Θές νά σοῦ πῶ ἐγώ τό τί εἶναι ἡ Βρεταννία μίστερ Κάμερον;

Ὅταν ὅλος ὁ πλανήτης, διαισθητικῶς, προσκυνᾶ ἐμπρὸς σε αὐτὴν τὴν φλόγα, ἐσεῖς ἔρχεστα νὰ ἀποδείξετε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχεστε... Οὔτε διαίσθησις σᾶς ἀπέμεινε...

Ὅταν ὅλος ὁ πλανήτης, διαισθητικῶς, προσκυνᾶ ἐμπρὸς σε αὐτὴν τὴν φλόγα, ἐσεῖς ἔρχεστε νὰ ἀποδείξετε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, τὸ ἀπὸ ποῦ προέρχεστε… Οὔτε διαίσθησις σᾶς ἀπέμεινε…

Τά μάθατε τά νέα; Ἐγὼ δὲν τὰ γνώριζα… Μοῦ τὰ …τηλεφώνησαν…
Πιάστηκα λοιπὸν νὰ ἀναζητῶ στὸ διαδίκτυο πληροφορίες γιὰ τὴν «κόντρα» ἐκπροσώπου τοῦ Πούτιν καὶ Κάμερον ἀλλὰ μάλλον λίγα διεσώθησαν…
Διότι κατὰ πῶς τὰ ἔμαθα ἐγώ, ὁ Ῥῶσσος ἐκπρόσωπος ἐδήλωσε πὼς ἡ Βρεταννία εἶναι ἕνα μικρὸ νησὶ ποὺ τοῦ δίδουν σημασία μόνον οἱ ὁλιγάρχες καὶ ὁ Ἀμπράμοβιτς. Καὶ πολὺ σωστὰ τὰ εἶπε ὁ Ῥῶσσος ἀξιωματοῦχος… Ἡ εἴδησις ὅμως δὲν εἶναι ἐκεῖ… Ἡ εἴδησις εἶναι στὴν ἀπάντησι τοῦ Κάμερον, ὁ ὁποῖος, οὔτε λίγο οὔτε πολύ,  ἴσχυρίστηκε πὼς ἐὰν δὲν ἦταν ἡ Βρεταννία ἐδῶ, μαζύ μας, ἐμεῖς ὅλοι οἱ ἄλλοι θὰ ἤμασταν ἀκόμη στὶς …σπηλιές! Γιὰ νὰ μὴν πῶ πὼς ἀκόμη οὔτε κἄν …ὄνειρο θὰ εἴχαμε γίνῃ!!!

Τί εἶπε λοιπόν αὐτό τό ἄτομο;
Τὶ δὲν εἶπε ὁ στόμας του…
Αὐτοί, λέει, μᾶς ἔσωσαν ἀπὸ τὸν φασισμό!!!
Νά καγχάσω τώρα ἤ νά τό ἀφήσω γιά τό τέλος; Ἔ;

Εἶπε λοιπὸν ὁ  μίστερ Κάμερον κάτι γιὰ τὴν παύσι τοῦ φασισμοῦ, ἀπὸ τοὺς Βρεταννούς… Εἶπε πὼς αὐτοὶ ἦσαν ποὺ τὸν διέλυσαν…
Γιὰ στὰκα μίαν στιγμὴ μίστερ Κάμερον… Πλάκα μᾶς κάνεις;
Ποίου οἱ τράπεζες χρηματοδοτοῦσαν τόν Χίτλερ κατά τήν ἔναρξι τῶν δραστηριοτήτων του; Ποίου οἱ ἀποφάσεις τόν ἄφηναν ἀνεξέλεγκτο νά θερίζῃ λαούς; Ποίου οἱ δολοπλοκίες ἀνεβάθμισαν τόν ἄλλον Χίτλερ, αὐτόν, τὸν «πατερούλη» σέ σωτήρα τοῦ πλανήτου; Καί ποιοί συνεμάχησαν μαζύ του γιά νά ἀποτελειώσουν τόν Χίτλερ;
Ἄσε μας μίστερ Κάμερον… Διότι ὁ μεγαλύτερος, παγκοσμίως, δημιουργὸς φασιστῶν εἶναι ἀκριβῶς αὐτὸ τὸ νησί… Τὸ νησί σου… Ἐσὺ δῆλα δὴ καὶ οἱ προκάτοχοί σου…
Θά ξεχάσω ἐγώ τόν Μπλέρ πού βγῆκε νά δηλώσῃ ὅ,τι ἦταν ὑπερήφανος πού κατέστρεψε τό Ἰράκ; Ἤ μήπως θά ξεχάσω τά ὅσα κάνατε στήν Ἰνδία, στήν Κίνα, στίς ΗΠΑ, στήν Αἴγυπτο; Σὲ ὅποιες «ἀποικίες» κι ἐὰν πατήσατε φασισμὸ ἐφαρμόσατε. Ἔχει σημασία πού τόν ἀποκαλούσατε  «ἀγγλική κυριαρχία»; Σέ τί διέφερε ὁ δοῦλος Ἰνδός ἀπό τόν δοῦλο Ἑπτανήσιο ἤ ἀπό τόν δοῦλο Κύπριο ἤ ἀπό τόν δοῦλο Ἀμερικανό ἤ ἀπό τόν δοῦλο Αἰγύπτιο; Στό χρῶμα; Ἤ μήπως στήν γλῶσσα; Γιὰ πήγαινε μίαν βόλτα ἀπὸ τὰ μέρη τους νὰ ῥωτήσῃς γιὰ τὸ πῶς ἀκριβῶς σᾶς θυμοῦνται ὅλοι αὐτοί. Ἐμπρός σας ὁ Χίτλερ ἦταν μαθητοῦδι… Τὸ πόσα τοῦ διδάξατε μὲ τὰ ἔργα σας δὲν λέγεται… Ἐὰν ζοῦσε θὰ σᾶς εἶχε κάνῃ εἰκόνισμα γιὰ νὰ σᾶς προσκυνᾷ!!!

Θέλω λοιπὸν νὰ μοῦ ὑποδείξῃς Ἕναν, μόνον Ἕναν, λαό, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ γενοκτονήσατε, κι ὁ ὁποῖος νὰ χαίρεται ποὺ τὸν γενοκτονήσατε...

Θέλω λοιπὸν νὰ μοῦ ὑποδείξῃς Ἕναν, μόνον Ἕναν, λαό, ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ γενοκτονήσατε,  ὁ ὁποῖος νὰ χαίρεται ποὺ τὸν γενοκτονήσατε…

Ἡ ἱστορία σας μίστερ Κάμερον, μαζὺ μὲ τὴν ἱστορία τῶν Τούρκων, εἶναι βαμμένη μὲ αἷμα.
Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν περάσατε, ὅ,τι κι ἐὰν ἀγγίξατε, ὅπου κι ἐὰν ῥίξατε τὸ βλέμμα σας, αἷμα, αἷμα, αἷμα…
Καλά, μέ τόσο αἷμα πού ἤπιατε, σὰν ἄλλοι βρυκόλακες, δέν καταφέρατε ἀκόμη νά γεμίσετε τίς …ἀποθῆκες σας; Ἀκόμη ἔτσι, βρυκολακίστικα διαβιεῖτε; Θά μπορέσετε ἄρα γέ νά γίνεται κι ἐσεῖς κάποτε ἄνθρωποι ἤ εἶναι χαμένο τό παιχνίδι ἀπό τήν ἀρχή του;

(Δὲν ἀναφέρομαι ὅπως βλέπεις μίστερ Κάμερον στὸ ἐὰν καὶ πόσο ὅλοι οἱ ἄλλοι λαοὶ συνέβαλαν στὸ νὰ χαθῇ ὁ Χίτλερ ἀπὸ τὸν χάρτη… Αὐτὸ εἶναι ἄλλης δημοσιεύσεως θέμα…!!!)

Εἶπες, λοιπὸν  μίστερ Κάμερον, πὼς καταργήσατε τὴν δουλεία! Χά!!!
Μὰ ἐσεῖς εἶστε ποὺ τὴν ξεκινήσατε στὸν σύγχρονο κόσμο μίστερ Κάμερον. Ποιά δουλεία λοιπόν καταργήσατε; Αὐτήν πού ΕΣΕΙΣ δημιουργήσατε;
Ἀπὸ Ἰνδία ἔως Ἀμερικὴ μόνον δούλους καταστούσατε τοὺς λαούς. Ἀπὸ τὴν μία ἄκρη ἔως τὴν ἄλλην τοῦ πλανήτου, δούλους φτιάχνατε, σφαγές πραγματοποιούσατε, μὲ  βιασμούς διαβιούσατε…
Ποιός ἦταν αὐτός πού μετέτρεψε σέ δούλους ὅλους τούς λαούς πού βρῆκε στό διάβα του; Ἐσεῖς δέν ἤσασταν πού τούς ξεσκίσατε;
Ποιός ἀπό ἐσᾶς σεβάστηκε ἀνθρώπινα δικαιώματα; Καί ποιός εἶναι αὐτός πού ξεκίνησε τήν δουλεία στήν σύγχρονο ἐποχή; Ποίων τά κτήματα ἐξυπηρετήθησαν ἀπό τούς δούλους; Καί ποιό κράτος στήριξε τήν δουλεία μέ ὅλες του τίς δυνάμεις…
Σὲ βρίσκω κάπως …ἀνιστόρητο μίστερ Κάμερον. Λαὸς ποὺ ξεχνᾶ τὴν ἱστορία του εἶναι λαὸς χαμένος… Κι ἐπεὶ δή, κατὰ πῶς μᾶς τὰ λές, ἐσὺ τὴν ἔχεις ξεχάσῃ τὴν δική σου ἱστορία, δὲν σᾶς βλέπω καὶ πάρα πολὺ καλὰ τώρα τελευταῖα…
Ἀπὸ ὅπου κι ἐὰν περάσατε περάσατε γιὰ νὰ καταστρέψετε… Δούλους, δούλους, δούλους καταστούσατε κάθε λαὸ ποὺ εὑρίσκετο στὸν δρόμο σας…
Γιά ποιάν δουλεία λοιπόν μᾶς λές τώρα; Ξέχασες τό εἶδος σας;
Ἰσχυρίστηκες λοιπὸν πὼς ἐσεῖς καταργήσατε τὴν δουλεία!!! Χά!!! Σέ ποιόν πλανήτη συνέβῃ αὐτό γιά νά πάω νά τό δῶ; Διότι σὲ αὐτὸν τὸν πλανήτη τὸ μόνον σημάδια ποὺ ἀφήσατε εἶναι κόκκινο!

Ἀλλὰ κι ἐὰν τὸ δῶ πέραν τῶν ἱστορικῶν γεγονότων, ποὺ ὁδήγησαν σὲ τρεῖς μεγάλες γενοκτονίες, μέσα στὸν 20ο αἰώνα, πάλι ἐσεῖς, αὐτὸ τὸ ὑπάνθρωπον κρατίδιον, ἤσασταν αὐτοὶ ποὺ σὲ κάθε σας βῆμα φασιστικῶς καὶ ἀπανθρώπως συμπεριφερθήκατε. Ὅπου ἐμφανιζόταν τὸ βρωμερό σας πόδι ἡ Γῆ ἔμενε χέρσα… (Μᾶλλον θὰ πάθαινε κάτι ἀπὸ τὰ …ἀντιφασιστικά σας αἰσθήματα!!! Φασιστικὴ γὰρ ἡ Γῆ!!!)
Ἀπό ποῦ λοιπόν νά τήν πιάσω τήν χώρα σου καί νά μήν λερωθῶ; Ἔ; Ἀπό ποῦ;
Νά ξεκινήσω ἀπό τά «μεταξύ μας» ἤ νά καταπιαστῶ μόνον μέ τίς …διεθνεῖς σας δράσεις

Ἄσε λοιπὸν μίστερ Κάμερον τοὺς θυμοὺς καὶ τὶς παραστάσεις… Δὲν σοῦ ταιριάζουν. Ὁ Ῥῶσσος ξέρει. Ξέρει πάρα πολὺ καλὰ τὸ τὶ εἶσαι…
Πάντως μίαν ἀπορία τὴν ἔχω…
Τί στά κομμάτια ἔχετε ἐφεύρῃ γιά τό ὁποῖον ἡ ἀνθρωπότης θά σᾶς εὐγνωμονῇ;
Εἶπες μίστερ Κάμερον πὼς τὰ περισσότερα ποὺ ἄξιζαν νὰ ἐφευρεθοῦν ἐσεῖς τὰ ἀνακαλύψατε…
Ἐγὼ πάλι γνώριζα ἄλλα…
Γνώριζα, γιὰ παράδειγμα, πὼς αὐτὰ ποὺ πράγματι ἄξιζαν νὰ ἐφευρεθοῦν τὰ ἐφηῦραν Ἕλληνες. Τούς ἔχεις ἀκουστά;
Κάτι σὲ ἐπιστῆμες, σὲ τέχνες, σὲ φιλοσοφία… Αὐτὰ τέλος πάντων ποὺ ὅλος ὁ πλανήτης χρειάζεται. Αὐτὰ ποὺ θεραπεύουν, ποὺ κάνουν τὴν διαβίωσι καλλίτερη, ποὺ ὁδηγοῦν τὸν Ἄνθρωπο στὸ νὰ διαφέρῃ ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα ζῶα…
Ἐσεῖς τί ἀκριβῶς ἀνακαλύψατε βρέ ἀτιμούλικο; Μήπως τά …πισωγλέντικα; Ἤ μήπως τά …γενοκτονικά; Μήπως ἀναφέρεσαι στά τῆς τεχνολογίας; Ἤ μήπως στά τῶν πολέμων; Μήπως στίς κατακτήσεις; Ἤ μήπως στίς ἰσοπεδώσεις;
Τί στά κομμάτια μωρέ ἔχετε ἀνακαλύψῃ πού δίχως του ἡ ἀνθρωπότης θά ὑπέφερε; Θά μᾶς πῇς ἤ θά μείνω μέ τήν ἀπορία;

Ἄει ἀπὸ ἐδῶ μίστερ Κάμερον, κι ἐσὺ ἀλλὰ καὶ τὸ νησί σου, ποὺ τὸ ξέρει μόνον ὁ Ἀμπράμοβιτς.

Φιλονόη.

Υ.Γ. Δὲς τὴν πρώτη φωτογραφία καὶ θὰ καταλάβῃς ἐπακριβῶς τὸ τὶ προσφέρατε στὸν πλανήτη. Σούργελα…

Μερικὰ χαριτωμένα γιὰ τοὺς Βρεταννοὺς «φίλους» μας.

Οἱ «ἀγαπημένοι» μας «φίλοι» Ἄγγλοι!

Ὁ Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Ποιοί χρηματοδότησαν τόν Χίτλερ

Ποιός εἶχε συμφέρον ἀπό τήν δολοφονία τοῦ Καποδίστρια;

Ἡ προδοσία τῶν μεγάλων δυνάμεων.

Ἔ, ὄχι κι ἀπλῶς ἀτόπημα!!

1 Αὐγούστου 1831. Ἡ καταστροφὴ τοῦ στόλου μας ἀπὸ τὸν Βῶκο-Μιαούλη.

Μιαούλεια καὶ τὰ …μυαλὰ στὰ κάγκελα!!!

φωτογραφία καὶ φωτογραφία

(Visited 95 times, 1 visits today)
0 thoughts on “Θές νά σοῦ πῶ ἐγώ τό τί εἶναι ἡ Βρεταννία μίστερ Κάμερον;

Leave a Reply