«Φέρε μου κόσμο νὰ σοῦ φέρω κόσμο!»

«Φέρε μου κόσμο νὰ σοῦ φέρω κόσμο!»«Δέν καταλαβαίνεις; Τὸ ἕνα χέρι νίβει τὸ ἄλλο καὶ τὰ δύο τὸ πρόσωπο.
Πρῶτα θὰ φέρῃς ἐσὺ κόσμο στὴν ἀναγγελία τοῦ κόμματός μου, ποὺ γίνεται τότε, καὶ μετά, ναί, θὰ φέρω κι ἐγὼ κόσμο στὴν δική σου κίνησι. 
Ἀλλὰ μὴν σκᾶς… Ὅταν θὰ μποῦμε στὴν βουλή, μὲ τὸ κόμμα μας, θὰ δῇς πόσα πολλὰ πράγματα ἔχουμε προγραμματίσῃ γιὰ τὴν παιδεία. Ἔχουμε πρόγραμμα ἐμεῖς. Νὰ ἔλθῃς νὰ τὸ διαβάσῃς. Θὰ ἐνθουσιαστῇς.
Καὶ κύττα…
Σὲ περιμένω. Νὰ φέρῃς καὶ κόσμο.»

Καὶ γιὰ νὰ ξεκαθαρίζουμε τὰ πράγματα. Ἡ «δική μου κίνησις» ἦταν μία πρόσκλησις πρὸς τὸ ἐν λόγῳ πρόσωπο, τὸ ὁποῖον πρόσωπο μᾶς προέκυψε μὲ πολιτικὸ φορέα νεοσυσταθέντα.
Ἡ «δική μου κίνησις» λοιπὸν ἦταν πρόσκλησις γιὰ τὸ συνέδριον περὶ γλώσσης, ποὺ  ὀργανώνει ἡ Ἀκαδημία Ἀθηνῶν. Δῆλα δὴ ἡ «δική μου» κίνησις, εἶναι μία κίνησις γιὰ τὴν γλῶσσα ΟΛΩΝ τῶν Ἑλλήνων, γιὰ τὴν ὁποίαν, οὐδείς, πλὴν τῆς Ἀκαδημίας, διεκδικεῖ τὰ εὔσημα ἤ τὰ συγχαρητήρια ἤ τὶς διακρίσεις ἤ τὴν πρωτοκαθεδρία ἤ τὴν προβολή ἤ τέλος πάντων τὴν ἐπιβεβαίωσιν. Δεκάδες ἄνθρωποι ἐργάζονται ἀθόρυβα καὶ οὐδεἲς ἐξ αὐτῶν  ἀναμένει κάτι γιὰ προσωπικὸ ὄφελος. Τὸ μόνον γιὰ τὸ ὁποῖον ὅλοι παλεύουν εἶναι ἡ διάσωσις τῆς γλώσσης μας!!! Κι ἐτοῦτο τὸ σούργελον ἦλθε νὰ γελοιοποιήσῃ ἕνα τόσο ἀνιδιοτελὲς ἔργο, πρὸ κειμένου νὰ αὐξήσῃ τοὺς ὑπηκόους ποὺ θὰ ἐλέγξῃ!!!
Ἡ κίνησις τοῦ «φίλου μας», ποὺ δὲν εἶναι κόμμα, ἀλλὰ πολιτικὸς φορέας, τὸ διευκρίνισε, διεκδικεῖ τὴν ψῆφο μας, πρὸ κειμένου νὰ εἰσέλθῃ αὐτὸς στὴν βο(υ)λή, μὲ ὅσους βο(υ)λευτές του, καὶ νὰ μᾶς «σώσῃ»!  (τότε, κάποτε.. ἴσως, ἐάν.. θὰ δοῦμε, δὲν ξέρουμε…). Ὅπως ἀκριβῶς μᾶς ἔσωσαν τόσοι καὶ τόσοι κι ὅπως ἀκριβῶς θὰ μᾶς σώσουν τόσοι κι ἄλλοι τόσοι.

Κι ἐπεὶ δὴ ἡ συγκέντρωσις ἦταν στὴν μεγάλη αἴθουσα, κεντρικοῦ ξενοδοχείου, τὴν ὁποῖαν γιὰ νὰ τὴν κλείσῃς θέλει καὶ κάποιο χρῆμα, γιὰ τὸ ὁποῖον χρῆμα δὲν θὰ ἐρωτήσω κάτι, ἀναφορικῶς μὲ τὴν προέλευσίν του, ἀλλὰ ὅπως κι ἐὰν τὸ κάνουμε σὰν κινητήριος δύναμις ποὺ εἶναι, χρειάζεται τὸ ἄτιμο νὰ τὸ ἔχῃς προβλέψῃ… Ἤ τέλος πάντων κάποιος νὰ σὲ χρηματοδοτῇ… Ἤ τέλος πάντων νὰ ἔχῃς πόρους…
Ἄς μὴν ἐπεκταθῶ ὅμως σὲ ἐρωτήματα. Τὸ πρόβλημά μας παραμένει στὸ ὅ,τι ὁ τύπος ἤθελε νὰ κάνῃ «ἀνταλλαγὴ πληθυσμῶν» πρὸ κειμένου νὰ προβάλλῃ κάτι ποὺ μόνον αὐτὸς πιστεύει, καὶ συνολικῶς χέστηκε γιὰ τὴν γλῶσσα μας.
Νὰ χαρῶ μωρὲ πολεμιστὲς κι ἀγωνιστές…

Ἄς μὴ ἐπεκταθῶ καλλίτερα. Ἄν καὶ εἰλικρινῶς, θὰ τὸ ἤθελα καὶ τοῦ πρέπει…
Ὁ «πατριώτης» ποὺ μὲ ἐνημέρωσε γιὰ τὴν μὴ προσέλευσίν του στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν, ἐὰν δὲν τοῦ «πήγαινα» κόσμο, καλὰ θὰ κάνῃ, πάρα πολὺ καλά, νὰ ἐξαφανιστῇ ἀπὸ τὸν πατριωτικὸ χῶρο, διότι πρόσωπα τοῦ εἴδους του κυκλοφοροῦν μόνον γιὰ νὰ ἀναδεικνύουν τὰ μοῦτρα τους, τὰ ὁποῖα καὶ δὲν χρειαζόμαστε. 
Αὐτὴν τὴν στιγμὴ ἔχουμε μίαν ἑορτὴ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ!!!!
ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!!! 
Ἐὰν γιὰ αὐτὸν εἶναι σημαντικότερον τὸ νὰ μαζέψῃ κόσμο, γιὰ νὰ παρουσιάσῃ …γενικῶς, νούμερα, λυπᾶμαι. Οὔτε νούμερο εἶμαι, οὔτε κόσμο θὰ ἔστελνα σὲ τέτοιες παράτες ἀλλὰ πολὺ περισσότερο, κάποιος ποὺ ἔτσι ὠμὰ ἐκβιάζει γιὰ ἐθνικὰ θέματα, εἶναι ὄχι γιὰ τὰ πανηγύρια ἀλλὰ γιὰ τά…

Ἄς μὴν ἐπεκταθῶ καλλίτερα. Εἶμαι πολὺ ἐκνευρισμένη. Ἄλλα ξεκινῶ νὰ γράψω κι ἄλλα γράφω. Προσπαθῶ νὰ παραμείνω εὐπρεπής, ἄν καὶ δὲν μοῦ ἀφήνουν περιθώρια. 
Μὲ ὅσους φίλους συζήτησα γιὰ τὶς …«ἐνδιαφέρουσες» προτάσεις τοῦ ἐν λόγῳ …«κυρίου» μοῦ ζήτησαν νὰ τὸν καταγγείλω δημοσίως. Ἐὰν χρειαστῇ θὰ τὸ κάνω. Γιὰ τὴν ὥρα τοῦ ἀπαντῶ, διότι στὸ τηλέφωνο δὲν μὲ ἄκουσε, εἶχε οἶστρο: οὔστ ῥε!!! Πατριδοκάπηλε. 

Φιλονόη. 

Υ.Γ. Ψίτ, «πατριώταρε», ἐπεὶ δὴ θὰ τὸ διαβάσῃς αὐτό, κρᾶτα το. Ἐμεῖς τὴν Ἑλλάδα θέλωμεν κι ἄς τρώγομεν πέτρες. Καὶ θὰ τὴν κερδίσουμε.  Ἐσεῖς ὅμως θὰ φᾶτε ὅμως πολὺ ξύλο. ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!!

φωτογραφία

(Visited 58 times, 1 visits today)
6 thoughts on “«Φέρε μου κόσμο νὰ σοῦ φέρω κόσμο!»

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Φέρε μου κόσμο νὰ σοῦ φέρω κόσμο!» | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: «Φέρε μου κόσμο νὰ σοῦ φέρω κόσμο!» | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

  3. Ὅπως ὅλοι οὕτω καὶ ὁ κύριος αὐτὸς ἔχει ὄνομα Φιλονόη. Ἐὰν πράγματ τοῦτο συνέβη ὀφείλεις νὰ τὸν κατονομάσῃς. .

    • Ὄχι ἀκόμη Νικόλαε. Ψᾶξε νὰ δῇς μόνον ποιὸς εἶχε συγκέντρωσι ἐχθὲς πρὸ χθές, καὶ θὰ καταλάβῃς…

  4. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Μὰ δὲν ὁμιλοῦν γιὰ ἰδανικά… | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply