Mister Sorras, νά σοῦ κάνω μίαν συμφέρουσα πρότασιν;

Mister Sorras, νά σοῦ κάνω μίαν συμφέρουσα πρότασιν;φωτογραφία

Ὄχι γιὰ ἐσένα ἀπαραιτήτως συμφέρουσα… Ὄχι ἄμεσα τοὐλάχιστον…
Ἀλλὰ σαφῶς συμφέρουσα γιὰ χιλιάδες Ἕλληνες!!!

Ἄκουγα λοιπὸν καὶ ξανάκουγα τὶς συνεντεύξεις,  βάσει τῶν ὁποίων μὲ ἔπεισες πὼς καίγεσαι γιὰ τὸ καλὸ τῶν ἀνθρώπων αὐτοῦ τοῦ τόπου.
Θὰ παρακάμψω τὸ ζήτημα τῆς χρεοκοπίας, ποὺ τόσο πολὺ θέλεις νὰ ἀποφύγουμε, πρὸ κειμένου νὰ μὴν πάθουν οἱ τράπεζες κάτι, καὶ θὰ παραμείνω στὸ τμῆμα ἐκεῖνο ποὺ ἀφορᾷ στὸ ἐνδιαφέρον σου.

Ὅλοι ἐσεῖς, δῆλα δὴ Σῶρρας, Παπαδάκης, Βαλσαμάκης ποὺ ἐκπροσωπεῖτε τὴν END, φοβᾶστε γιὰ τὴν τύχη τῶν Ἑλλήνων, ποὺ τόσο καταδυναστεύονται τὰ τελευταῖα χρόνια. Λογικόν! Ὅλοι φοβόμαστε! Ὅμως ὑπάρχουν κι ἄλλα ζητήματα, πολὺ σημαντικότερα καὶ ἐπείγοντα….

Ἀλλὰ ἄς τὸ πιάσουμε ἀπὸ τὴν ἀρχή.
Αὐτοὶ ποὺ κινδυνεύουν περισσότερο ἀπὸ ὅλους μας εἶναι οἱ ἄστεγοι καὶ ὅλοι οἱ οἰκονομικῶς κατεστραμμένοι. Δῆλα δὴ, αὐτοὶ ποὺ βρίσκονται ἕνα βῆμα πρὸ τῆς αὐτοκτονίας ἤ τῆς ἠθικῆς ἐξαθλιώσεως. 
Γιά αὐτούς τούς Ἕλληνες mister Sorras δέν κόπτεσαι; Δέν ὑπολογίζονται γιά Ἕλληνες, ἐφ’ ὅσον πέρασαν στήν ἄλλην πλευρά; Δέν σέ ἐνοχλεῖ πού πεινοῦν, κρυώνουν, ὑποφέρουν; Δέν σέ ἀπασχολεῖ πού τόσες καί τόσες οἰκογένειες ἔχουν παρατήσει τά παιδιά τους στά ὀρφανοτροφεῖα, πρό κειμένου νά μήν πεθάνουν ἀπό τήν πείνα;

Φαντάζομαι πὼς σὲ πονάει πολύ… Κατὰ πῶς τὰ λὲς πάντα….

Θὰ σοῦ κάνω λοιπὸν μερικὲς πολὺ ἐνδιαφέρουσες προτάσεις mister Sorras.

Κάνοντας μία γρήγορη περιήγησι στὸ διαδίκτυο, βρῆκα κάτι ἀγγελίες μούρλια!
Βρῆκα κτίρια ποὺ πωλοῦνται πλέον σὲ πολὺ χαμηλὲς τιμὲς κι ἄλλα ποὺ ἐνοικιάζονται σὲ ἀκόμη χαμηλότερες.
Βρῆκα ἀποθῆκες, κτίρια στὸ κέντρο τῶν Ἀθηνῶν, τῆς Θεσσαλονίκης, τῆς Καλαμάτας, τῶν Ἰωαννίνων, τῶν Χανίων, τῆς Κομοτηνῆς… Γενικῶς, σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα εἶναι ἄφθονα τὰ κτίρια πλέον ποὺ εἶναι ἐλεύθερα καὶ διαθέσιμα, τὰ ὁποῖα μὲ μικρότατο, γιὰ τὰ οἰκονομικά σου δεδομένα, ἀντίτιμο, θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν κάλλιστα πρὸ κειμένου νὰ στεγαστοῦν οἱ  χιλιάδες ἄστεγοι συμπολῖτες μας, ποὺ ἐπίσης τυγχάνουν Ἕλληνες. (Διευκρίνισις ἦταν αὐτό, γιὰ νὰ μὴν ξεχνιόμαστε…)

