Ὑπάρχουν κάποιες …«χρωματιστές» ἡμέρες!!!

Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες...Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες ποὺ ὅλος ὁ κόσμος μᾶς ἀνήκει…
…ποὺ γνωρίζουμε πὼς σήμερα, ναί, σήμερα ὁ κόσμος μᾶς ἀνήκει…
Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες ποὺ ξέρουμε πὼς ἐμεῖς θὰ γίνουμε ὁ νόμος τοῦ δικαίου…
…ποὺ δὲν ὑπάρχει κάποιος γιὰ νὰ μπορῇ νὰ σταματήσῃ τὴν ὁρμή μας…
Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες ποὺ πρέπει νὰ ἀνακαλύψουμε τὴν δύναμί μας δίχως νὰ τρομάξουμε ἀπὸ τὸ μέγεθός της…
…ποὺ ὅλος ὁ κόσμος μπορεῖ νὰ ἀλλάξῃ μόνον ἀπὸ τὶς δικές μας πράξεις…
…ἤ ἀκόμη καὶ τὶς σκέψεις…

Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες ποὺ μᾶς κατεβάζουν στὸν δρόμο…
…μᾶς βγάζουν ἔξω ἀπὸ τὸν χρόνο…
Ὑπάρχουν κάποιες ἡμέρες ποὺ ἀκραγγίζουν ἕνα εἶδος αἰωνιότητος…
…ἡμέρες μὲ ἕναν ἰδιαίτερον χρωματισμό, ποὺ μποροῦμε νὰ στηριχθοῦμε σὲ αὐτὲς γιὰ νὰ κτίσουμε μίαν ἄλλην πραγματικότητα…

Γιώτα Σούσουλα

Ἐκεῖνες οἱ ἡμέρες ἔρχονται…
…καὶ θὰ τὶς ἀναγνωρίσουμε μόλις ἀνοίξουμε τὰ μάτια μας στὴν Αὐγή…
Εἶναι ἐκεῖνες οἱ ἡμέρες ποὺ ὅλος ὁ κόσμος θὰ εἶναι δικός μας…
…κι ὅλος ὁ κόσμος θὰ εἴμαστε ἐμεῖς…
Εἶναι ἐκεῖνες οἱ στιγμὲς ποὺ ἡ Μοίρα τῆς Ἀνθρωπότητος θὰ ἀλλάξῃ ταχύτητες…
…θὰ ἀναστραφοῦν τὰ πάντα…
Γιὰ πάντα…

Φιλονόη

φωτογραφία

 

(Visited 25 times, 1 visits today)
Leave a Reply