«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία…»

 

«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία...»«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ ἦτον μία τυραννία, διατὶ  ἔκαμνε καὶ τὸν ἀρχηγό, καὶ τὸν κριτή, καὶ τὸν φροντισή, καὶ νὰ τοῦ φεύγουν κάθε ἡμέρα καὶ πάλι νὰ ἔρχονται.
Νὰ βαστάῃ ἕνα στρατόπεδο μὲ ψέμματα, μὲ κολακεῖες, μὲ παραμύθια. Νὰ τοῦ λείπουν καὶ ζωοτροφίες καὶ πολεμοφόδια, καὶ νὰ μὴν ἀκοῦν καὶ νὰ φωνάζῃ ὁ ἀρχηγός. Ἐν ᾦ εἰς τὴν Εὐρώπη ὁ ἀρχιστράτηγος διατάττει τοὺς στρατηγούς, οἱ στρατηγοὶ τοὺς συνταγματάρχας, οἱ συνταγματάρχαι τοὺς ταγματάρχας καὶ οὔτω καθ’ ἐξῇς.
Ἔκανε τὸ σχέδιό του καὶ ἐξεμπέρδευε….

Νὰ μοῦ δώσῃ ὁ Βέλιγκτων σαράντα χιλιάδες στράτευμα τὸ ἐδιοικοῦσα, ἀλλ’  αὐτουνοῦ νὰ τοῦ δώσουν πεντακόσιους Ἕλληνας δὲν ἠμποροῦσε οὔτε μίαν ὥρα νὰ τοὺς διοικήσῃ. 
Κάθε Ἕλληνας  εἶχε τὰ καπρίτσια του, τὸν θεό του, καὶ ἔπρεπε νὰ κάμῃ δουλειὰ κανεὶς μὲ αὐτούς, ἄλλον νὰ φοβερίζῃ, ἄλλον νὰ κολακεύῃ, κατὰ τοὺς ἀνθρώπους….»

Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ἀπομνημονεύματα.

Ἀντρέας Ἀντωνίου

(Visited 164 times, 1 visits today)
One thought on “«Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία…»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Ἡ ἀρχηγία ἑνὸς στρατεύματος Ἑλληνικοῦ εἶναι μία τυραννία…» « Φιλονόη καὶ φίλοι……

Leave a Reply