Ἔχουμε καὶ λέμε λοιπόν. 
Ἕνας ἄνθρωπος ποὺ κοιμᾶται ἐδῶ καὶ κάποιες ἑβδομάδες ἤ μῆνες στὸν δρόμο, καταλαμβάνει μόλις ἐλάχιστα τετραγωνικὰ χώρου. Πόσο θέλεις νά βάλουμε; Τρία τετραγωνικά; Τέσσερα τετραγωνικά; Νά  βάλουμε πέντε τετραγωνικά, πρό κειμένου νά τοῦ κάνουμε τήν διαβίωσιν πιό ἄνετη;
Ἄς τὰ βάλουμε.
Σὲ ἕνα κτίριον λοιπὸν τῶν 100 τετραγωνικῶν, θὰ μπορούσαμε νὰ στεγάσουμε εἴκοσι ἀστέγους τοὐλάχιστον. (Δὲν ζητοῦν πολυτέλειες… Στέγη ζητοῦν!!!)
Ὄχι γιὰ νὰ τοὺς παράσχῃς κάτι μόνιμο, οὔτε γιὰ νὰ τοὺς ταΐσῃς. Οὔτε κἄν γιὰ νὰ τοὺς ζεστάνῃς!!!
Μόνον γιὰ τὸν ὕπνο τους. Δέν εἶναι κρίμα νά βολοδέρνουν μέσα στό λιοπύρι καί στόν χιονιά; Δέν εἶναι καλλίτερα νά ἔχουν κάπου νά ἀπαγκειάσουν; 

Ἔτσι κι ἀλλοιῶς ἡ διατροφή τους, εἶτε μὲ ληγμένα, εἶτε μὲ ἐλεημοσύνες, εἶτε ἀκόμη καὶ μὲ κομπίνες διαφόρων καλοθελητῶν, κάπως λύεται. Ἡ στέγη τους ὅμως; Δέν πρέπει κάποιος νά φροντίσῃ γιά τήν στέγη τους; Ὑπάρχει λοιπόν ἄλλος καλλίτερος καί ἱκανότερος ἀπό ἐσέναν mister Sorras; 

144 ἐκατομμυριάκια ἔχεις διαθέσει μόνον γιὰ τὰ ἔξοδα ποὺ ἀπαιτοῦνται, πρὸ κειμένου νὰ γίνουν δεκτὲς οἱ προσφορές σου. Δῆλα δή, ἔχεις ξοδέψει 144 ἐκατομμυριάκια πρὸ κειμένου νὰ σώσῃς τοὺς Ἕλληνες. Ὅμως ἐπεὶ δὴ Ἕλληνες εἴμαστε ὅλοι, καὶ οἰ ἔχοντες καὶ οἱ μὴ ἔχοντες, δέν πρέπει νά ἀσχοληθοῦμε καί μέ αὐτούς σοβαρά;
Κι ἐπεὶ δὴ τὸ βλέπω τὸ παραμύθι, δὲν τὴν γλυτώνουμε τὴν χρεοκοπία, δέν κάνεις κάτι πρό κειμένου νά σωθοῦν τοὐλάχιστον αὐτοί πού ἔχουν περάσει τό …χαντάκι; Αὐτούς τί θά τούς κάνουμε; Γιά θάψιμο θά τούς πᾶμε; Ἤ μήπως αὐτοί δέν εἶναι Ἕλληνες σάν κι ἐσέναν; Ἔ;

