Θέλεις νά κάνῃς ἀπολύσεις στό Δημόσιο; Νὰ τὶς κάνῃς σωστά!

Θέλεις νά κάνῃς ἀπολύσεις στό Δημόσιο; Νὰ τὶς κάνῃς σωστά!Ἀπολύσεις ἀπὸ ἐδῶ, ἀπολύσεις ἀπὸ ἐκεῖ, ἀπολύσεις παρὰ πέρα…
Τώρα πιάστηκαν καὶ μὲ τὶς ἀπολύσεις στὸ Δημόσιο, ποὺ δυστυχῶς ἄργησαν…
Κι ἄργησαν πολύ… Πάρα πολύ…
Ἐπὶ αὐτοῦ ὅμως καλλίτερα νὰ ἐξηγηθῶ.

Μαθαίνουμε γιὰ τὸν δημόσιο ὑπάλληλο ποὺ ἄν καὶ εἶχε τέσσερα χρόνια νὰ πατήσῃ στὴν ὑπηρεσία του, πληρωνόταν κανονικά.
Μαθαίνουμε γιὰ τὴν οἰκογενειοκρατία τῶν ΑΕΙ καὶ γιὰ τὶς διάφορες συντεχνίες τους.
Μαθαίνουμε γιὰ τὶς συνδικαλιστικὲς δράσεις, ποὺ ὅμως δὲν εἶναι συνδικαλιστικὲς δράσεις ἀλλὰ κομματικὲς δράσεις. Ἄρα καὶ κατευθυνόμενες καὶ καλὰ ἀμειβόμενες.
Μαθαίνουμε γιὰ δασκάλους, ἀλλὰ ὄχι μόνον, ποὺ κάνουν συνελεύσεις ἐν ὥρα ἐργασίας. Ἤ ποὺ ἔχουν καταδικαστῇ γιὰ ποινικὰ ἐγκλήματα, ἀλλὰ ἀκόμη ἀμείβονται κανονικότατα. Ἤ ποὺ ἔχουν χρησιμοποιήσῃ τὶς θέσεις τους γιὰ προπαγάνδα, ἀλλὰ λόγῳ κομματικῆς ἰδιότητος δὲν ἐνοχλοῦνται. Ἤ ποὺ ἐκμεταλλεύονται τὴν ἄθλια παιδεία πρὸς ἴδιον ὄφελος.
Μαθαίνουμε γιὰ διορισμοὺς ἀπὸ τὰ παράθυρα, τὶς πίσω πόρτες, τὰ ὑπόγεια…
Μαθαίνουμε γιὰ ἰατροὺς ποὺ μὲ μικρὰ ἀντίτιμα ὑπέγραφαν γιὰ συντάξεις σὲ ἀνυπάρκτους τυφλούς, κουτσούς, μουγκούς… Ἤ ποὺ κερδοσκοποῦσαν-αἰσχροκερδοῦσαν μὲ συνταγογραφήσεις.
Μαθαίνουμε γιὰ υἱοθεσίες καὶ βρώμικα κυκλώματα ἀκόμη καὶ μέσα στὰ ληξιαρχεῖα.
Μαθαίνουμε γιὰ χρηματισμοὺς κρατικῶν λειτουργῶν σὲ κάθε βαθμίδα.
Μαθαίνουμε γιὰ δολοφόνους, ποὺ ἄν καὶ φυλακισμένοι, ἐξακολουθοῦν νὰ λαμβάνουν τὸν μισθό τους…

Καὶ πόσα ἄλλα, ποὺ δὲν τὰ μαθαίνουμε…
Κι ὅλοι μας εἴμαστε ἔξαλλοι μὲ τὰ ὅσα μαθαίνουμε…
Ἰδίως ἐμεῖς ποὺ οὐδέποτε περάσαμε ἀπὸ δημόσιες θέσεις καὶ βιοποριζόμασταν πάντα στὴν ἐλευθέρα ἀγορά, μὲ ὅλες τὶς δυσκολίες, τὶς ταλαιπωρίες καὶ τὶς ἀδικίες…
Διότι ἔτσι ὅπως τὸ ἔχουν καταντήσῃ, ὁ μόνος πράγματι διωκόμενος εἶναι ὁ ἐλεύθερος μικρομεσαῖος ἐπαγγελματίας… Σὲ κάθε βαθμίδα.
Ἀλλὰ ἄς μὴν καταπιαστῶ καὶ μὲ αὐτὸ σήμερα…
Σήμερα τὸ θέμα μας εἶναι ὁ δημόσιος ὑπάλληλος καὶ μάλλιστα ὁ ὑποψήφιος πρὸς ἀπόλυσιν δημόσιος ὑπάλληλος.

Μοῦ ἔλεγε λοιπὸν ἕνας φίλος ἐχθὲς γιὰ τὶς νέες κυβερνητικὲς ἀποφάσεις, περὶ τῶν ἀπολύσεων, ποὺ θὰ κτυπήσουν γιὰ πρώτη φορὰ τὸν κατεστημένο τῆς δημοσίου παραφροσύνης. Σωστὰ τὰ ἔλεγε ὁ φίλος μου… Ἀλλά…
Στὸ ἐρώτημά μου γιὰ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι τὰ κριτήρια τῶν ἀπολύσεων γενικολογοῦσε. Ἄχρηστοι ὀργανισμοί, ποὺ πρέπει νὰ κλείσουν, περιττὲς θέσεις, ποὺ πρέπει νὰ καταργηθοῦν, ὑπεράριθμοι ὑπάλληλλοι, ποὺ πρέπει νὰ μειωθοῦν…
Ναί, ἀλλὰ μὲ αὐτὴν τὴν ὀπτικὴ πάλι δὲν θὰ ὑπάρξῃ κάθαρσις… Πάλι θὰ ἐπανέλθουμε στὰ ἴδια καὶ στὰ ἴδια…
Πάλι σὲ λίγο, σὲ λιγότερο ἀπὸ ὅσο φανταζόμαστε, θὰ βρεθοῦμε ἀντιμέτωποι μὲ φαινόμενα διαφθορᾶς, ἐκμεταλλεύσεως καὶ παρατυπίας.

Ἐξακολουθοῦσε ὁ φίλος… Τὰ εἶχε θέσῃ ὅλα ὑπὸ τὸ πρίσμα τῆς λογικῆς τῆς μειώσεως τοῦ δημοσίου χρέους. Αὐτὴ  ὅμως ἡ ὀπτικὴ ἐπίσης εἶναι ἰσοπεδωτική. Τὰ κριτήρια, βάσει τῶν ὁποίων συγκροτοῦνται οἱ λίστες τῶν ὑποψηφίων γιὰ ἀπόλυσι δὲν εἶναι κριτήρια ἀξιοκρατικὰ ἀλλὰ κομματικά, συμφεροντολογικά, προσωπικά… Ποιός εἶναι αὐτός πού θά κρίνῃ τό πόσοι καί ποῦ χρειάζονται, ὅταν ὁ ἴδιος δέν ἔχει καταθέσῃ διαπιστευτήρια ἐντιμότητος;

Θὰ μοῦ πεῖτε ἴσως, μὰ καλά, ὅλοι οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι εἶναι ἀπατεῶνες;  Ὅλοι τομάρια; Ὅλοι κοπρόσκυλα;
Ὄχι φυσικά… Οὐδέποτε ἰσχυρίστηκα κάτι τέτοιο. Ὅμως αὐτοὶ ποὺ κατέχουν θέσεις ἐλέγχου καὶ ἀποφασίζουν γιὰ τὸ ποιοὶ θὰ παραμείνουν ἤ ὄχι στὶς ὑπηρεσίες τους, εἶναι συνήθως ἀπ΄ εὐθείας διορισμένοι καὶ φίλοι πρὸς τὸ Ἄλφα ἤ τὸ Βῆτα καθεστώς. Ἐὰν ὅμως ἔχουν ἐξυπηρετηθῇ θὰ κληθοῦν νὰ ἐξυπηρετήσουν. Ἄρα δὲν εἶναι καὶ πολὺ βέβαιον πὼς πράγματι θὰ κάνουν σωστὰ τὴν δουλειὰ γιὰ τὴν ὁποίαν πληρώνονται ἤ ἁπλῶς πὼς θὰ κάνουν τὴν δουλειὰ ποὺ ἔως τώρα ἔχουν συνηθίσῃ νὰ κάνουν.
Ἐν ὁλίγοις, μέ ποιά κριτήρια θά ἐπιλεγοῦν οἱ ὅποιοι κριτές; Μέ τά συνήθη ἤ μέ αὐτά πού ἀπαιτοῦνται;

Ὁ φίλος μου δὲν μιλοῦσε…
Κατάλαβε…
Σιώπησε…
Ἔτσι κι ἀλλοιῶς τὰ ἔχουμε δῇ ὅλα…
Ἀντιλαμβάνεται πὼς ἡ παγίδα μας εἶναι νομικῆς-ἠθικῆς φύσεως κι ὄχι οἰκονομικῆς.
Συνεπῶς τὸ πρόβλημα δὲν εἶναι τόσο στὸ νὰ μειωθοῦν αὐτὰ ποὺ πληρώνουμε σὲ ἀμοιβὲς δημοσίων ὑπαλλήλων ἀλλὰ τὸ ποιοὶ εἶναι αὐτοὶ οἱ δημόσιοι λειτουργοὶ ποὺ πληρώνουμε. Διότι ἐὰν κάποιος κάνῃ καλὰ τὴν δουλειά του εἶναι ἀναγκαῖος. Περιττὰ εἶναι τὰ κομματόσκυλα, τὰ τομάρια καὶ οἱ βολεμένοι.

Ἄρα, γιὰ νὰ φθάσουμε καὶ στὸν τρόπο, αὐτὸ ποὺ πρέπει νὰ συγκροτηθῇ, γιὰ ἀρχή, εἶναι μία ὁμάδα ἀδιαφθόρων, μὲ πράγματι ὑψηλὸ ἦθος, ποὺ θὰ κληθοῦν νὰ κάνουν τὶς ἀξιολογήσεις. Ὅλες οἱ ἄλλες ἀξιολογήσεις εἶναι τοὐλάχιστον ἐπικίνδυνες καὶ ὕποπτες. Ἐὰν δὲν καταπιαστοῦμε μὲ τὸ ποιὰ θὰ εἶναι τὰ πρόσωπα ποὺ θὰ ἀξιολογήσουν,  ἕνα πρὸς ἕνα, ἀξιολόγησις δὲν θὰ ὑπάρξῃ. Κολοκύθια μὲ ῤίγανη θὰ ὑπάρξουν… Μία δῆλα δὴ ἀπὸ τὰ ἴδια…
Ἐὰν θέλουμε κάθαρσι πρῶτα θὰ πρέπει νὰ στραφοῦμε στὸ νὰ ἀναζητήσουμε τὸ ποιοὶ εἶναι ἱκανοί, ἐὰν φυσικὰ ὑπάρχουν, γιὰ νὰ κάνουν αὐτὴν τὴν κάθαρσι. Ὅλα τὰ ἄλλα εἶναι ἐπανάληψις τῶν ἤδη πεπραγμένων. Δῆλα δὴ διαιώνησις τῆς ἤδη σιχαμερῆς πραγματικότητός μας.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 21 times, 1 visits today)
Leave a Reply