Ὅρκος Ἀθηναίων Ἐφήβων.

 

εἰκόνα

 

 

Οὐ καταισχυνῶ τὰ ὅπλα,
οὐδ᾿ ἐγκαταλείψω τὸν προστάτην
ὢ ἂν στοίχῳ,
ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὁσίων,
καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν,
καὶ τὴν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσω,
πλείω δὲ καὶ ἀρείῳ ὅσης ἂν παραδέξωμαι.
Καὶ συνήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων,
καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι,
καὶ οὓς τίνας ἄλλους ἱδρύσεται τὸ πλῆθος ἐμφρόνως.
Καὶ ἂν τὶς ἀναιρεῖ τοὺς θεσμοὺς
ἣ μὴ πείθηται οὐκ ἐπιτρέψω,
ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων.
Καὶ τὰ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω.
Ἵστορες θεοὶ
Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη

Ἐπεὶ δὴ ὅμως μία ἄλλη ἐκδοχὴ μᾶς ἔστειλε ὁ Νικόλαος, τὸν ὁποῖον κι εὐχαριστοῦμε, φρονῶ πὼς πρέπει νὰ τὴν παρουσιάσουμε ἐπίσης.

Οὐ καταισχυνῶ ὅπλα τὰ ἱερά, 

οὐδ’ ἐγκαταλείψω τὸν παραστάτην, 
ὅτῳ ἂν στοιχήσω, 
ἀμυνῶ δὲ καὶ ὑπὲρ ἱερῶν καὶ ὑπὲρ ὁσίων 
καὶ μόνος καὶ μετὰ πολλῶν· 
τὴν πατρίδα δὲ οὐκ ἐλάσσω παραδώσω, 
πλείω δὲ καὶ ἀρείω ὅσης ἂν παραδέξωμαι· 
καὶ εὐηκοήσω τῶν ἀεὶ κρινόντων ἐμφρόνως, 
καὶ τοῖς θεσμοῖς τοῖς ἱδρυμένοις πείσομαι 
καὶ οὕς τινας ἂν ἄλλους τὸ πλῆθος ἱδρύσηται ὁμοφρόνως· 
καὶ ἄν τις ἀναιρῇ τοὺς θεσμοὺς 
ἢ μὴ πείθηται, οὐκ ἐπιτρέψω, 
ἀμυνῶ δὲ καὶ μόνος καὶ μετὰ πάντων· 
καὶ ἱερὰ τὰ πάτρια τιμήσω. ἵστορες θεοὶ τούτων.
Ἄγραυλος, Ἐνυάλιος, Ἄρης, Ζεύς, Θαλλώ, Αὐξώ, Ἡγεμόνη

πηγή

Εἶναι πάρα πολὺ μεγάλη ὑπόθεσις νὰ παλεύῃς γιὰ τὸ ἱερότερον ὅλον!
Τὴν Πατρίδα!
Ἀλλὰ αὐτὸ ἀκόμη ἀργοῦμε νὰ τὸ νοιώσουμε…
Θὰ φθάσουμε…
Καὶ θὰ εἴμαστε τόσο δυνατοί, ὅπως τότε… Ὅπως μᾶς πρέπει!

Φιλονόη.  

 

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply