Γιατί τά ἐγκλήματα τοῦ Σταθάκη εἶναι ἐθνικά κι ὄχι οἰκονομικά;

Γιατί τά ἐγκλήματα τοῦ Σταθάκη εἶναι ἐθνικά κι ὄχι οἰκονομικά;Σταθάκης Γεώργιος. Πρώην ἀντιπρύτανης Πανεπιστημίου Κρήτης καὶ νῦν βουλευτὴς τοῦ τΣΥΡΙΖΑ.
Ἕνα παιδὶ σὰν ὅλα τὰ ἄλλα δῆλα δή…
Τὸ βιογραφικό του μπορεῖτε νὰ τὸ διαβάσετε ἐδῶ:

Γιατί τά ἐγκλήματα τοῦ Σταθάκη εἶναι ἐθνικά κι ὄχι οἰκονομικά; (βιογραφικὸ Σταθάκη)

Πανεπιστημιακός, ποὺ μέσα ἀπὸ τὰ Πανεπιστήμια, τὰ ὅποῖα ὑποτίθεται μορφώνουν, ἔπραξε τὰ αὐτονόητα.
Συνδικαλιζόταν, πολιτευόταν, κουδουνιζόταν…
Τὰ συνήθη δῆλα δή…
Ἐκεῖ λοιπὸν ποὺ τὰ ἔκανε ὅλα αὐτά, ἔτσι, τοῦ ἦλθε, νὰ κάνῃ κι ἄλλα.
Συμφώνησε νὰ δοθοῦν χρήματα σὲ προσθετικὲς ἀσφάλειες… Κι ἐδῶ εἶναι ἕνα γελοῖο σημεῖον, γιὰ τὸ ὁποῖον δὲν ἐφρόντισε τὸ Δημόσιο. Ἡ ἀσφάλισις τῶν ἐργαζομένων τοῦ Πανεπιστημίου περιοριζόταν μέσα στὸ ἵδρυμα. Ἔξω ἀπὸ αὐτὸ ἔπρεπε νὰ ἀναλάβουν τὸ κόστος ἀσφαλίσεως οἱ ἐργαζόμενοι. Ἀλλὰ σιγὰ τώρα…. Εἵπαμε… Λεφτὰ ὑπάρχουν. Κι ἐφ΄ ὅσον ὑπάρχουν, γιατί νά ἐπιβαρυνθοῦν τά παιδούλια τοῦ Πανεπιστημίου; Ἄς πάῃ κι αὐτὸ στὶς δικές μας πλάτες, κατὰ τὶς ἀποφάσεις τῆς πρυτανείας φυσικά.
Χρήματα, γιὰ παράδειγμα, ποὺ προορίζοντο γιὰ τὴν πανεπιστημιακὴ ἐπιμόρφωσι τῶν φοιτητῶν, κατέληξαν σὲ προσλήψεις ἤ σὲ ἐπιδόματα. (Δὲν ξέρω ἐὰν ἦσαν ἡμέτεροί του ἤ «ἡμέτεροι» γενικῶς οἱ προσληφθέντες… Ἀλλὰ αὐτὸ δὲν μᾶς ἀφορᾶ!!!!)  Ἀλλά ποιός δέν κάνει τά ἴδια καί τά ὅμοια;
Ἄλλα χρήματα ποὺ προορίζοντο γιὰ τὴν στέγασι τῶν φοιτητῶν, ἀν τὶ νὰ φθάσουν στὶς ἤδη ἀνεγειρόμενες οἰκοδομές, κατέληξαν, γιὰ εὐκολία φαντάζομαι, σὲ ξενοδοχεῖα, πρὸ κειμένου νὰ στεγαστοῦν οἱ φοιτητές. Ἀν τὶ δῆλα δὴ νὰ ἐπισπευθοῦν οἱ διαδικασίες ὁλοκληρώσεως τῶν οἰκοδομικῶν ἐργασιῶν, αὐτὲς ἀκυρώθηκαν καὶ τὰ χρήματα κατέληξαν σὲ ξενοδόχους. Ὄχι βέβαια πὼς εἶναι ἐσκεμμένο κάτι τέτοιο. Οὔτε θὰ θεωρήσω πὼς οἱ ξενοδόχοι ἦσαν γνωστοί, ἤ ἀκόμη καὶ «ἡμέτεροι». Αὐτὸ ὅμως ποὺ κρίνεται ὡς παράνομον καὶ καταχρηστικὸν εἶναι τὸ ὅ,τι δὲν μερίμνησε κάποιος γιὰ τὴν ὅσο τὸ δυνατὸν ταχυτέρα ἀποπεράτωσι τῶν ἔργων, πρὸ κειμένου καὶ τὸ δημόσιο νὰ ἀπαλλαγῇ ἀπὸ τὸ ἐπὶ πλέον κόστος συντηρήσεως τῶν φοιτητῶν, ἀλλὰ λειτούργησε ὅλη ἡ πρυτανεία …χαλαρά!!! Πολὺ χαλαρά… Βλέπετε, λεφτὰ ὑπῆρχαν πολλά. Τί σημασία εἶχε ἐάν κάποια ἀπό αὐτά τά σκορπούσαμε δεξιά κι ἀριστερά; Οἰκονομίες θά κάνουμε τώρα; Πλάκα κάνουμε; Ἤ θὰ ἔχουμε Πανεπιστήμια καὶ θὰ τὰ πληρώνουμε ἤ νὰ τὰ κλείσουμε…

Ναί, ἀλλὰ ὁ Σταθάκης ἦταν ἀντιπρύτανης κατὰ τὴν διάρκεια τῶν ἐτῶν 2011-2012, μὲ ἐνεργὸ ἀνάμειξι, κατὼ πῶς διαβάζω, ἀπὸ τὸ 1996, (Στὸ βιογραφικό του ἀναφέρεται πὼς ἀπὸ τὸ 1999 εἶναι ἐνεργὸ μέλος τῆς Συγκλήτου.), ἀλλὰ καὶ ἄλλες διοικητικὲς θέσεις, ἀπὸ τὸ 2000 ἔως τὸ 2012. Ἔως τῆς στιγμῆς δῆλα δὴ ποὺ ἐξελέγῃ βο(υ)λευτής. Ἀναφερόμαστε δῆλα δὴ σὲ περίοδο τέτοια ποὺ ἤδη οἱ αὐτοκτονίες εἶχαν λάβῃ αὐξητικὴ πορεία καὶ ἤδη ἡ οἰκονομικὴ κατάστασις στὴν χώρα ἦταν τραγική. Εἶναι λοιπόν ἀθῶος ὁ Σταθάκης; Ἔ; Καί πόσο;
Διότι αὐτὸ τὸ ἄτιμο τὸ δημόσιο τυγχάνει νὰ εἴμαστε ὅλοι ἐμεῖς. Αὐτὰ τὰ ἄτιμα τὰ ταμεῖα του τυγχάνει νὰ εἶναι τὰ δικά μας λεφτά, ποὺ κάποιοι, ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες, θεωροῦν δικά τους χωράφια. Διότι αὐτὴ ἡ λογικὴ τοῦ «πληρώνει τὸ δημόσιο» εἶναι ἡ ἐγκληματικοτέρα ἀντίληψις ποὺ ἔχει ἐπικρατήσῃ κατὰ τῆς χώρας καὶ τῶν πολιτῶν της. Διότι συζητᾶμε γιὰ κατ’ ἐξακολούθησιν ἔγκλημα Ἐσχάτου Προδοσίας.
Ἀλλὰ δὲν βαριέστε. Γιατί νά κάνῃ κάτι διαφορετικό ὁ Σταθάκης ἀπό αὐτά πού ἔκαναν τόσοι καί τόσοι προκάτοχοί του;

Θὰ ἦταν ἄδικο ὅμως νὰ θεωροῦμε τὸν Σταθάκη κεντρικὸ ἐγκέφαλο ὅλης αὐτῆς τῆς συμμορίας. Ἁπλῶς συνεργό. Ἕναν συνεργό, ποὺ ἐὰν ἦταν ἀθῶος, θὰ ψήφιζε διαφορετικὰ γιὰ τὴν χρήσι τοῦ ταμείου, ὅταν ἐκλήθῃ νὰ ψηφίσῃ.
Ἀλλά τό ἔκανε; Ἤ ὄχι; Ἤ μήπως ἀγνοοῦσε κι αὐτός, ὅπως καί τόσοι ἄλλοι συνάδελφοί του, τά αὐτονόητα; Μήπως δέν ἀγνοοῦσε; Διότι ὁ Σταθάκης ἦταν, κατὰ πῶς διαβάζουμε στὸ βιογραφικό του, καθηγητὴς Οἰκονομικῶν ἐπιστημῶν.
Γνώριζε δῆλα δή, στὴν θεωρία, κατὰ πῶς ἰσχυρίζεται, τὰ πάντα γύρω ἀπὸ τὴν οἰκονομία.
Ποιά οἰκονομία ὅμως; Αὑτήν πού ἀφορᾶ στήν δική του τσέπη ἤ τήν οἰκονομία τοῦ γενικοῦ συμφέροντος;
Ἄς περιμένουμε καλλίτερα ὅμως τὰ δικαστήρια νὰ ἀποφανθοῦν…. Ἄς μὴν προδικάζουμε.
Ἐγὼ σήμερα καταπιάστηκα μὲ τὸν Σταθάκη, διότι παραπέμπεται, κατόπιν ἐρεύνης ποὺ ἤδη διενεργήθῃ. Δῆλα δὴ ἔγινε ἔλεγχος, ἀπεδείχθῃ ἡ σχέσις του μὲ τὶς ἀστασθαλίες καὶ κατόπιν τούτου παραπέμπεται σὲ δίκη. Συνεπῶς τὰ στοιχεῖα ποὺ τὸν συνδέουν μὲ τὸ ἔγκλημα εἶναι πραγματικὰ κι ὄχι ὑποθετικὰ ἤ φανταστικά. Τὸ ἐὰν στὰ δικαστήρια θὰ ἐπιμείνουν στὸ νὰ ὀνομάζουν ἔγκλημα τὴν ἐξαφάνισι κάποιων ἐκατομμυρίων εὐρώ, ἤ θὰ τὸ …ἐλαφρύνουν σὲ …ἀτόπημα, αὐτὸ δὲν τὸ γνωρίζω. Γιὰ τὴν ὥρα διαπιστώνω μόνον πὼς κάτι βρῆκαν, σοβαρό, σημαντικό, ἐνοχοποιητικό.

Γιὰ νὰ κλείσω μὲ τὸν Σταθάκη, θὰ θυμίσω στοὺς φίλους τὸ κείμενον:

Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;

Ἀναλύω σὲ αὐτὸ τὸ θέμα τοῦ «λάθους» ἀπὸ ὅλες τὶς σκοπιές…
Ἔτσι, γιὰ νὰ μὴν μᾶς πιάνουν Κώτσους βρὲ παιδιά…
Διότι κατ’ ἐμὲ ὅλα τὰ οἰκονομικὰ ἐγκλήματα πλέον συγκαταλέγονται στὰ ἐθνικά.
Κι ὅλη ἡ πρυτανεία ὀφείλει νὰ παραιτηθῇ, τοὐλάχιστον ἔως τὴν στιγμὴ τῆς δίκης, καὶ παραλλήλως νὰ ζητήσῃ μίαν μεγάλη συγγνώμη ἀπὸ τὸν Ἑλληνικὸ λαό. Ὅσο δὲν τὸ κάνουν, ὅλοι οἱ κατηγορούμενοι, δηλώνουν μὲ τὴν στάσι τους  πὼς ναί, καλῶς ἔκαναν καὶ συνέβαλαν στὴν δική μας ἐξαθλίωσι.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ κάποιοι ἀπὸ αὐτούς, ὄνομα καὶ μὴ χωριό, ἔχουν τὴν ἀπαίτησι νὰ μᾶς κυβερνήσουν συντόμως…
Γιατί; Γιά νά μεγαλώσουν τό ἔγκλημα; Πόσες ποιά αὐτοκτονίες νά προκαλέσουν τά οἰκονομικά μέτρα; Καί πόση ἀτιμωρησία θά κυκλοφορῇ ἐλεύθερη; Καί γιατί ὁ κάθε κατεργάρης νά πίνῃ τό δικό μας αἷμα καί νά κυκλοφορῇ ἐλεύθερος καί θρασύς ἀνάμεσά μας, σάν νά εἴμαστε ἐμεῖς ὑπεύθυνοι γιά τίς δικές του πράξεις;  Ἤ μήπως εἴμαστε;

Ὅσο γιὰ τὸν ΣΥΡΙΖΑ… Γιατί δέν τόν διέγραψε; Τί περιμένει; Νά καταπέσῃ ἐν τελῶς τό Πανεπιστήμιον; Ἤ μήπως εἶναι ἐνήμερος, συμφωνεῖ καί συμβάλλει στήν ἀποδόμησί του καί στήν καταλήστευσί μας;

Φιλονόη

Ἡ εἴδησις γιὰ τὴν παραπομπὴ τοῦ Σταθάκη, καθὼς καὶ τῶν ὑπολοίπων, ποὺ δὲν ἔχουν παραιτηθῆ ἀπὸ εὐθιξία τοὐλάχιστον, ἐδῶ:

Παραπέμπεται για κακούργημα ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Σταθάκης.

Στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων παραπέμπεται να δικαστεί «αμετακλήτως» και με βαριές κατηγορίες ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Σταθάκης, σύμφωνα με δημοσίευμα της «κυριακάτικης δημοκρατίας»!

Η υπόθεση αφορά ατασθαλίες εκατομμυρίων στο Πανεπιστήμιο Κρήτης στο οποίο ο κ. Σταθάκης είναι καθηγητής Πολιτικής Οικονομίας ενώ ήταν και αντιπρύτανης μέχρι την εκλογή του, τον Μάιο του 2012, ως βουλευτής Χανίων.

Η υπόθεση συνδέεται με τη διαχείριση κονδυλίων του Πανεπιστημίου Κρήτης σε διάφορες χρονικές φάσεις που απλώνονται από το 1996 έως το 2004.

Αρχικώς η κατηγορία στρεφόταν κατά 19 συνολικά ατόμων αλλά στη συνέχεια η ποινική δίωξη έπαυσε για δύο εξ αυτών λόγω πλημμεληματικού χαρακτήρα των αδικημάτων τους.

Εκτός του κ. Σταθάκη κατηγορούμενοι είναι ο νυν πρύτανης του Πανεπιστημίου Ευρ. Στεφάνου καθώς και οι Χρ. Νικολάου, Αλ. Καλοκαιρινός, Παν. Κωνσταντόπουλος, Μιχ. Ταρουδάκης, Ι. Μιμίδης, Χαρ. Σαββάκης, Σκ. Παπαιωάννου, Βασ. Καρδάσης, Νικ. Φαράκλας, Νικ. Ανάγνος, Ι. Αντωνιάδης, Γ. Τζιρίτας. Δημ. Κυρτάτας, Νικ. Μοσχονάς και Δημ. Πλουμίδης.

Τι υποστηρίζει η άλλη πλευρά

Σύμφωνα με κύκλους των κατηγορουμένων πάντως για την υπόθεση έχει αποφανθεί αθωωτικά το ελεγκτικό συνέδριο.

Οι υποθέσεις για τις οποίες παραπέμπονται αφορούν:

1) Στη διαχείριση χρημάτων της επιτροπής ερευνών. Με αυτά τα χρήματα είχαν προσληφθεί 24 διοικητικοί υπάλληλοι. Αυτές οι δαπάνες θεωρήθηκαν ότι βρίσκονται εκτός σκοπού λειτουργίας τςη επιτροπής ερευνών.

2) Επιπλέον με τα συγκεκριμένα χρήματα της επιτροπής, είχε γίνει συμπληρωματική ασφάλιση των καθηγητών του Πανεπιστημίου με συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρεία, καθώς όπως δήλωσαν, μέχρι τότε η ασφάλεια, τους κάλυπτε μόνο εντός των ορίων του νομού του πανεπιστημίου.

3) Με τα ίδια  χρήματα της επιτροπής ερευνών, δόθηκαν επιδόματα.

4) Διεκόπη η σύμβαση του εργολάβου που επρόκειτο να κατασκευάσει τη φοιτητική εστία, που είχε υπογράψει η προηγούμενη πρυτανική αρχή, καθώς σε αυτή δεν είχε προσδιοριστεί αν επρόκειτο να είναι 5 ή 7 κτήρια.

Με το πάγωμα 2 χρόνων μέχρι την επαναπροκήρυξη της σύμβασης, μισθωνόταν ξενοδοχείο για τη διαμονή φοιτητών.

πηγή

(Visited 47 times, 1 visits today)
2 thoughts on “Γιατί τά ἐγκλήματα τοῦ Σταθάκη εἶναι ἐθνικά κι ὄχι οἰκονομικά;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

  2. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Γιατί ὁ τΣΥΡΙΖΑ ἀναγνωρίζει τό «χρέος»; | ΜΕΤΩΠΟ ΟΧΙ

Leave a Reply