Ὑποταγή καί παραίτησις;

Ὑποταγή καί παραίτησις;Πάντα ἤμουν αἰσιόδοξη σὰν ἄνθρωπος. Καὶ πάντα, ἀνεξαρτήτως τῶν δυσκολιῶν, τὰ κατάφερνα.
Ὄχι εὔκολα, ἀλλὰ τὰ κατάφερνα. Κι ἐκεῖ πιστεύω πὼς εἶναι τὸ κλειδὶ γιὰ νὰ μπορέσουμε νὰ ἀποφύγουμε τὴν παραίτησι.
Ἡ πίστις στὸ ὅ,τι δικαιούμαστε καὶ ἀξίζουμε νὰ τὰ καταφέρουμε. Ἐὰν δὲν τὸ πιστέψουμε πρῶτοι ἐμεῖς, ἁπλῶς δὲν θὰ συμβῇ.
Διότι τὰ πάντα, ἀπὸ τὸ μικρότερο ἔως τὸ μεγαλύτερο, εἶναι «συνδεδεμένα» μὲ «ἀόρατες κλωστές».
Ἐὰν λοιπὸν ἐγὼ ἀποκοπῶ ἀπὸ αὐτὲς τὶς «ἀόρατες κλωστές» εἶναι πάρα πολὺ εὔκολο στὸ ἐπόμενον βῆμα νὰ χαθῶ…

Ἐπίσης πάντα πίστευα πὼς ὑπάρχουν λύσεις, γιὰ ὅλα τὰ προβλήματα, ἀρκεῖ νὰ θέλουμε νὰ τὶς βροῦμε.
Τὸ νὰ κλαιγόμαστε ὅμως ἤ τὸ νὰ παραμένουμε ἀδρανεῖς δηλώνει ὑποταγὴ καὶ παραίτησι.
Μὰ ὅποιος ἔχει παραιτηθῇ, κατ’  οὐσίαν ἔχει πεθάνῃ κι ἔχουν ξεχάσῃ νὰ τὸν ἐνημερώσουν.
Κι ὅποιος ἔχει ὑποταχθῇ ἔχει ἀποδεχθῇ τὴν ἧττα του πρὶν κἄν δώσῃ τὴν μάχη…

Οἱ δύο λοιπὸν καταστάσεις ποὺ καλούμαστε νὰ ἀντιμετωπίσουμε, ἐὰν θέλουμε πράγματι καὶ νὰ ἐπιβιώσουμε ἀλλὰ καὶ νὰ σώσουμε τὴν Πατρίδα μας, εἶναι ἡ ἄρνησις τῆς ὑποταγῆς ποὺ περνᾶ μέσα ἀπὸ τὴν παραίτησι.
Ἐὰν ἐμεῖς δὲν εἴμαστε ἀποφασισμένοι νὰ διεκδικήσουμε τὸ δικαίωμά μας στὴν ζωή, τότε δὲν τὸ ἀξίζουμε…
Καὶ τότε, ναί, δυστυχῶς, δὲν ἔχουμε καὶ δικαίωμα στὴν ἐπιβίωσι…

Φιλονόη

φωτογραφία εἶναι μία εἰκόνα αὐτῶν ποὺ ἔχουν παραιτηθῇ.

(Visited 14 times, 1 visits today)
Leave a Reply