Λογοκρισία καὶ λεκτικὰ κακουργήματα πολιτικῆς ὀρθοβλακείας; Ὄχι εὐχαριστῶ. Οἱ ἄρρωστοι εἶναι ἐκεῖνοι…

Οἱ ἄρρωστοι εἶναι ἐκεῖνοι...

Λυποῦμαι πολὺ γιὰ τὴν σκέψη καὶ μόνον νὰ ὑπάρξῃ Λογοκριτικὸ ψευτονομοσχέδιο, πόσο μᾶλλον νὰ κατατεθῇ, σὲ προσπάθεια φιμώσεως τῆς γνώμης καὶ ἐπιβολῆς τῶν λεκτικῶν τερατουργημάτων τῆς πολιτικῆς ὀρθοβλακείας.

Ἡ γλῶσσα ἐξελίσσεται ἀπὸ δύο πράγματα: τοὺς λόγιους καὶ τὴν λαϊκὴ ψυχή.
Οὐδείς ἄλλος δύναται νὰ ἐπιβάλλῃ ἄλλες λέξεις καὶ ψευτο-ὁρισμούς.
Καὶ μόνον ἡ σκέψη τέτοιου βιασμοῦ εἶναι πολὺ μεγάλη ὕβρις.
Πρέπει νὰ εἶναι σοβαρὰ ἄρρωστος διανοητικά κάποιος γιὰ νὰ ἐπιμένῃ ὅτι ὁλόκληρο ἔθνος ξαφνικὰ θὰ ἀρχίσει νὰ μιλάῃ σύμφωνα μὲ τὰ ἀνεκδιήγητα φιρμάνια μερικῶν ἐκτὸς πραγματικότητος ψυχοπαθῶν.
Καὶ πρέπει νὰ εἶναι πραγματικὰ χαζὸς ὅποιος ὑποταχθεῖ καὶ εἰσάγει στὸ λεξιλόγιό του, τέτοια λεκτικὰ σκουπίδια, ποὺ δὲν σημαίνουν τίποτε, ποὺ δὲν ὑπάρχουν κἂν ὡς λογικὲς ἔννοιες καὶ λέξεις. Καὶ ποὺ χρησιμοποιοῦνται μηχανικὰ καὶ συγκεχυμένα ἀντὶ ἑνὸς πολὺ πλουσιωτέρου λεξιλογίου, μὲ λεπτὲς ἔννοιες καὶ ἀποχρώσεις. Τρομακτικὸς περιορισμὸς λεξιλογίου ποὺ δὲν δείχνει τίποτε ἄλλο ἀπὸ ἐξαιρετικὰ περιορισμένη δυνατότητα σκέψεως.

Ἐμεῖς θὰ συνεχίσουμε νὰ μιλᾶμε φυσιολογικά καὶ νὰ σκεπτόμαστε φυσιολογικά.
Αὐτὸ εἶναι τὸ φυσικὸ καὶ ὑγιές.
Οἱ ἄρρωστοι εἶναι ἐκεῖνοι…

Πέρσεια Ἑκάτη

φωτογραφία

(Visited 16 times, 1 visits today)
Leave a Reply