Ἡ διαφορὰ μεταξὺ δημιουργοῦ καὶ χειριστοῦ.

Ἡ διαφορὰ μεταξὺ δημιουργοῦ καὶ χειριστοῦ.Πρὸ μερικῶν ἡμερῶν παρουσίασα ἕναν θαυμάσιο Ἕλληνα, τὸν Μιχάλη Καλογεράκη, ποὺ κατάφερε καὶ καταφέρνει νὰ ἔχῃ ἐνεργειακὴ αὐτάρκεια. Τὸν θαυμάσαμε, τὸν ζητοκραυγάσαμε καὶ τὸν …ζηλέψαμε.
Κι ὅλο αὐτὸ διότι ὁ Μιχάλης εἶναι δημιουργός, ὄχι χειριστής, μηχανῶν ποὺ προσδίδουν ἀπόλυτο αὐτάρκεια στὸν ἴδιον καὶ στὴν οἰκογένειά του.

Ἐὰν ἐμεῖς θελήσουμε νὰ ἐπαναλάβουμε τοῦ Μιχάλη τὰ ἐγχειρήματα, ἤ θὰ πρέπῃ νὰ στρωθοῦμε, νὰ μελετήσουμε, νὰ μάθουμε ὅσα ὁ Μιχάλης γνωρίζει, ἤ νὰ πᾶμε στὸν Μιχάλη καὶ νὰ τὸν πληρώσουμε, πρὸ κειμένου νὰ κατασκευάσῃ γιὰ ἐμᾶς ἀνάλογες μηχανές.
Ἀκόμη ὅμως κι ἐὰν τὶς ἀποκτήσουμε αὐτὲς τὶς μηχανές, τὸ μόνον ποὺ θὰ ἐπιτύχουμε, ἐὰν δὲν στρωθοῦμε νὰ μάθουμε περισσότερα, θὰ εἶναι ἡ πολὺ καλὴ γνώσις τοῦ …χειρισμοῦ τους.

Τὸ αὐτό, μὲ ὅσα ἐμεῖς θὰ κάνουμε, ἰσχύει σὲ κάθε περίπτωσι.
Ἡ ἱκανότης χειρισμοῦ κάποιας μηχανῆς, δὲν μᾶς μεταμορφώνει αὐτομάτως σὲ δημιουργούς. Χρειάζεται νὰ κάνουμε πάρα πολλὰ βήματα, πρὸ κειμένου νὰ μποροῦμε καὶ νὰ δημιουργοῦμε, ἀλλὰ καὶ νὰ χρησιμοποιοῦμε κατανοῶντας, κι ὄχι συμπεριφερόμενοι ὡς μαϊμοῦδες.

Γιατί σήμερα ὅμως καταπιάστηκα μέ τόν θέμα τῶν δημιουργῶν καί τῶν χειριστῶν;
Διότι οἱ περισσότερες ἀρχὲς τοῦ πλανήτου μας δὲν μᾶς χρήζουν αὐτομάτως κάτι περισσότερο ἀπὸ χειριστές, ἐὰν φυσικὰ μποροῦμε κι αὐτὸ νὰ τὸ μάθουμε. Συνεπῶς, οἱ φυσικοὶ νόμοι, ἡ δομὴ τῆς σκέψεως, ἡ ἀντίληψις, ἡ γλῶσσα, ἡ φιλοσοφία, ἡ ἐπιστήμη, ἡ τέχνη εἶναι μόνον ἐκφράσεις δημιουργίας, ποὺ γιὰ νὰ ὑπάρξουν ἀπαιτεῖται βαθυτάτη γνώσις κι ἀντίληψις ἀρχῶν. Ὄχι γενικῶς ἐκφορᾶ λόγου γιὰ νὰ ἐκφέρεται.

 Σήμερα λοιπὸν ποὺ ἡ Ὕβρις περίσσεψε, ποὺ ὁ καθεὶς θεωρεῖ τὸν πλανήτη τσιφλίκι του, ποὺ καταστρέφουν οἱ πάντες τὰ πάντα ἀλόγιστα, σήμερα εἰδικῶς πρέπει νὰ σταθοῦμε καὶ νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς μόνον χειριστές, χρῆστες παραμένουμε τοῦ πλανήτου. Δὲν εἴμαστε αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ τὸν μεταχειρίζονται σὰν νὰ εἶναι δικό τους μπιχλιμπίδι.

Ὅταν θὰ τὸ ἀντιληφθοῦμε τότε ἴσως νὰ καταφέρουμε νὰ γίνουμε καὶ χειριστές.
Ἔως τότε ἄς πάψουμε κι ἄς σεβαστοῦμε. Τὸ παρακάναμε.

Φιλονόη.

φωτογραφία

(Visited 24 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Ἡ διαφορὰ μεταξὺ δημιουργοῦ καὶ χειριστοῦ.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ διαφορὰ μεταξὺ δημιουργοῦ καὶ χειριστοῦ. | Φιλονόη καὶ φίλοι......

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἡ διαφορὰ μεταξὺ δημιουργοῦ καὶ χειριστοῦ. | Ἡ Φιλονόη καὶ οἱ φίλοι της

Leave a Reply