Ὄλβιος ὅστις…

Ὄλβιος ὅστις...Ὄλβιος ὅστις Φρεάντλους ἱστορικὴν τε καὶ ἀλληγορικὴν ἄμα ἀφήγησιν ἀπολαμβάνει!

Φειδίας Μπουρλᾶς

Ὄλβιος ὃς ἔσχε…

Τὸ ἐλεεινὸν καὶ ἐγκληματικὸν καθεστὼς τοῦ «Λαϊκοῦ Μετώπου» τῆς Ἱσπανίας, μὲ τὰ καθάρματα Νεγκρὶν καὶ Καμπαγιέρο, ἐκεῖνον ποὺ ἔστειλε τὰ ἀποθεματικὰ τῆς κεντρικῆς Τραπέζης τῆς Ἱσπανίας, 510 τόνους χρυσοῦ (!!!) στὸν Στάλιν «πρὸς φύλαξιν», ἀντιμετώπιζε προβλήματα μὲ τὴν ἀντιπολίτευσίν του.
Ἡ πορεία τῶν «σχεδιασμῶν» τοῦ Λαϊκοῦ Μετώπου (χωρισμὸς τῆς Ἱσπανίας εἰς κρατίδια, καταστροφὴ τῶν μνημείων τῆς ἐθνικῆς καὶ θρησκευτικῆς ἱστορίας της, ἁρπαγὴ τῶν ἰδιωτικῶν περιουσιῶν κ.ἄ.), προσέκρουε στὴν νεοεμφανισθείσαν «Φάλαγγα», τὴν ἀκροδεξιάν, ἐθνικιστικήν παράταξιν ποὺ συνεχῶς θέριευε στὶς πόλεις καὶ στὰ χωριά.
Ὁ στρατὸς ἀδιάφορος. Οἱ ἀξιωματικοὶ του σιωπηροὶ παρατηρηταί.
Τότε μπῆκε εἰς ἐφαρμογὴν τὸ «σχέδιον»:
Φυλάκισις τῶν ἀρχηγῶν τῆς «Φάλαγγος», ἄνευ δίκης καὶ σαφοῦς κατηγορίας.
Ἤλπισαν (κρίνοντες ἐξ ἰδίων τὰ τῶν ἄλλων), ὅτι τὰ πλέον νεαρὰ καὶ εὐέξαπτα στελέχη της, τὰ ὁποῖα -ἐπίτηδες- δὲν συνελήφθησαν, ἢ ἀφέθησαν ἐλεύθερα, κινούμενα ἐκ ματαιοδοξίας, θὰ «ὑφαρπάσουν» τὴν ἡγεσίαν τῆς Φάλαγγος καὶ θὰ ἐπέλθῃ σύγχισις.
Τοῦτο ὅμως δὲν συνέβη.
Ἀντ᾿ αὐτοῦ, ὁ αἰχμάλωτος τοῦ καθεστῶτος, ὁ ἱδρυτὴς τῆς παρατάξεως Χουὰν Ἀντόνιο Πρίμο δὲ Ῥιβέρα, μὲ ἐπιστολὰς ἐκ τῆς φυλακῆς, κατορθώνει μάλιστα νὰ συσπειρώσῃ περὶ τὴν «Φάλαγγα» τὸ σύνολον τῆς Δεξιᾶς, ἀκόμη καὶ κείνους τοὺς ἀναρχοβασιλόφρονας καὶ μονόχνωτους Καρλιστάς.
Τὸ ἐπόμενον βῆμα τῆς ἐγκληματικῆς συμμορίας ἦτο, ἡ δολοφονία τοῦ Ῥιβέρα, ἀλλὰ καὶ τοῦ μετριοπαθεστέρου ἀκόμη συντηρητικοῦ πολιτικοῦ Κάλβο Σοτέλο,εἰς ἕνα ὄργιον «Ἐρυθρᾶς Τρομοκρατίας», μὲ στοχευμένας σφαγὰς «ἀντιδραστικῶν» ἀστῶν καὶ ἀγροτῶν, κυρίως δὲ μὲ μαζικὰς ἐκτελέσεις κληρικῶν, ἐκπαιδευτικῶν τῶν ἐκκλησιαστικῶν σχολείων καὶ βιασμοὺς καλογραιῶν.
Τώρα στόχος εἶναι ἡ πρόκλησις μιᾶς «ἐλεγχομένης» ἐξεγέρσεως τῶν ἐθνικοφρόνων Ἱσπανῶν, αὐθορμήτου καὶ ἀνοργανώτου, ὥστε νὰ δωθῇ ἡ πολυπόθητος ἀφορμὴ μιᾶς γενικευμένης ἐπεμβάσεως τοῦ στρατοῦ, τῆς χωροφυλακῆς καὶ τῶν παραστρατιωτικῶν ὁμάδων.
Ὅμως, οὔτε αὐτὸ ἔγινε. Ἡ ἱσπανικὴ Δεξιὰ ἐπέδειξε παραδειγματικὴν καρτερίαν καὶ σωφροσύνην καὶ ἄντεξε μέχρι ποὺ ἡ «λύσις» ἦλθεν ἀπὸ κεῖ ποὺ οὐδεὶς τὴν ἐπερίμενε.
Ἦτο κάποιος στρατιωτικός, ξεχασμένος εἰς κάποιαν μακρινὴν ἀποικιακὴν φρουράν. «Κατεψυγμένον» θὰ τὸν λέγαμε σήμερον. «Ἀπολιτίκ» καὶ -μᾶλλον- ἀντιβασιλικός.
Καμιὰν φοράν, -ὅσον ἔξυπνος καὶ ἂν εἶσαι-, ἡ «φάπα» σοὔρχεται ἀπ᾿ τὸ «πουθενά»…

Κ.Π. Καβάφης
«Ἡ διορία τοῦ Νέρωνος».

Δὲν ἀνησύχησεν ὁ Νέρων ὅταν ἄκουσε
τοῦ Δελφικοῦ Μαντείου τὸν χρησμό.
«Τὰ ἑβδομῆντα τρία χρόνια νὰ φοβᾶται.»
Εἶχε καιρὸν ἀκόμη νὰ χαρεῖ.
Τριάντα χρονῶ εἶναι. Πολὺ ἀρκετὴ
εἶν’ ἡ διορία ποὺ ὁ θεὸς τὸν δίδει
γιὰ νὰ φροντίσει γιὰ τοὺς μέλλοντας κινδύνους.

Τώρα στὴν Ρώμη θὰ ἐπιστρέψει κουρασμένος λίγο,
ἀλλὰ ἐξαίσια κουρασμένος ἀπὸ τὸ ταξεῖδι αὐτό,
ποὺ ἦταν ὅλο μέρες ἀπολαύσεως —
στὰ θέατρα, στοὺς κήπους, στὰ γυμνάσια …
Τῶν πόλεων τῆς Ἀχαΐας ἑσπέρες …
Ἆ τῶν γυμνῶν σωμάτων ἡ ἡδονὴ πρὸ πάντων …

Αὐτὰ ὁ Νέρων. Καὶ στὴν Ἱσπανία ὁ Γάλβας
κρυφὰ τὸ στράτευμά του συναθροίζει καὶ τὸ ἀσκεῖ,
ὁ γέροντας ὁ ἑβδομῆντα τριῶ χρονῶ.

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 9 times, 1 visits today)
Leave a Reply