Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμησιν…

Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμησι...

Ὅταν ἔχει τὴν ἀπαιτουμένη αύτοεκτίμησιν, ὅλα γύρω σου εἶναι διαφορετικά…
Δὲν φοβᾶσαι τὸ ἄγνωστον, διότι γνωρίζεις πὼς πάντα πρὸς τὸ ἄγνωστο βαδίζεις, ἔχοντας τὴν βεβαιότητα πὼς ὅσα κι ἐὰν συμβοῦν, καλὰ ἤ κακά, θὰ ἔχῃς τὴν δύναμιν, τὸ σθένος καὶ τὴν θέλησιν γιὰ νὰ τὰ ἀντιμετωπίσῃς…
Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμησιν, ἀνοίγῃ μόνος σου τοὺς δρόμους καὶ οἱ ἄλλοι παρατηροῦν, παρακολουθοῦν… καί, κάποιες φορές, ἀκολουθοῦν ἀπὸ μακρυά.
Ὅταν ὅμως δὲν ἔχῃς αὐτοεκτίμησιν, τότε τὰ δεδομένα ἀλλάζουν…
Δὲν βγαίνεις στὸν δρόμο… Δὲν πορεύεσαι γιὰ κάπου καὶ ἰδίως δὲν δεσμεύεσαι γιὰ νὰ ἐκπληρώσῃς τὰ ὄνειρά σου.
Μένεις ἀδρανής, παθητικός, φοβισμένος, ἄπραγος, ἀκίνητος καὶ στάσιμος…Εἶναι σὰν νὰ ἔχῃς παραδόσῃ τὰ ὄνειρά σου στὴν ἀπέραντη ἀγκαλιὰ τοῦ ποτέ!!!
Εἶναι σὰν νὰ ἔχῃς παραιτηθῇ ἀπὸ τὴν ζωή, ποὺ τάχα μου, ὑπερασπίζεσαι μὲ ὅλες σου τὶς δυνάμεις…

Ὅταν ἔχῃς αὐτοεκτίμηση, δὲν φοβᾶσαι τίποτα κι ἀκολουθεῖς τὸν δικό σου δρόμο πάντα μὲ προσήλωση καὶ πίστη στὸν ἑαυτό σου.

Νὰ ἔχουμε μίαν ὄμορφη ἡμέρα καὶ ἀκόμη ὀμορφοτέρα ἑβδομάδα, τόσο ὅσο ὄμορφη τὴν θέλουμε.

Ἀναπνιώτου Φυλλίτσα Ἀθηναΐς

Ὅταν ἔχῃς σκοπό, θὲς δὲν θές, γιὰ νὰ τὸν ἐκπληρώσῃς, πρέπει νὰ δεσμευθῇς ἀπέναντί του γιὰ νὰ τὸν ἐκπληρώσῃς…
Καὶ οὐσιαστικῶς, πρέπει νὰ πιστέψῃς στὸν ἑαυτόν σου, ὅτι μπορεῖς νὰ τὰ καταφέρῃς..
Καὶ τότε, θὲς δὲν θές, ἡ αὐτοεκτίμησις εἶναι ἀναπόφευκτος…

Τελικῶς;
Μήπως ὅλα ἀπό τόν σκοπό ξεκινοῦν;
Μήπως τά πάντα χρειάζονται αὐτό τό ἀρχικόν αἴτιον;
Δῆλα δή ὅλα ξεκινοῦν ἀπό τήν αὐτογνωσία;
Δῆλα δή οἱ ἥρωες διαφέρουν ἀπό τούς κοινούς θνητούς μόνον μίαν ἀνάσα; Ἕνα τόσο δά …ΚΛΙΚ;

Φιλονόη

 

 

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply