Τὸ ἠλεκτρονικό μας φακέλωμα ἐπιφέρει ταχύτερα ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις.

Τὸ ἠλεκτρονικό μας φακέλωμα ἐπιφέρει ταχύτερα ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις.Ὑπάρχουν στιγμὲς ποὺ ἀρχίζω νὰ πιστεύω πὼς ἕνας ἀπὸ τοὺς σημαντικοτέρους λόγους εἰσβολῆς τῶν ΛΑΘΡΟμεταναστῶν στὴν χώρα μας, εἶναι ἡ ὅσο τὸ δυνατὸν μεγαλυτέρα αὔξησις τῆς πιέσεως ποὺ σχεδίαζαν νὰ μᾶς ἀσκήσουν, πρὸ κειμένου νὰ μᾶς καταστήσουν ἀνικάνους πρὸς ἀντίδρασιν.
Μία πίεσις πολυεπίπεδος, ποὺ οὐσιαστικῶς στοχεύει στὸν νὰ μᾶς καταστήσῃ ἀπολύτως δουλοποιημένους.
Λίγο ἡ ἀ-παιδεῖα, λίγο ἡ οἰκονομικὴ πίεσις, λίγο ἡ παραπληροφόρησις, λίγο ἡ σαχλαμαροποίησις καὶ ὁ ὠχαδελφισμὸς καὶ πολύ, μὰ πάρα πολύ, ἡ ἀλλοίωσις τῆς εἰκόνας μας γιὰ τὰ ὅσα μᾶς ἀφοροῦν, ὁδηγοῦν, ἐπισήμως τοὐλάχιστον, τὴν κοινωνία μας στὴν ἀπόλυτο παράδοσιν!
Αὐτὸ σημαίνει πὼς πέραν τῶν ἐπὶ μέρους παραμέτρων, ποὺ εἶναι ὀρατὲς, ἀπὸ ὅλο καὶ μεγαλύτερον τμῆμα τοῦ πληθυσμοῦ μας, ὑπάρχουν κι ἄλλα «κρυφὰ χαρτια» πολὺ ἰσχυρά, τὰ ὁποῖα ἀκόμη δὲν ἔχουν ἀνοίξει.
Τώρα διαβάζω πὼς ἐξ αἰτίας τῆς ΛΑΘΡΟμεταναστεύσεως, γιὰ νὰ μποροῦμε νὰ ἔχουμε δικαίωμα στὴν ἐλευθέρα μας διακίνησιν ἐντὸς Εὐρωπαϊκῆς Ἐνώσεως, θὰ ὑποχρεωθοῦμε νὰ παραλάβουμε τὰ τσιπάκια τους. 
Ἀναμενόμενον κι αὐτό… Ὅπως καὶ τόσα ἄλλα ἄλλως τέ…
Ἄς μὴν ξεχνᾶμε πὼς ἀκόμη καὶ τὰ κατ’ ἐξοχὴν ὑπάκουα στοὺς κρατοῦντες Μέσα Μαζικῆς Ἐξημερώσεως, ἐδῶ καὶ κάτι μῆνες ἔχουν ἀρχίσει νὰ ἀναφέρονται στοὺς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες ὥς ΛΑΘΡΟμετανᾶστες κι ὄχι ὥς μετανᾶστες, πρόσφυγες καὶ λοιπὲς ἄλλες μπαρουφολογίες; ποὺ συνήθιζαν νὰ ἐκφέρουν, γιὰ ὅσον καιρὸ ἦταν αὐτὲς οἱ ἐντολές τους.
Ἐξ αἴφνης ἔγιναν κακοί κι ἐπικίνδυνοι οἱ ΛΑΘΡΟμετανᾶστες.. Ἤ τέλος πάντων ὄχι καὶ τόσο ἀθῶοι καὶ ἀγαθοί, ὅπως συνήθιζαν νὰ μᾶς τοὺς παρουσιάζουν… Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἀρχίζουν νὰ κάνουν ἀναφορὲς στὴν ὅλο κι αὐξανομένη ἐγκληματικότητα ποὺ οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι ἔφεραν….
Διόλου λοιπὸν τυχαῖα δὲν εἶναι ἡ στιγμὴ τῆς «μεταστροφῆς» τῶν δημοσιοκάφρων, ἐὰν ἀναλογιστοῦμε πὼς οἱ ΛΑΘΡΟέποικοι ἔκαναν καὶ κάνουν θαυμάσια τὴν δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποίαν πληρώνονται. 

Ἐν ὁλίγοις… 
Ἡ εἴσοδος τοῦ ΔΝΤ στὴν χώρα, κατόπιν τῆς μεθοδεύσεως τοῦ GAPατου, τῶν συνεργατῶν του καὶ τῶν ἀφεντικῶν του, ἐπέφερε μίαν γενικοτέρα κατάστασιν ἀμηχανίας. Ἕνα μούδιασμα τῆς κοινωνίας.. 
Πλὴν τῶν τεχνητῶς προσκολλημένων  στὸ ἐπιδερμικό μας οἰκονομικό πρόβλημα, ὅλοι ὅσοι ἐνασχολοῦνται μὲ τὴν παρουσία τῆς τροϊκα καὶ τοῦ ΔΝΤ στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν, ἀρχίζουν κι ἀντιλαμβάνονται πὼς εἶναι πάρα πολλὰ τὰ ἐπίπεδα τῆς πιέσεως ποὺ μᾶς ἀσκοῦνται. Σαφῶς καὶ τὸ οἰκονομικό, παίζει τὸν ῥόλο του, ἀλλὰ κυρίως τὸ ἠθικό, ψυχολογικό, κοινωνικὸ ἐπίπεδον εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς ἀλλοιώνουν τὶς δομές, τὴν σκέψιν καὶ τελικῶς τὴν ἱκανότηταν ἀντιδράσεως….

