Ἡ μάχη γιὰ τὸ νερό στὴν Βολιβία… ποὺ μᾶς πλησιάζει!

Ἡ μάχη γιὰ τὸ νερό στὴν Βολιβία... ποὺ μᾶς πλησιάζει!Ἤ ἄλλως, ἡ μάχη γιὰ τὴν ἐπιβίωσι.
Ἤ ἄλλως, ὁ ἀπόλυτος ἐφαρμογὴ τοῦ σχεδίου «ἀποπληθυσμός», ἔτσι, γιατὶ γουστάρουν…

Νερό…
Τὸ μεγαλύτερο τμῆμα τοῦ σώματός μας, τὸ 70%, εἶναι νερό. Τί θά ἤμασταν ἐάν δέν εἴχαμε τό νερό μέσα μας; Μήπως νεκροί;
Τὸ 70% τοῦ πλανήτου μας ἀποτελεῖται ἀπὸ νερό ἐπίσης… Ἐὰν ἀποφασίσουν κάποιοι νὰ τὸ ἀφαιρέσουν, ὅλο αὐτὸ τὸ νερό, ἤ ἕνα σοβαρό του μέρος, πάει, ὁ πλανήτης νεκρώνει… Ἐάν μᾶς ὑποχρεώσουν σέ δίψα; Τί θά κάνουμε ἐμεῖς; Θά ἐπιβιώσουμε; Ἡ χλωρίδα; Ἡ πανίδα; Τί θά ἀπογίνῃ ἡ ζωή στόν πλανήτη;
Τί θέλουν λοιπόν τώρα οἱ «ἰσχυροί» τοῦ πλανήτου; Νά νεκρώσουν τόν πλανήτη ἤ νά νεκρώσουν αὐτούς πού τόν κατοικοῦν;

Ἐννοεῖται φυσικὰ πὼς δὲν θέλουν νὰ νεκρώσουν τὸν πλανήτη… Ἐμᾶς θέλουν νὰ νεκρώσουν.
Ἀφαιρῶντας μας τὸ δικαίωμα στὸ νερό, ποὺ εἶναι ἀνθρώπινον δικαίωμα, μᾶς ἀφαιροῦν τὸ δικαίωμα στὴν ζωή.
Δῆλα δὴ ἐλέγχοντας τὸ νερό, τὴν τροφὴ καὶ τὴν ἐνέργεια μᾶς καταδικάζουν σὲ βέβαιο θάνατο.
Τί θά κάνουμε; Θά τό δεκτοῦμε κι αὐτό ἀδιαμαρτύρητα;

Τί νά σᾶς πῶ;
Ἡ μόνη λύσις εἶναι στὰ χέρια μας… Κάθε ἀντίδρασις, κάθε κίνησις, κάθε διαμαρτυρία λειτουργεῖ προσθετικά. 
Τὸ νερὸ πρέπει νὰ τὸ διαφυλάξουμε, μὲ ὅλες μας τὶς δυνάμεις, γιὰ χάρι τῶν ἐπερχομένων γενεῶν. 
Καὶ νὰ μὴν σκεφθοῦμε πὼς ἐμεῖς ἔχουμε πηγάδι ἤ στέρνα ἤ ποτάμι δίπλα μας καὶ σκασίλα μας…
Ἴσως νὰ ἔχουμε τὰ πάντα ἀλλὰ δὲν θὰ ἔχουμε τὸ δικαίωμα νὰ χρησιμοποιοῦμε τὸ περιεχόμενόν τους.
Τί λέτε; Θά ἀντέξουν πολλοί στόν πόλεμο; Δέν εἶναι καλλίτερα νά προετοιμαζόμαστε;

Ἤδη ἔχουν ξεπουλήσῃ τὰ νερὰ τῆς Θεσσαλονίκης καὶ προχωροῦν ἀσυνειδήτως γιὰ τὴν Ἀττική, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὰ ὕδατα κάθε σημείου τῆς χώρας μας. Σταγόνα δὲν δικαιούμαστε…
Ἄς τὸ ξανασκεφτοῦμε καλλίτερα λοιπόν…
Τώρα πιὰ δὲν εἶναι πρόβλημα τῆς ἄλφα ἤ τῆς βῆτα κοινωνικῆς ὁμάδος…
Εἶναι πρόβλημα ΟΛΩΝ ΜΑΣ!!!

Φιλονόη

Δέν εἴπαμε πώς εἶναι παγκόσμιον;

Ναί, εἶναι παγκόσμιον…

Γιὰ περισσότερες λεπτομέρειες διαβᾶστε κι αὐτό:

Πωλεῖται ζωή

φωτογραφία

(Visited 83 times, 1 visits today)
Leave a Reply