«Ἀντιεξουσιαστὲς», τρομοκράτες ἤ κοινοί δολοφόνοι!

«Ἀντιεξουσιαστὲς», τρομοκράτες ἤ κοινοί δολοφόνοι!Τὸ «ἀντιεξουσιαστὲς» μπαίνει στὰ εἰσαγωγικά του, διότι αὐτὸ ξέρει θαυμάσια πὼς ἀναφέρεται σὲ νούμερα καὶ ὑποκριτές. 
Δὲν εἶναι ἀντιεξουσιαστὴς κάποιος ποὺ σκοτώνει. Ἤ ποὺ δὲν σέβεται τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἄλλων, ὅποιες κι ἐὰν εἶναι αὐτές. Ἤ ποὺ τοποθετεῖ βόμβες, ἀσκῶντας ἐξουσία λόγῳ ἐφαρμογῆς κάθε μορφῆς βίας. 
Ἀντιεξουσιαστὴς εἶναι αὐτὸς ποὺ σέβεται γενικῶς. 
Ὁπουδήποτε ὑπεισέρχεται ἡ βία, μορφὴ καὶ μέσον ἐξουσίας,  παύει ὁ ἀντεξουσιασμὸς καὶ ξεκινᾶ ἡ μαλάκινσις!!!

Ἄς ξεκινήσουμε μὲ τὸν πρόσφατον ἠλίθιο τῆς Πάρου. (Τοὺς θεωρῶ ὅλους ἐν τελῶς ἀναπήρους πνευματικῶς! Μὰ ἐν τελῶς!!!)

Διαβάζουμε γιὰ ἐτοῦτο τὸ σούργελο τὴν ἀγωνιώδη του προσπάθεια νὰ ἐκδηλώσῃ παντὸς εἴδους παραβατικὲς συμπεριφορές, μὲ στόχο του τὴν ταὐτοποίησιν (καὶ τὴν συμπαράστασίν του), μὲ πρόσωπα ποὺ ἔδρασαν ὥς ἥρωες γιὰ αὐτόν, ὅπως ὁ Πάσαρης. 
Γιὰ παράδειγμα:

Τί ἐστί Πάσαρης; Γιὰ ὅσους δὲν θυμοῦνται, πρόκειται γιὰ ἕναν δολοφόνο, ἐν τελῶς ἀπροσάρμοστον, ποὺ διαβιοῦσε μέσα στὴν βία καὶ μέσα στὴν παρανομία. Οὐδέποτε ἠργάσθῃ, οὐδέποτε ἐνδιαφέρθηκε γιὰ τὸν συνάνθρωπό του καὶ φυσικά, μὲ τὴν πρώτη εὐκαιρία, ἀκόμη κι ἀναίτια, ὅπως στὴν περίπτωσιν ταμίου τραπέζης ποὺ ἐλήστευσε ὁ ἴδιος ἐνωρίτερον, ποτὲ δὲν ἐδίστασε νὰ σκοτώσῃ. 
Ἐάν λοιπόν ἕνα τέτοιον πρόσωπο εἶναι πρότυπο γιὰ κάποιον, τότε τί ἀκριβῶς θά μπορούσαμε νά φανταστοῦμε; Συζητᾶμε γιά στυγερόν δολοφόνο μόνον;

Σήμερα, κατ’ ἀντιστοιχίαν, ἔχουμε ἕνα πρόσωπον μὲ παραβατικὴ συμπεριφορά, ποὺ ληστεύει μίαν τράπεζα καὶ σκοτώνει ἕναν περαστικὸ ταξιτζή. Ἐπανάληψις τῶν ἔργων Πάσαρη. Ταὐτοσημότης!

Ὁ ληστὴς καὶ δολοφόνος τῆς Πάρου λοιπὸν εἶχε σὰν πρότυπό του τὸν Πάσαρη. Ἀλλὰ σὲ ὅλην αὐτὴν τὴν ἱστορία ἔχει ἐμπλακεῖ καὶ ἡ ἀντιτρομοκρατική. Ἐν ὁλίγοις, διόλου ἄσχετα δὲν εἶναι ὥς θέματα τὰ παραπάνω. Συζητᾶμε δῆλα δὴ γιὰ ἕναν κοινότατον ἐγκληματία!!!

Ἡ ἐμπλοκὴ τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς ὅμως εἶναι μία πολὺ σοβαρὴ ὑπόθεσις. Δὲν συνηθίζει νὰ ἐμπλέκεται σὲ ἀστικὰ θέματα, ἐκτὸς κι ἐὰν κινδυνεύῃ ἡ συνοχὴ τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ. 
Ἡ συνοχὴ τοῦ κοινωνικοῦ ἱστοῦ, καθῶς καὶ ἡ ἀσφάλεια τῶν πολιτῶν ὅμως εἶναι διαρκῶς εὐπαθής, λόγῳ τῆς παρουσίας τῶν ἐκατομμυρίων ΛΑΘΡΟεποίκων. Εἴδατε κάποιαν ἀντίδρασιν ἔως σήμερα τῆς ἀντιτρομοκρατικῆς; 
Συνεπῶς, ἡ ἀντιτρομοκρατικὴ δρᾶ μόνον σὲ ἀπολύτως σαφεῖς στόχους. Καὶ μόνον σὲ περιπτώσεις ποὺ ὑποθάλπεται ἤ ἐκκολάπτεται τρομοκρατικὴ δράσις συλλογική. (Τὶς μεμονωμένες τὶς ἀναλαμβάνει ἡ λοιπὴ ἀστυνομικὴ δύναμις, ἡ ὁποία ὄμως δὲν ὑπολογίζεται πλέον διότι προστατεύει ἀπὸ τὴν ὀργή μας τὰ κουδουνισμένα!!!)

Πρὸ μερικῶν μηνῶν ὅμως εἴχαμε κι ἄλλην μίαν περίπτωσιν, ποὺ ἀνεστάτωσε τὸ πανελλήνιον ἀλλὰ ἰδίως τὴν Κύπρο.
Στὴν Ἁγία Νάπα, πενταπλὴ δολοφονία, μὲ δρᾶστες πρόσωπα ποὺ ἐμπλέκονται ἄμεσα μὲ τὸν «ἀντιεξουσιαστικὸν» χῶρο. Δῆλα δή, πρόσωπα ποὺ οὐσιαστικῶς λαμβάνουν μέρος σὲ κάθε δράσιν ποὺ θὰ ἐπιφέρῃ ἀναταραχὲς, καταστροφὲς κι ἀναστάτωσιν.
Ὅμως, εἰδικῶς γιὰ τὴν Κύπρο, συζητᾶμε γιὰ συμβόλαιον θανάτου. Δῆλα δὴ γιὰ χρηματισμό.
Κι ἐὰν κρίνουμε φυσικὰ κι ἀπὸ τὸ γεγονὸς τῆς καθαρὰ ὑποκινουμένης δημιουργίας σοβαρῶν ἐπεισοδίων ἀνὰ τὸν πλανήτη, μὲ περισσότερα ξεκάθαρα καὶ κατανοητὰ τὰ δικά μας, τότε ἀδυνατοῦμε νὰ ξεφύγουμε ἀπὸ τοὺς αὐτονοήτους συνειρμούς:

  • Γίνεται νά ὐπάρχῃ τρομοκρατία δίχως χρηματοδότησιν σοβαρή;
  • Γίνεται νά ὑπάρχῃ «ἀντιεξουσιαστικός» χῶρος, δίχως σύνδεσίν του μέ τήν τρομοκρατία; 
  • Γίνεται τελικῶς νά ὑπάρχῃ «ἀντιεξουαστικός» χῶρος δίχως χρηματισμό; 

Ἄς ἐξετάσουμε ὅμως καὶ κάποια ἀκόμη γεγονότα. 
Τί ἀκριβῶς συμβαίνει στό κέντρο τῶν Ἀθηνῶν ἰδίως, ἀλλά καί σέ ἄλλες πόλεις μας, περί τίς δύο ὧρες κατόπιν τῆς ἐνάρξεως ὁποιασδήποτε σοβαρῆς διαδηλώσεως στό κέντρο; 
Ὁρμοῦν ἤ δέν ὀρμοῦν τά «ἀντιεξουστικά»  παιδιά, πρό κειμένου νά διακόψουν τίς συγκεντρώσεις; Καί πότε ἀκριβῶς συμβαίνει αύτό; Μήπως ὅταν τά μεγάλα «ΜΠΛΟΚ», ὅπως αὐτά τοῦ ΠΑΜΕ, τῆς ΑΔΕΔΥ, τῆς ΓΕΣΕΕ, τῆς ΟΛΜΕ τελειώσουν τήν παράστασίν τους στό Σύνταγμα καί ξεκινοῦν γιά τά σπίτια τους; Μήπως τελικῶς τό «δακτυλάκι» τῶν χρηματοδοτήσεων περνᾶ ἀκόμη καί γύρω  ἀπό τίς δράσεις (ἤ καί μέσα ἀπό τίς τσέπες;;;) τῶν καθ’ ὅλα σεβαστῶν συνδικαλιστῶν μας; Κι ἐάν ὄχι, τότε πῶς ἐξηγοῦνται οἱ ταύτόχρονες άποχωρήσεις τους καί οἱ ἄνευ κόστους σέ δακρυγόνα; Εἶναι ἤ ὄχι πραγματικότης ἡ ἐμπλοκή στήν δίνη τῶν ἀερίων παντός ἀθώου καί ἀπαιδεύτου ἀμέσως μετά τήν ἀποχώρησιν τῶν «μεγάλων»;  Τήν πληρώνουν ἤ ὄχι πάντα οἱ ἀγαθοί πού παραμένουν στίς ούρές; Προστάτευσε ἤ ὄχι τό ΠΑΜΕ τήν βο(υ)λή πρό καιροῦ; 

Ἄς μὴν ἐμπλέκω ὅμως πολλὰ θέματα μαζύ. 
Γιὰ ἀρχὴ ἄς μείνουμε στὸ ἐρώτημα ποὺ ἔθεσα στὸν τίτλο. 
Ἐὰν γιὰ παράδειγμα ὁ «ἀντιεξουσιαστὴς» τῆς Πάρου ἐλήστευε μόνον, δίχως νὰ σκοτώσῃ, θὰ μπορούσαμε νὰ δεκτοῦμε πὼς αὐτὸ ἔγινε ἀκόμη καὶ γιὰ λόγους χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμάδος του. Ὁ φόνος ὅμως ποῦ ἀκριβῶς κολλᾶ; Γιατί σήκωσε ὅπλο κατά ἀόπλου; Καί γιατί μιμήθηκε τόσο πιστά τόν Πάσαρη; 
Συζητᾶμε γιά ἕναν κοινότατον ἐγκληματία ἤ μήπως γιά ἕναν ψυχασθενή; Ἤ μόνον γιά κάποιον πού ὅταν τόν πληρώνουν γίνεται κι «ἀντιεξουσιαστής» καί τρομοκράτης ἀλλά καί στυγερός δολοφόνος; Ὅταν ὅμως δὲν τὸν πληρώνουν τί ἀκριβῶς κάνει; Ληστεῖες σέ τράπεζες; 

Πιστεύω πὼς τὸ κλειδὶ γιὰ τὶς ἀπαντήσεις τῶν ἄνωθι ἐρωτημάτων βρίσκεται στὴν μελέτη τῆς προσωπικότητος αὐτῶν τῶν ἀτόμων. 
Κατ’ ἐμὲ εἶναι κοινοὶ δολοφόνοι, ποὺ κατὰ καιροὺς χρηματίζονται, πρὸ κειμένου νὰ ἐξυπηρετήσουν συμφέροντα, ποὺ μᾶλλον ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε. (Καὶ ποὺ διόλου δὲν μᾶς ἀφοροῦν!!!)
Μαζύ τους φυσικὰ καὶ ὅλοι οἰ γνωστοὶ κι ἄγνωστοι κουκουλοφόροι, ΛΑΘΡΟέποικοι καὶ ἀναρχοαριστερούληδες. Γενικῶς εἶναι μία παρέα ὅλοι αὐτοὶ ποὺ ἐκπροσωποῦν, γιὰ ἰδίους λόγους ὁ καθεῖς, κάτι ποὺ λέγεται ἀποδόμησις κοινωνικοῦ ἱστοῦ. 
Τὸ χρῆμα εἶναι πολύ.  Οἱ ἐμπλεκόμενοι ἐπίσης. Τὰ φαινόμενα πολλαπλασιάζονται διαρκῶς. Καὶ χειροτερεύει ἡ κατάστασις ἐντὸς τῆς ὁποίας διαβιοῦμε ὥς κοινωνία. 

Αὐτὰ τὰ πρόσωπα δὲν ἔχουν κανένα ἦθος. Πῶς θά μποροῦσαν ἄλλως τέ; Εἶναι πανομοιότυποι μὲ τοὺς δολοφόνους τοῦ Διστόμου, τοῦ Κολυμπαρίου, τῆς Βιάννου, τοῦ Κομμένου Ἄρτης…. Ἴσως δίχως γενετικὴ σχέσιν, ἀλλὰ λάθη τῆς φύσεως, πανομοιότυπα. Καὶ περιττά! 
Δὲν θὰ ἔπρεπε νὰ τυγχάνουν κανενὸς σεβασμοῦ! (Ὁ συνθέτης Θανάσης Παπακωνσταντίνου ἔχει ἄλλην ἄποψιν! Τοὺς παρουσιάζει ἀκόμη καὶ στὶς συναυλίες του!!!) 

Ἀν τὶ ὅμως νὰ διώκονται, κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι κι ἐξακολουθοῦν τὶς ἀνομίες καὶ τὶς δολοφονίες τους. (Ἄς θυμηθοῦμε καὶ τὸν Πέτρο Κωνσταντίνου… Ἄλλο λέλουδο κι ἐτοῦτο….)
Ἡ ἐκάστοτε ἐξουσία σαφῶς καὶ χρησιμοποιεῖ κατὰ καιροὺς αὐτὰ τὰ πρόσωπα. Μία ἀπλῇ ἀναγωγὴ σὲ παγκόσμιον ἐπίπεδον, θὰ μᾶς ὀδηγήσῃ στὶς ἀγαπησιάρικες σχέσεις ΗΠΑ-Μπὶν Λᾶντεν. 
Ὅσον καιρὸ ἐξυπηρετοῦσε τὰ συμφέροντα τῶν ΗΠΑ ὁ Λᾶντεν ἦταν τὸ καλὸ παιδί τους. Ὅταν παραμασήθηκε ἡ καραμελίτσα τῆς τρομοκρατίας, ἦταν περιττός. 
Ἄλλως τέ, πῶς θά κατάφερναν νά μᾶς ζώσουν ἀπό παντοῦ μέ ὅλα τά δυνατά κι ἀδύνατα μέσα παρακολουθήσεως; Πῶς θά μποροῦσαν νά μᾶς πείσουν νά δεκτοῦμε τήν ἐπιβολή τῶν ῥουφιάνων τους ὥς κάτι φυσικόν; Πῶς θά μποροῦσαν νά μᾶς ἐπιβάλλουν τόν τρόμο, πρό κειμένου νά μᾶς ἀκινητοποιήσουν; 

Ἡ τρομοκρατία σὰν ἔννοια εἶναι ἀνύπαρκτος. Σαφῶς καὶ εἶναι δημιούργημα αὐτῶν ποὺ θέλουν νὰ διατηροῦν τὶς ἐξουσίες τους ἀνέγγικτες. Πρὸς τοῦτο χρηματοδοτοῦν γενναιόδωρα κάθε παραβατικὸ ἄτομο, κάθε ἀσυνείδητον, κάθε ἐγκληματία, πρὸ κειμένου νὰ τὰ χρησιμοποιοῦν κατὰ τὸ δοκοῦν! Καὶ τὰ καταφέρνουν θαυμάσια. 

Οἰ ἐγκληματίες κυκλοφοροῦν ἐλεύθεροι, σκοτώνουν ἀνεξέλεγκτα καὶ καταλήγουμε νὰ μᾶς κλειδώνουν στὰ σπίτια μας. Πρὸς τοῦτο δὲν ὑπάρχει λόγος νὰ βγῇ ἡ ἀστυνομία στὸν δρόμο. 

῎Οταν κάποιος εἶναι ὑπὲρ τοῦ δικοῦ τους μέσου ὅρου (αὐτὸς ὁ μέσος ὅρος εἶναι δικῆς τους κλίμακος) παραβατικός, κι ἐφ΄ ὄσον ἔχει καταφέρει νὰ ἐπιβιώσῃ ἀπὸ πολλῶν εἰδῶν γυμνάσια, ἐγκλήματα καὶ ἀνομίες, τότε μπαίνει ἐπισήμως στὶς ὑπηρεσίες αὐτῶν ποὺ μοιράζουν ἀφειδῶς χρῆμα.

Δὲν εἶναι λοιπὸν διόλου παράξενον τὸ ὅ,τι τρομοκρατία, «ἀντεξουσιαστικὸς»  χῶρος καὶ βαρειὰ ἐγκληματικότης λειτουργοῦν ὥς συγκοινωνοῦντα δοχεῖα. Οὔτε εἶναι σύμπτωσις ἠ ἐμπλοκὴ τῶν μὲν προσώπων στὶς δὲ δράσεις. 
Πρόκειται πάντα γιὰ τὰ ἴδια πρόσωπα, ποὺ δὲν μεταπηδοῦν ἀπὸ χῶρο σὲ χῶρο. Ἀπλῶς μετακινοῦνται ἐλαφρῶς… Ἴσα γιὰ νὰ ἐξυπηρετήσουν καὶ νὰ ἐξυπηρετηθοῦν! Τόσο ὅσο γιὰ νὰ μᾶς ζαλίζουν. 
Ἐδῶ ὅμως δὲν συζητᾶμε γιὰ τὸ κτῆνος μὲ τὰ πολλὰ πρόσωπα.
Ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ τὸ τέρας μὲ τὰ πολλὰ πλοκάμια. 

Φιλονόη. 

 

Υ.Γ.1. Δὲν εἶναι ὅλοι οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι καθάρματα. Ἀλλὰ αὐτοὶ ποὺ ἐμπλέκονται σὲ ἀπειλὲς καὶ δράσεις  κατὰ τῆς κοινωνίας μας εἶναι!  Καὶ εἶναι πολλοί! Ἀμέτρητοι! 

Υ.Γ.2. Ἀνέφερα παρὰ πάνω τὴν ὁμοιότητα ναζιστῶν δολοφόνων μὲ τοὺς ἀναρχοαριστεροαντιεξουσιαστικοτρομοκᾶτες. Σημείωσα μάλλστα πὼς γενετικῶς δὲν ἔχουν σχέσιν. Λᾶθος ἔκφρασις. Ἀπ’  εὐθείας ἀπόγονοι τοῦ Κράτου καὶ τοῦ Βία εἶναι. 

Υ.Γ.3. Μία σοβαρὴ παρατήρησις. Γιὰ τὴν τράπεζα τσακίστηκαν. Γιά τούς πολῖτες; Χ,,,ασμουρήθηκαν!!!!

φωτογραφία

(Visited 11 times, 1 visits today)
One thought on “«Ἀντιεξουσιαστὲς», τρομοκράτες ἤ κοινοί δολοφόνοι!

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἀντιεξουσιαστὲς», τρομοκράτες ἤ κοινοί δολοφόνοι! « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply