Θέλω Τσίπρα τώρα!!!

Θέλω Τσίπρα τώρα!!!2Τέλος, πρέπει νὰ προχωρήσουμε!!! Πρέπει νὰ γίνουν ἐκλογὲς τώρα… Ἄμεσα!!! Πρέπει μὲ κάθε δυνατὸν τρόπο νὰ ἀποκτήσουμε τὸν Ἀλέξη Τσίπρα γιὰ πρωθυπουργό, διότι μόνον τότε θὰ δοῦμε πὼς πράγματι, λεφτὰ ὑπάρχουν!!! (Κι ἐὰν δὲν ὑπάρχουν θὰ βρεθοῦν!!!)

Ὁ Ἀλέξης πῆγε στὴν Θεσσαλονίκη, κατὰ πῶς γνωρίζετε, φαντάζομαι.
Ἐκεῖ λοιπὸν στάθηκε δίπλα στοὺς ἀνθρώπους ποὺ διαμαρτύρονται καὶ πασχίζουν νὰ διατηρήσουν κάτι ἀπὸ τὰ χαμένα κεκτημένα τους…
Δῆλα δή ὁ Ἀλέξης ἦταν κάπως ἔτσι στήν Θεσσαλονίκη;
ÃåíéêÞ áðåñãßá ôçò ÃÓÅÅ-ÁÄÅÄÕ-ÓõãêÝíôñùóç äéáìáñôõñßáò ãéá ôï íïìïó÷Ýäéï ôïõ áóöáëéóôéêïý êáé ðïñåßá ôùí äéáäçëùôþí óôï êÝíôñï ôçò ÁèÞíáò ÷èåò óôéò 19 Ìáñôßïõ 2008 / ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ-ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ -ÐÁÐÁÓÐÕÑÏÓ.( EUROKINISSI / Ã.ÐÁÍÁÃÏÐÏÕËÏÓ )

Καὶ γιὰ νὰ μὴν νομίζετε πὼς τὰ λέω ἐγώ… διαβᾶστε καλλίτερα τὴν αὐγή… Κάτι ξέρει περισσότερο ἀπὸ ἐμέναν!!! (Παραθέτω στὸ τέλος τὸ κείμενον, τὸ ὁποῖον ὅμως βασίζεται τὸ ταινιάκι ποὺ θὰ σχολιάσω πρῶτα.)

Τί λέει λοιπόν ὁ Ἀλέξης; Εἶναι πανέτοιμος γιά κυβέρνησι συνεργασίας; Ἀκόμη καί μέ μόνον 160 βουλευτές; Ἐδῶ καλὲ ὁ γκαντεμόσπορος ἔκανε κυβέρνησι μὲ 152 βουλευτὲς ΜΟΝΟΝ!!! Ὁ Ἀλέξης γιατί θέλει περισσοτέρους ἀπό 160;  Τί θέλει νά πῇ ὁ …ποιητής;
Νά σᾶς ἀποκαλύψω τίς σκέψεις μου ἤ πάλι θά μέ καταγγείλουν ὡς …κινδυνολόγο;

Ὁ Ἀλέξης, ὁ Ἀντώνης, ὁ Λουκᾶς, ὁ George ἤθελαν συγκυβερνήσεις. Γιατί τίς ἤθελαν;
Θὰ ἀνατρέξω στὶς δηλώσεις τοῦ Μπένυ πρὸ δύο περίπου ἐτῶν, ποὺ ἤθελε, μὲ κάθε τρόπο, μὲ κάθε δυνατὸ τρόπο, νὰ ἔχῃ τὴν ψῆφο τοὐλάχιστον 180 βουλευτῶν, διότι τὰ ζητήματα ποὺ καλοῦνταν νὰ ἀντιμετωπίσουν ἦσαν ἰδιαιτέρας …εὐαισθησίας!!! Ἤσαν ζητήματα ἐκποιήσεως ἐθνικῆς κυριαρχίας. Δῆλα δὴ ἤθελε ὁ Μπένυ τὴν ἀπόλυτο συνεργία, ἀκόμη καὶ μέσα ἀπὸ ἐκβιασμούς, πρὸ κειμένου νὰ ἁλυσοδέσῃ τὸν ἑλληνικὸ λαό, ὑποχρεώνοντας οὐσιαστικῶς ἀκόμη καὶ βουλευτὲς ἄλλων κομμάτων νὰ συνεργήσουν στὴν θυσία τῆς χώρας. Οἱ κάτω ἀπὸ 180 ψῆφοι θὰ μποροῦσαν νὰ ἀποβοῦν μοιραῖοι, διότι δὲν θὰ ἀφοροῦσαν στὸ σύνολον τῶν κομματικῶν μηχανισμῶν ἀλλὰ σὲ μέρος τους. Ἄρα ὄχι στὸ σύνολον τῶν ἐκπροσώπων τοῦ λαοῦ.

Τί προτείνει ὁ Ἀλέξης; Ἀνάπτυξι προτείνει… (μετὰ τὸ 26:30) Ἀποχρέωσι προτείνει. (Αὐτὸ θέλω νὰ μᾶς τὸ ἀναλύσῃ περισσότερο!!!) Κούρεμα προτείνει… (Στό χρέος; Γενικῶς; Ἀορίστως;;;) Τέλος πάντων μὲ τὸ λεξιλόγιο τοῦ Ἀλέξη ἔχω κάποιο θέμα… Ἀλλὰ ἄς τὸν πάρω στὰ σοβαρὰ κι ἄς προσπαθήσω νὰ μὴν εἶμαι τόσο ἀρνητική. Τί σημαίνει ὅμως ὁ ὅρος ἀνάπτυξις γιά τόν Ἀλέξη;
Μᾶς τὸ ἔχει ἀπαντήσῃ στὸ  15ο λεπτό, ὅπου μᾶς ἀποκαλύπτει πὼς ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΑ χρόνια, γιὰ νὰ ἀναστραφοῦν τὰ ὅσα ἔχουν καταστραφῇ… Εἴκοσι χρόνια ἀναπτύξεως καὶ βάλε… Εἴκοσι χρόνια ἐλπίδος λέέέεεεμεεεεεεεεεεε!!!

Πάντως μετὰ τὸ 31ο λεπτὸ ἔχουμε προτάσεις, οἱ ὁποῖες φυσικὰ ἀφοροῦν σὲ κυβέρνησι ἐθνικῆς σωτηρίας. Ναί, καλὰ διαβάσατε… Ἐπανάληψις οὐσιαστικῶς τῶν προαναφερθέντων καὶ τῶν προαποφασισθέντων…. Ὅμως στὴν εἰσαγωγὴ αὐτῶν ποὺ θὰ πῇ παρακάτω, ἐπανέρχεται στὴν «ἐπαναδιαπραγμάτευσι» τοῦ χρέους. Μά καλά; Γιά ποιάν ἐπαναδιαπραγμάτευσι χρέους συζητᾶμε; Ὁ Τσίπρας ἀναγνωρίζει τό χρέος; Δῆλα δή ἀναγνωρίζει πώς πράγματι ἔχουμε φάῃ μέ χιλιάδες μασέλες ὅλοι μας τόν ἀφάγωτο; Δῆλα δή, κατὰ πῶς τὰ λέει, ναί, χρωστᾶμε ἀλλὰ δὲν μποροῦμε νὰ πληρώσουμε. Αὐτό δέν μᾶς λέει ὁ Ἀλέξης;
Ὅμως ἐπεὶ δὴ δὲν θὰ εἶναι ὅλα ῥόδινα κι ἐπεὶ δὴ ἡ διαπραγμάτευσις θὰ εἶναι σκληρή, ἔ, ἔχουμε δύσκολο δρόμο νὰ διανύσουμε, ἐὰν ἀναλάβῃ ὁ Ἀλέξης. Ὄχι δῆλα δὴ πὼς μὲ τοὺς ἄλλους θὰ εἶναι καλλίτερα… Μὰ δὲν βαριέστε…
Τελικῶς, ἄν καὶ τὸ ξεκινᾶ καλά, δὲν τὸ συνεχίζει καλά. Ἐπανέρχεται στὸ ποιοὶ φταῖν κι ὄχι στὸ πῶς θὰ λυθοῦν τὰ προβλήματα. Οἱ ἄλλοι, οἱ κακοί, οἱ διεφθαρμένοι, οἱ ἀσύδοτοι, οἱ λίστες ποὺ δὲν ἐξετάζονται, ὁ ὑπουργὸς ποὺ δὲν ἐφαρμόζει τὸν νόμο, ὁ δεῖξε, ὁ μπῆξε, ὁ ἔλα καὶ πᾶρε με… Τέλος πάντων βρὲ παιδιά, αὐτὰ συνέβησαν, ἔγιναν. Τί κάνουμε ἀπό ἐδῶ καί πέρα; Ἀσχολούμαστε μέ τό ἐδῶ καί τώρα ἤ μέ τό τότε καί πότε; Πότε ἐπί τέλους θά καταλάβουμε πώς ἄλλο ὁ προγραμματισμός κι ἄλλο ἡ δικαιοσύνη; Ἤ μήπως ἀκοῦμε κάποιον νά μεταχειρίζεται τήν γνωστή-ἄγνωστη, στὴν κοινὴ λογική, γλῶσσα τῶν πολιτικῶν; Μήπως ἀκοῦμε …ξύλινη γλῶσσα; Μήπως κάτι σάν αὐτό:

Πῶς νὰ μιλᾶτε χωρὶς νὰ λέτε κάτι!

Ἐρωτᾶ λοιπὸν ὁ δημοσιογράφος στὸ ἐὰν θὰ κάνῃ τί, πῶς, πότε δίχως δάνεια καὶ δίχως χρήματα…
Ἀπάντησις; Πόσα πληρώνουμε; Πόσα ἔπρεπε νά πληρώνουμε; Ποῦ τά πληρώνουμε;
Βρὲ καλό μου, ὁ δημοσιογράφος σὲ ῥώτησε γιὰ τὸ τὶ θὰ κάνῃς ὄχι γιὰ τὸ τὶ ἔκαναν οἱ ἄλλοι… Οὔτε γιὰ τὸ ποῦ πηγαίνουν τὰ χρήματα… Οὔτε γιὰ τὸ τὶ συμβαίνει τώρα. Ἐσύ, τί θά κάνῃς; Ἐσύ, ὄχι οἱ ἄλλοι…
Αὐτά, τὰ τῶν ἄλλων, λίγο ἔως πολὺ εἶναι γνωστά… Μᾶς ἀρέσει νὰ τὰ ἀκοῦμε ἀλλὰ νὰ περάσουμε καὶ στὸ …γλυκό… Τί λές;

Ἀναστολὴ πληρωμῶν… (36:40) Χμμμ… Ὄχι διακοπὴ πληρωμῶν. Πολὺ μοῦ ἀρέσει κι αὐτό…
Ὅμως λίγο μετά, περὶ τὸ 44ο λεπτό, λέει «τῆς ἄρσης τῶν μνημονιακῶν ἐπιπτώσεων, τῆς ἀκύρωσης τοῦ μνημονίου, ἐν πάσῃ περιπτώσει, νὰ τὸ πῶ σχηματικά, καὶ τῆς διαπραγμάτευσης τῆς δανειακῆς σύμβασης…»
Ἄλλο ἄρσις μνημονίου κι ἄλλο ἄρσις μνημονιακῶν ἐπιπτώσεων. Αὐτὸ πρέπει νὰ τὸ ξεκαθαρίσουμε στὸ κεφάλι μας. Μνημονιακὲς ἐπιπτώσεις εἶναι τὰ ἀποτελέσματα τῶν ἀποφάσεων ποὺ λαμβάνονται, λόγῳ τῶν δεσμεύσεων ποὺ ἐπιβάλλει τὸ μνημόνιο. Ἄρσις μνημονίου ὅμως εἶναι ἄλλο. Εἶναι ἡ  κατάργησις τοῦ μνημονίου. Πρὶν ὅμως νὰ ὁλοκληρώσῃ τὴν πρότασί του, τὸ διευκρινίζει πολὺ καλά. Διαπραγμάτευσις δανειακῆς συμβάσεως… Ὄχι ἀκύρωσις μνημονίου. Ἀκύρωσις μνημονιακῶν ἐπιπτώσεων. Ὄχι ἀκύρωσις μνημονίου. Τί δέν ἀντιλαμβανόμαστε; Ξεκάθαρα μιλᾶ ὁ Ἀλέξης.

Νὰ γιατὶ θέλει τὸ πιντὶ κυβέρνησι ἐθνικῆς σωτηρίας καὶ τελικῶς ἀρνεῖται νὰ μπῇ μόνος του, μὲ τὸ δικό του κόμμα, στὸν χορό, ἄν καὶ θεωρητικῶς θὰ μποροῦσε… Ἡ διαπραγμάτευσις τῶν μνημονιακῶν ἐπιπτώσεων εἶναι ἡ λεπτομέρεια… Ὄχι τὸ μνημόνιο…
Στὸ 45:50 ὅμως ἀναφέρεται στὸν κοινὸ στόχο, ποὺ ὀφείλει νὰ ἔχῃ ἡ ἀριστερά, καὶ ποὺ εἶναι ἡ ἀκύρωσις τοῦ μνημονίου.
Τί δέν ἀντιλαμβάνομαι; Βοηθῆστε με. Ἤ αὐτὸς δὲν ξέρει τὶ λέει ἤ ἐγὼ δὲν ξέρω τὶ ἀκούω. Ἐκτὸς ἐὰν θεωρῇ πὼς πρέπει νὰ εἶναι στόχος, ἀλλὰ μπορεῖ νὰ παραμένῃ ἔμμεσος… Πολὺ ἔμμεσος… Μὰ πάρα πάρα πολύ… Ἀναλόγως τῶν ὀρέξεων ποὺ θὰ ἔχουν οἱ «δανειστές» μας.
Δύο φορὲς ἔχει τονίσῃ ἤδη, στὴν παρούσα συνέντευξι, πὼς ἐνδιαφέρεται γιὰ ἐπαναδιαπραγμάτευσι. Ἔχει ἀποσαφηνίσῃ πὼς ἐνδιαφέρεται γιὰ παύσι πληρωμῶν. Καί ξαφνικά μᾶς πετᾶ πώς πρέπει νά συνεργαστῇ μέ κόμματα πού θέλουν τήν ἀκύρωσι τοῦ μνημονίου; Γιατί ζαλίστηκα;
Στό νά καταγγείλλῃ ἤ στό νά ἀκυρώσῃ τὸ μνημόνιο θά ἐστιάσῃ λοιπόν ὁ Ἀλέξης; (46:03)
Καταγγέλλω λοιπὸν σημαίνει καταγγέλλω… Δῆλα δὴ λέεεεεωωωωωωωωωωωωω…. Γενικῶς λέωωωωωωωωωω!!!!

Ἀκυρώνω ὅμως σημαίνει παύω, τελειώνω, δὲν ἀσχολοῦμαι μὲ αὐτὸ ἀπὸ ἐδῶ καὶ πέρα… Τί ἀπό τά δύο; Ἐσεῖς μήπως καταλάβατε περισσότερα;
Καί γιατί ὁ δημοσιογράφος κατάλαβε πώς ὁ πρῶτος νόμος πού θά ψηφίσῃ μία μελλοντική κυβέρνησις Τσίπρα θά εἶναι ἡ ἀκύρωσις τοῦ μνημονίου; (46:27)
Τί διευκρινίζει ὁ Ἀλέξης τελικῶς στόν δημοσιογράφο;   «κι ἀντικατάστασής του ἀπὸ ἕνα σχέδιο παραγωγικῆς ἀνασυγκρότησης τῆς χώρας…»
Αὐτὸ μοῦ ἄρεσε. Ἦταν τὸ μόνον σαφές. Τὸ πιὸ εἶναι τὸ σχέδιο δὲν μᾶς ἐνδιαφέρει… Μᾶς ἐνδιαφέρει πὼς τελικῶς, ἄν καὶ καχύποπτη ἐγώ, ὁ Ἀλέξης θέλει νὰ ἀντικαταστήσῃ τὸ μνημόνιον μὲ ἕνα σχέδιον ἀνασυγκροτήσεως τῆς χώρας…
Κι ἐπεὶ δὴ οὐσιαστικῶς σὲ κανένα σημεῖον τῆς συνεντεύξεῶς του δὲν λέει ξεκάθαρα πὼς ὁ ΔΙΚΟΣ του στόχος εἶναι ἡ ἀκύρωσις τοῦ μνημονίου, ἐμέναν κάτι μοῦ βρωμᾶ πάρα πάρα πάρα πολύ… Θέλει νὰ συνεργαστῇ μὲ αὐτοὺς ποὺ φωνάζουν γιὰ τὴν ἀκύρωσι τοῦ μνημονίου, πρὸ κειμένου νὰ μὴν ἀσχοληθῇ μὲ αὐτὸ καὶ νὰ διαπραγματευθῇ, χώνοντας οὐσιαστικῶς μέσα στὸ ταψί, γιὰ νὰ χορέψουν μαζύ του, κι ὅλοι οἱ φερόμενοι ὡς ἀντιμνημονιακοί, μέσα ὅμως πάντα στὸ …ταψί!

Νά συνοψίσουμε;
Ὁ Ἀλέξης μιλᾶ γιὰ ἀναπτυξιακοὺς ῥυθμοὺς κι ὄχι γιὰ ὕφεσι… Συμφωνοῦμε. Ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ξέρω κι ἐγὼ βρὲ παιδιά… καὶ δὲν εἶμαι οἰκονομολόγος ἤ πολιτικός… Σχέδιο δράσεως δὲν ἄκουσα… Φαντάζομαι ὅμως πὼς ἔχουν πέσῃ μὲ τὰ μοῦτρα, ἐκεῖ στὸ ἐπιτελεῖο του, γιὰ νὰ τὸ φτιάξουν. Φαντάζομαι πὼς συντόμως θὰ τὸ δοῦμε κι αὐτό…
Μιλᾶ ἐπίσης γιὰ ἀποχρέωσι. Αὐτὸ δὲν τὸ ἀντιλαμβάνομαι, ἀλλὰ φαντάζομαι πὼς θὰ εἶναι καλό…
Μιλᾶ γιὰ ἀναδιάρθρωσι χρέους. Αὐτὸ τὸ ἀντιλαμβάνομαι ἀλλὰ γνωρίζω πὼς εἶναι κακό…
Μιλᾶ ὅμως καὶ γιὰ κούρεμα χρέους… Ἀλλὰ ἐγὼ ἀκούω κούρεμα καὶ τὸ μυαλό μου τρέχει στὰ κουρέματα τῆς Κύπρου… Κι ἀνατριχιάζω… Ὄχι διότι ἔχω κάτι γιὰ νὰ μοῦ κουρέψουν… ἀλλὰ νά… Ἐὰν πᾶμε σὲ κουρέματα, ποὺ θὰ πᾶμε, μὲ ἤ χωρὶς τὸν Ἀλέξη, οὔτε καὶ θέλω νὰ φανταστῶ τὸ πόσο πολὺ χαμηλότερα θὰ πέσουμε…
Πάντως μιλᾶ καὶ γιὰ ἀλλαγὴ καθεστῶτος. Κι αὐτὸ μοῦ ἀρέσει. Ἰδίως ἡ λέξις καθεστώς!!! Μὲ ξετρελλαίνει… Θὰ ἤθελα, εἰλικρινῶς τὸ λέω, νὰ τὴν ζήσω αὐτὴν τὴν ἀλλαγὴ καθεστῶτος. Πιστέψτε με!!!

Φιλονόη

Υ.Γ.1. Ὅταν ἀκοῦμε κάποιον πολιτικό ἀκοῦμε πράγματι αὐτά πού λέει ἤ ἀκοῦμε αὐτά πού θέλουμε ἐμεῖς νά ἀκούσουμε πώς λέει;

Υ.Γ.2. Πρέπει νὰ ἔχουμε ἐθνικὴ ἀμυντικὴ βιομηχανία πάντως, διότι δὲν γίνεται νὰ ἀγοράσουμε σφαῖρες ἀπὸ τὴν Τουρκία. Συμφωνοῦμε μὲ τὸν Ἀλέξη σὲ αὐτό. Ἀπορίας ἄξιον εἶναι, ἀλλὰ συμφωνοῦμε!

Υ.Γ.3. Τελικῶς ἐγὼ θέλω Ἀλέξη!!! Ἐὰν δὲν …φᾶμε κι Ἀλέξη, ὅπως ἐπίσης καὶ κάτι ἄλλα λέλουδα, μυαλὸ δὲν βάζουμε…

Αλ. Τσίπρας: Να τους ρίξει ο λαόςΘέλω Τσίπρα τώρα!!!3

Αλ. Τσίπρας στη συνέντευξη που έδωσε στο στούντιο της ΕΡΤ-3 αναφέρθηκε στο σχέδιο του Σύριζα για έξοδο της χώρας από την κρίση που βασίζεται σε τρεις κυρίως άξονες: αναδιάρθρωση του χρέους, ενέσεις ανάπτυξης και τόνωση της κοινωνικής συνοχής. Ξεκαθάρισε μάλιστα πως δεν θα διστάσει να προβεί σε στάση πληρωμών. Χαρακτηριστικά είπε: «Εμείς θέλουμε να γίνει σε συναινετικό πλαίσιο, αλλά αν δεν δεχτούν θα προχωρήσουμε». Ο πρόεδρος του Σύριζα αναφέρθηκε στο πολιτικό αδιέξοδο που βρίσκεται η κυβέρνηση, καθώς το χρέος δεν είναι βιώσιμο και χαρακτήρισε μυθοπλασία τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός για έξοδο από την κρίση. Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα επιδιώξει, ακόμα κι αν πάρει αυτοδυναμία,να συνεργαστεί και με άλλα κόμματα της Αριστεράς στη βάση μιας προγραμματικής συμφωνίας εξόδου από την κρίση. 

«Ακόμα και 160 βουλευτές να έχει ο ΣΥΡΙΖΑ το βράδυ των εκλογών, και πάλι θα επιδιώξουμε συνεργασία. Εμείς θα απευθυνθούμε στα κόμματα της Αριστεράς. Βάση για συνεργασία, θα είναι η ακύρωση του μνημονίου. Εάν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες, με τους οποίους έχουμε βασικές διαφορές, θέλουν να στηρίξουν μια κυβέρνηση που θέλει την ακύρωση του μνημονίου, εμείς δεν θα τους πούμε όχι» είπε.
Επανέλαβε επίσης ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ θα αποκαταστήσει τη συνταγματική νομιμότητα στη χώρα καθώς και όσους επλήγησαν από το μνημόνιο. Για το κλείσιμο της ΕΡΤ και τον αγώνα των εργαζομένων της είπε ότι παραμένοντας στις θέσεις τους προστατεύουν την περιουσία του ελληνικού λαού.

αὐγή

Ἄχ λαέ μου βασανισμένε… Ἄχ…
Θὰ τὸ φᾶς κι αὐτὸ τὸ …ἀγγουράκι!!!
Ἔτσι πρέπει! Μὰ ἔτσι μόνον πρέπει!

Σημείωσις

Γιὰ καλή μου τύχη, γιὰ πάρα πολὺ καλή μου τύχη, ζωντανὴ προεκλογικὴ ὁμιλία στὴν ζωή μου δὲν ἔχω παρακολουθήσῃ. Ὁ Ἀλέξης λοιπόν, κατὰ πῶς γνωρίζω, στὸ Σύνταγμα ὑποσχόταν ἀμεσοδημοκρατία. Τήν εἴδατε κάπου; Καί πῶς στά κομμάτια Ἕνα κόμμα πού ἔχει ἀρχηγό μπορεῖ νά στηρίζῃ τήν ἀμεσοδημοκρατία;
Καὶ γιὰ νὰ μὴν ἔχουμε ψευδαισθήσεις…
Κι ἀπὸ αὐτὸ τὸ φροῦτο πρέπει νὰ φᾶμε… Ἀλλὰ ἀργότερα… Ἕνα ἕνα… Νὰ μὴν πέφτουν ὅλα μαζύ στὸ στομάχι διότι δὲν …χωνεύονται!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply