφη τους. 

Οἱ χῶρες αὐτές ἀντιλαμβάνονται τήν ὀξύτητα τοῦ προβλήματος, εἰδικά γιά τήν Ἑλλάδα, ἀλλά αὐτό πού δέχονται νά συζητήσουν μόνο εἶναι κάποιες οἰκονομικές προσθῆκες καί ἡ ἐνίσχυσι τῆς FRONTEX, ἀρνοῦνται, ὡστόσο, νά ἀλλάξῃ ἡ παροῦσα συμφωνία. Εἶναι προφανές ὅτι ὅλα αὐτά εἶναι…..ἀσπιρίνες καί ἡ Ἑλλάδα θά ἐξακολουθήσῃ νά δέχεται μεγάλη μεταναστευτική πίεσι.

Σύμφωνα ὅμως μέ διπλωματική πηγή πού παρακολουθεῖ τά τεκταινόμενα, εἶναι ἀναγκαῖο ἡ Ἑλλάδα νά πιέσῃ πολύ σκληρά, καθώς διαθέτει τό πλεονέκτημα στίς διαπραγματεύσεις, καί νά ἀπαιτήσῃ λύσεις πού θά εἶναι ἀνάλογες τοῦ μεγέθους τοῦ προβλήματος πού ἀντιμετωπίζει. Ὁ λόγος πού πρέπει νά συμβῇ αὐτό εἶναι ὅτι τίς ἑπόμενες ἑβδομάδες οἱ διαπραγματεύσεις θά ὁλοκληρωθοῦν καί, ἄν ἡ χώρα μας δέν ἐξασφαλίσει κάποια τεχνικά, οἰκονομικά καί συνοριακά προνόμια ἤ καί τήν ἐπιλογή νά ἀφήνῃ κάποιο ἀριθμό μεταναστῶν νά κινεῖται πρός τίς ἄλλες χῶρες τῆς ΕΕ, θά περάσουν πολλά χρόνια μεγάλης μεταναστευτικῆς πιέσεως, χωρίς νά μπορῇ νά κάνῃ ἀλλαγές, κάτι πού εἶναι ἀμφίβολο ἄν θά τό ἀντέξῃ ἡ Ἑλληνική κοινωνία.

Τό γεγονός, προσθέτει ἡ ἴδια πηγή, ὅτι ἡ Ἑλλάς προσέρχεται στίς συνομιλίες μέ καλή θέλησι ἀλλά οἱ ἄλλες χῶρες προσέρχονται μέ βάσι τό τί τούς ἰκανοποιεῖ εἶναι ἐπιτέλους ἕνας λόγος γιά νά ἀλλάξουμε τακτική καί νά ἐξυπηρετήσουμε τό ἐθνικόν μας συμφέρον, πού, σέ τελική ἀνάλυσι, εἶναι καί εὔλογο καί δίκαιο.

Επίκαιρα σελ. 59

 

 

(Visited 36 times, 1 visits today)
One thought on “Καταδικάζουν τήν Ἑλλάδα σέ κατάρρευσι ἀπό τήν λαθρομετανάστευσι

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Καταδικάζουν τήν Ἑλλάδα σέ κατάρρευσι ἀπό τήν λαθρομετανάστευσι « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply