Πᾶμε ἀκόμη μίαν φορά!

Πᾶμε ἀκόμη μίαν φορά!

Ἡ ἐκστρατεία αὐτή, γιὰ τὴν ἐπιστροφὴ τῶν κλαπέντων Ἑλληνικῶν μνημείων, δὲν μπορεῖ νὰ συμαίνῃ μόνον γιὰ μίαν στιγμή, αὐτὴν κατὰ τὴν ὁποίαν ἐνημερωθήκαμε. 

Βέβαια, θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως. πὼς δὲν εἴμαστε εἴς θέσιν νὰ  διαφυλάξουμε τὰ ὑπάρχοντα κληροδοτήματα, θά ἔχουμε κι ἄλλα, γιά τά ὁποῖα φροντίζουν ἄλλοι;

Τὸ θέμα δὲν εἶναι νὰ συγκρίνουμε αὐτὸ ποὺ γνωρίζουμε γιὰ τὸ Ἑλλαδοκαφριστάν μὲ αὐτὸ ποὺ θὰ θέλαμε νὰ συμβαίνῃ στὴν Ἑλλάδα!
Καὶ ἡ Ἑλλὰς ὀφείλει νὰ ξαναγίνῃ κέντρον πολιτισμοῦ, τεχνῶν, ἱστορίας, ἐπιστημῶν, ἀρχαιολογίας ἀλλὰ καὶ τεχνολογίας, μὲ τέτοιον τρόπο ποὺ νὰ δίδῃ ἐκ νέου τὰ φῶτα της σὲ ὅλον τὸν πλανήτη καὶ τὴν ἀνθρωπότητα.

Καὶ θὰ γίνῃ!
Πρὸς τοῦτο ὀφείλουμε νὰ προετοιμαζόμαστε καταλλλήλως! 

Φιλονόη. 

φωτογραφία

 

(Visited 15 times, 1 visits today)
Leave a Reply