Φιλονόη.

 Υ.Γ. Ἐὰν καταφέρουμε νὰ «ἀποστασιοποιηθοῦμε» ἀπὸ τὰ γεγονότα, θὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ ἀντίδρασις εἶναι πλέον ἀναπόφευκτος, καθῶς ἐπίσης καὶ ἡ κατακρήμνισις τῶν μεθοδεύσεων ποὺ ἔχουν στηθεῖ. Ὅλη ἡ Φύσις πλέον ἀντιδρᾶ, σταθερὰ ἀλλὰ ἰσχυρά, στοὺς σχεδιασμούς τους. Τὸ μόνον ποὺ μᾶς μένει, πρὸς ὥρας τοὐλάχιστον, εἶναι ἡ ὑπομονή. Ἄλλως τὲ καμμία αὐτοκρατορία δὲν κατάφερε νὰ ὁλοκληρώσῃ ἔως σήμερα, τὴν ἀπόλυτον ἐξουσία της. Γιατί νά ὁλοκληρώσῃ ἡ σημερινή τούς στόχους της;

Στο « Βig Brother» οι Έλληνες λόγω… λαθρομετανάστευσης!

Ηλεκτρονικό φακέλωμα του Έλληνα πολίτη επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Ένωση επικαλούμενη το πρόσχημα εξάλειψης της λαθρομετανάστευσης που αποτελεί μάστιγα για τη χώρα και όχι μόνο.

Η Ε.Ε έθεσε το ζήτημα της εγκυρότητας των ελληνικών ταυτοτήτων με αφορμή τις χιλιάδες πλαστές ελληνικές ταυτότητες που βρίσκονται στα χέρια μεταναστών που προέρχονται από οικονομικά εξαθλιωμένες χώρες.

Για το λόγο αυτό υποδείχθηκε στην ελληνική πλευρά η αλλαγή των στοιχείων αλλά και της μορφής του σημερινού δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, ώστε να καθίσταται αδύνατη η πλαστογράφησή της.

Συγκεκριμένα, ζήτησαν να είναι αναγνωριστικό στοιχείο ενός Έλληνα πολίτη, εκτός από το δακτυλικό αποτύπωμα που έχει καταργηθεί, η ίριδα του ματιού του. Επίσης, σε αυτή θα προστεθεί μία ηλεκτρονική πλακέτα (τσιπ) που θα είναι συμβατή με τα ψηφιακά συστήματα των αστυνομιών της ΕΕ.

Κοινοτικοί αξιωματούχοι απαίτησαν από τους Έλληνες ομολόγους τους να εκδώσουν νέες ταυτότητες που θα θυμίζουν πιστωτικές κάρτες, στις οποίες θα καταχωρούνται: το ονοματεπώνυμο, η ημερομηνία γέννησης, η ίριδα των ματιών, τα δακτυλικά αποτυπώματα, η οικογενειακή κατάσταση, το επάγγελμα, ο αριθμός κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, η ομάδα αίματος και ο τόπος κατοικίας.

Η Ευρωπαική ένωση ζήτησε ακόμη τη «χαρτογράφηση» όλων των αλλοδαπών που εισέρχονται νόμιμα ή παράνομα στη χώρα μας και τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται τα στοιχεία τους, προκειμένου να εντοπισθούν άτομα που ανήκουν σε τρομοκρατικές οργανώσεις .

Πρόκειται αναμφίβολα για ένα δύσκολο εγχείρημα, αφού δεν είναι λίγοι οι μετανάστες που στερούνται ακόμη και των επίσημων εγγράφων (διαβατήριο, πιστοποιητικό γέννησης κ.α.) που να πιστοποιούν την ταυτότητά τους.

Οι περισσότεροι δε, δηλώνουν Παλαιστίνιοι ή Αφγανοί, ενώ προέρχονται από το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές ή τις χώρες του Μαγκρέμπ. Σύντομα μάλιστα, θα μεγαλώσει ο «μεταναστευτικός» πονοκέφαλος για τις αρμόδιες αρχές, καθώς η Ελλάδα πρόκειται να δεχθεί τουλάχιστον 20.000 Σύριους πρόσφυγες. Οι τελευταίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι σαλαφιστές, ένα από τα πιο ακραία κινήματα του Ισλάμ, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, ειδικά όταν υπάρχει ήδη στη χώρα άγνωστος αριθμός εξτρεμιστών και εν υπνώσει ακραίων πυρήνων αποτελούμενοι από φονταμενταλιστές ισλαμιστές.

πηγή

(Visited 16 times, 1 visits today)
One thought on “Τὸ ἠλεκτρονικό μας φακέλωμα ἐπιφέρει ταχύτερα ἡ ΛΑΘΡΟμετανάστευσις.

  1. φιλονοη τι εγινε τελικα μ εκεινη την ιστορια με τα μαγνητακια, δε μας την ανελυσες. να τα ξαναβαλω στο ψυγειο η οχι;

Leave a Reply