Ἔχουμε λοιπὸν καὶ λέμε.
Ὑπάρχουν κτίρια χιλιάδων τετραγωνικῶν μέτρων, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ χρησιμοποιηθοῦν ἀκριβῶς γιὰ ἐτοῦτον τὸν λόγο. Στέγασις ἀστέγων. 
Μερικὰ παραδείγματα.
Βρῆκα κτίρια ἄνω τῶν 1000 τετραγωνικῶν μέτρων (ἀποθῆκες) ποὺ μὲ τρία καὶ τέσσερα χιλιάρικα τὸν μήνα θὰ μποροῦσαν νὰ στεγάσουν τοὐλάχιστον 200 ἀστέγους ἕκαστον. Ἐὰν ἐμεῖς ἔχουμε αὐτὴν τὴν στιγμὴ 40.000 ἀστέγους, τότε μὲ 200 κτίρια, τῶν  1000 τετραγωνικῶν μέτρων, σὲ ὅλην τὴν Ἑλλάδα, θὰ μποροῦσες νὰ στεγάσῃς ὅλους τοὺς ἀστέγους.
Κι ἐπεὶ δὴ συζητᾶμε γιὰ μεγάλα ποσά, δῆλα δὴ γιὰ τοὐλάχιστον 1.000.000 τὸν μήνα σὲ ἐνοίκια, θὰ πρότεινα νὰ γίνουν κάποιες ἀγορές, πρὸ κειμένου νὰ σοῦ μείνουν καὶ τὰ κτίρια, γιὰ μελλοντικὲς ἐπενδύσεις. (Ἐκτὸς ἐὰν ἡ Ἑλλάδα δὲν εἶναι πιὰ τόπος γιὰ ἐπενδύσεις σὲ γῆ καὶ σὲ ἀκίνητα… Τότε ἀλλάζει!)

Βρῆκα λοιπὸν  mister Sorras καὶ κάτι ἄλλα κτίρια, 10.000 τετραγωνικῶν μέτρων, μὲ κόστος ἀγορᾶς στὸ 1.000.000 ἔως 3.000.000 εὐρόπουλα. Δῆλα δὴ τοὐλάχιστον 2.000 ἀστέγους μποροῦν νὰ φιλοξενήσουν προσωρινῶς, τὸ κάθε ἕνα ἀπὸ αὐτά!!! Ἔως τῆς στιγμῆς τοὐλάχιστον ποὺ θὰ μποροῦν, μετὰ τὴν ἀνάπτυξιν φυσικὰ ποὺ θὰ φέρουν τὰ δικά σου χρήματα, νὰ βροῦν μίαν ἐργασία καὶ νὰ πᾶνε στὸ καλό τους. (Ἐκτὸς ἐὰν δὲν προβλέπεται νὰ ἐπέλθῃ ἀνάπτυξις μετὰ ἀπὸ τὶς δικές σου ἐπενδύσεις… Τότε …ἀλλάζει εἴπαμε!)
Μὲ εἴκοσι ἤ τριάντα ἤ σαράντα  ἐκατομμυριάκια λοιπὸν μπορεῖς νὰ κάνῃς μεγαλύτερα θαύματα!!! (Καὶ πραγματικά! Ὄχι …εἰκονικά!!!)
Ἐφ’ ὅσον φυσικὰ θὰ ἔχῃς τὸ χρῆμα στὸ χέρι, (καὶ μὲ τὸ ὁποῖον θὰ μποροῦσες νὰ μειώσῃς κατὰ πολὺ τὸ κόστος ἀγορᾶς), μπορεῖς νὰ βρῇς εὐκαιρίες μεγάλες.  Δῆλα δὴ ἀν τὶ νὰ πληρώσῃς 1.000.000 γιὰ κάποιο κτίριο, νὰ κατεβάσῃς τὸ κόστος στὶς 900.000 ἤ στὶς 850.000 ἤ ἀκόμη καὶ στὶς 600.000. Ἐπιχειρηματίας εἶσαι. Νὰ μὴν σοῦ τὰ λέω τώρα ἐγὼ ποὺ δὲν ἔχω ἰδέα ἀπὸ αὐτά… (Ἐκτὸς φυσικὰ ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ περίπτωσις νὰ ἀνακάμψουμε ΠΟΤΕ!!! Τότε εἴπαμε, ἀλλάζει!!! Δὲν συζητᾶμε γιὰ ἐπιχειρήσεις ἀλλὰ γιὰ φιλανθρωπία!)
Ἐκεῖ κοντὰ λοιπὸν στὰ 144 ἐκατομμυριάκια ποὺ ξόδεψες, θὰ μποροῦσες νὰ βάλῃς μερικὰ ἀκόμη καὶ νὰ μὴν χάσουμε αὐτὴν τὴν μερίδα τῶν Ἑλλήνων. (Ἐκτὸς ἐὰν δὲν τοὺς χρειαζόμαστε… Εἴπαμε… Τότε ἀλλάζει!)
Πόσα ἀκόμη θά χρειαστοῦν; Νά ποῦμε πενήντα ἐκατομμύρια; Καί δέν ἀξίζουν 40.000 Ἕλληνες πενήντα ἐκατομμύρια; Γιατί; Γιά θάνατο τούς ἔχουμε; 

Τί θά κέρδιζες ὅμως mister Sorras ἀπό μίαν τέτοιαν κίνησι; 
Μεγάλος εὐεργέτης θὰ ἤσουν! Ἀπὸ τοὺς μεγαλυτέρους! Τί Ζᾶππας; Τί Μποδοσάκης; Τί Βαρβάκης; Τί Ἀρσάκης; Τί Συγγρός; Τί Εὐγενίδης; Τί θά ἦταν ὅλοι αὐτοί ἐμπρός σου mister Sorras; Αὐτοὶ εἶχαν προσφέρει …περιττά, σὲ περίοδο ποὺ ναὶ μὲν ὑπῆρχε μεγάλη ἀνάγκη, ἀλλὰ ἦταν …περιττά!! Ὄχι ἀναγκαῖα!  
Ξέρεις τί σημαίνει περιττά;
Ὅταν πεθαίνῃς ἀπὸ πείνα, δὲν κόπτεσαι νὰ ἔχῃς Ζάππειο μέγαρο. Ψωμὶ θέλεις!!!
Οὔτε γιὰ πρωθυπουργικὲς κατοικίες κόπτεσαι. Ψωμί!!! Ψωμί!!!
Οὔτε γιὰ Βαρβάκιες ἀγορὲς κόπτεσαι…. Ψωμὶ mister Sorras! Ξέρεις πώς ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού δέν ἔχουν ψωμί;
Οὔτε γιὰ Ἀρσάκεια κόπτεσαι… Εἴπαμε, πεινᾶς… Πεθαίνεις ἀπὸ τὸ κρύο… Δὲν σὲ ἐνδιαφέρει τὸ σχολεῖο. Δὲν σὲ ἐνδιαφέρει τίποτα, παρὰ μόνον τὸ στομάχι σου καὶ τὸ στομάχι τῶν παιδιῶν σου!!! 
Οὔτε κἄν γιὰ νοσοκομεῖα, τὴν στιγμὴ ποὺ  πεθαίνεις ἀπὸ πείνα καὶ τὰ νοσοκομεῖα δὲν σὲ δέχονται, παρὰ μόνον ἐὰν ἔχῃς ἀσφάλεια καὶ ταμεῖα. Ξέρεις ἀπό αὐτά mister Sorras; Δὲν ξέρεις. Τὸ γνωρίζω. Ἐσὺ ἔχεις τὰ πάντα. Αὐτοὶ ὅμως δὲν ἔχουν τίποτα mister Sorras καὶ χρειάζονται κάτι… Ἄς ποῦμε μίαν στέγη… Τὸ ἁπλούστερον! 

Ἔχουμε λοιπὸν mister Sorras πεδίον δόξης λαμπρὸ γιὰ τὴν μεγάλη ἀνάγκη σου νὰ προσφέρῃς. 
Ἄσε δὲ ποὺ ὅταν θὰ ἔλθουν καὶ τὰ ὑπόλοιπα χρήματα καὶ φυσικά, κατὰ πῶς τὰ λέτε ὅλοι σας, θὰ περάσουμε στὴν ἀνάπτυξιν, θὰ μποροῦσες νὰ χρησιμοποιήσῃς αὐτὰ τὰ κτίρια γιὰ ἀποθῆκες ἤ γιὰ γραφεῖα ἤ τέλος πάντων γιὰ ἐπιχειρηματικὲς δραστηριότητες.

Ξέρω, δὲν θὰ ἀποδόσουν ἄμεσα ὅλα αὐτὰ ποὺ σοῦ προτείνω. Ἔ καί;
Ἐσὺ γιὰ τὸ καλό μας κόπτεσαι. Ἄς τὸ δοῦμε σφαιρικῶς τὸ θέμα…  
Ὅταν προσφέρῃ κάποιος, πρέπει νὰ προσφέρῃ σὲ κάθε τομέα. Ὄχι μόνον σὲ πολιτειακὸ ἐπίπεδον. Ὑπάρχουν κι ἄλλοι τομεῖς… Ἐξ ἴσου οὐσιώδεις…

Ἀλλὰ ἄς ἐξετάσουμε καὶ κάποιο ἀκόμη ζήτημα.

Συναλλάσσεσαι μὲ μίαν κυβέρνησιν ποὺ δὲν ἐνδιαφέρεται γιὰ τὸ καλὸ τοῦ τόπου παρὰ μόνον γιὰ τὸ καλὸ τῶν τραπεζῶν. Ἀξιώνεις ἀπὸ αὐτὴν τὴν κυβέρνησι νὰ σὲ ἀκούσῃ καὶ νὰ ἔλθετε σὲ συμφωνίες. Ἀξιώνεις νὰ γίνουν λογιστικοὶ ἔλεγχοι, πάντα ὑπὸ τὸ καθεστῶς τῶν προσώπων ποὺ ἔφεραν τὴν χώρα σὲ αὐτὰ τὰ ἐπίπεδα.
Ἔχουν ὅμως ἀποδείξει πολλάκις στὸ παρελθὸν πὼς ξέρουν θαυμάσια νὰ κωλυσιεργοῦν στὰ πάντα. Ἔχουμε χάσει ὥς χώρα ἀμέτρητες πηγὲς ἐσόδων, διότι ἁπλούστατα κάποιοι …ξύνονταν!
Στὸν μοναδικὸ τομέα ποὺ εἶναι συνεπεῖς, εἶναι στὸ νὰ …ξεπουλοῦν τὴν Ἑλλάδα!
Σὲ κάθε ἄλλη τους συναλλαγή, ἀπλῶς τὸ …ἀναβάλουν!
Ἐὰν λοιπὸν ἔπιασες κουβέντες μὲ αὐτούς, θὰ πρέπῃ νὰ γνωρίζῃς πὼς θὰ πασχίσουν νὰ ἀναβάλουν μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο τὶς συμφωνίες μαζύ σου. (Ἐκτὸς κι ἐὰν μυριστοῦν παραδάκι… Τότε ἀλλάζει!)
Γιὰ νὰ καθίσετε λοιπὸν νὰ συζητήσετε, ὅταν θὰ καθίσετε νὰ συζητήσετε, αὐτὸ δὲν πρόκειται νὰ γίνῃ ἐὰν δὲν  περάσουν κάποιες ἑβδομάδες, ἴσως καὶ  μῆνες. Δῆλα δὴ θὰ πρέπῃ νὰ ξεγράψουμε διὰ παντὸς τοὺς ἀστέγους καὶ τοὺς ἀνθρώπους ποὺ βρίσκονται ἕνα βῆμα πρὸ τῆς αὐτοκτονίας. 

Ἐὰν ὅμως ἐσὺ ἀνελάμβανες δράσι, τότε πολλὰ θὰ ἄλλαζαν…
Ἐκτὸς φυσικὰ τοῦ ὅ,τι θὰ ἦταν μία πράξις ἰδιώτου, στὴν ὁποίαν δὲν θὰ μποροῦσαν νὰ παρέμβουν μὲ καμμίαν δύναμιν!
Τί λές λοιπόν; Γίνεται ἤ ὄχι; (Ἐκτὸς ἐὰν δὲν ὑπάρχῃ λόγος… Τότε εἴπαμε, ἀλλάζει…)

 Εἴπαμε… 
Ἐδῶ πρέπει νὰ δράσουν Ἕλληνες…
Κι ὄχι ὅποιοι κι ὅποιοι Ἕλληνες… Κυρίως αὐτοὶ ποὺ διαθέτουν καρδιὰ καὶ πίστη στὸ ὅ,τι θὰ τὰ καταφέρουμε.
Ἐὰν εἶσαι λοιπὸν κάποιος ἀπὸ αὐτούς, ἰδοῦ… Στέγασις ἀστέγων! Πεδίον δόξης λαμπρόν….

Φιλονόη.  

(Visited 46 times, 1 visits today)
5 thoughts on “Mister Sorras, νά σοῦ κάνω μίαν συμφέρουσα πρότασιν;

  1. Ὅλα αὐτὰ Φιλονόη τὶ χρησιμεύουν; Ἐὰν ὁ κύριος αὐτὸς λέγει τὴν ἀλήθειαν ἔχει καλῶς. Ἐὰν ὄχι ζημιώνει κανείς, καὶ εἰς τί; Αὐτὸς θὰ γίνῃ ρεζίλι.
    Ἀδυνατῶ νὰ παρακολουθήσω αὐτὴν τὴν λογικήν.

      • Νὰ ἐπαναλάβω: Ἤ Ἡ Ἑλλὰς θὰ κερδίσῃ ἤ αὐτὸς θὰ γελοιοποιηθῆ. Τὶ σχέσιν ἔχει αὐτὸ μὲ μίαν μέλλουσαν χρεωκοπίαν ἀδυνατῶ νὰ τὸ ἀντιληφθῶ.

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Αὐτοὶ ἐὰν χάσουν ἔχουν κάπου νὰ πᾶνε… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply