Ποιά ζωή εἶναι δύσκολη;

Ποιά ζωή εἶναι δύσκολη;Ἀλήθεια; Ποιά;
Ἔχουμε ἀναλογιστῇ;
Ἀπὸ ἀρχῆς γενέσεως τοῦ κόσμου μας ἡ ζωή, γιὰ τὴν ἀκρίβεια ἡ ἐπιβίωσις, δὲν ἦταν ἁπλῶς δύσκολη… Συνήθως ἦταν καὶ θανατηφόρα… Μόνον ὅσοι κατάφερναν νὰ ἐπιβιώνουν, μέσα ἀπὸ δεκάδες ἄλλους, ἴσως καὶ χιλιάδες, ἦσαν αὐτοὶ ποὺ εἶχαν πράγματι τὸ δικαίωμα στὴν διαβίωσι…
Ποιά ζωή λοιπόν εἶναι δύσκολη;
Καί γιατί δέν πρέπει νά κερδίζουμε τό δικαίωμά μας σέ αὐτήν κάθε μας στιγμή; 

Ὅταν ἀκούω κάποιον νὰ λέει ὅ,τι «ἡ ζωὴ εἶναι δύσκολη», μοῦ ‘ρχεται νὰ ῥωτήσω: «σέ σύγκριση μέ τί;»

Βασίλειος Τσικρίκης

Μία ἀρχὴ ὀφείλουμε νὰ συνειδητοποιήσουμε: Ὅποιος δὲν εἶναι ἀποφασισμένος νὰ ὑπερασπιστῇ μὲ τὸ αἷμα του τὸ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσι, δῆλα δὴ ὅποιος δὲν εἶναι ἀνᾲ πάσᾳ στιγμὴ ἑτοιμοπόλεμος καὶ αὐτάρκης, λυπᾶμαι, ἀλλὰ τελικῶς δὲν τοῦ ἀξίζει νὰ ὑπάρχῃ.
Ἐὰν δὲν γίνουμε λοιπὸν ἔτσι, λυπᾶμαι, δὲν μᾶς ἀξίζει νὰ συζητᾶμε γιὰ ζωή. 
Δὲν τὴν δικαιούμαστε.

Φιλονόη.

(Visited 77 times, 1 visits today)
Leave a Reply