Ἦλθε ἡ καταστροφή γιά νά τρομάξουμε; Ἤ γιά νά μάθουμε;

Ὁ Περικλῆς ἐχθὲς δημοσίευσε μία φωτογραφία, ἡ ὁποία, κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε ἄλλες συνθῆκες θὰ μὲ τρόμαζε.
Ἐχθὲς ὅμως, εἰδικῶς ἐχθές, αὐτὴ ἡ φωτογραφία μὲ ἀνεκούφισε.
Ὄχι διότι ἔγινα σαδίστρια, ἐπεὶ δὴ παρουσιάζονται κάποιες ἀκόμη καταστροφές…
Ὄχι διότι χαίρομαι μὲ αὐτές…
Οὔτε διότι μοῦ ἀρέσει νὰ πληρώνουν συνάνθρωποί μου τὴν μανία καὶ τὴν ὀργὴ τῆς Φύσεως…
Κάτι ἄλλο εἶναι… Σημαντικότερον…

Περιοχὴ Ἄκοβα, γέφυρα Ξηριᾶ, Ἄργος.

Περιοχὴ Ἄκοβα, γέφυρα Ξηριᾶ, Ἄργος.

 

Ἐδῶ καὶ χρόνια ἰσχυρίζομαι πὼς ὅλες οἱ δυνάμεις τῆς Φύσεως θὰ συνεργήσουν στὸ νὰ ἀνατραπῇ ἡ Ὕβρις ποὺ μᾶς ἔχουν ἐπιβάλῃ ὅλοι αὐτοὶ οἱ παγκόσμιοι ἠλίθιοι τοῦ πλανήτου. Ἀλλὰ ἡ Ὕβρις δὲν εἶναι μόνον δικό τους δημιούργημα. Ἔχουμε κι ἐμεῖς συμβάλῃ κατὰ τὸ δοκοῦν.
Διότι μᾶς ἔχουν ἐκπαιδεύσῃ στὸ νὰ τὴν ἀναπαράγουμε, ὁδηγῶντας μας στὴν ἄγνοια, στὴν λήθη καὶ στὴν μίμησι κάθε καφριστικῆς συμπεριφορᾶς.
Εἶναι σὰν νὰ μιμούμαστε τὰ χελιδόνια, ἄς ποῦμε, γιὰ νὰ κτίσουμε τὰ σπίτια μας.
Σπίτια ὅμως ἀπὸ ἄχυρα καὶ λάσπη, δίχως θεμέλια, ποὺ σὲ ἕναν σεισμό, σὲ μίαν καταιγίδα, σὲ μίαν πλημμύρα θὰ ἐξαφανισθοῦν συμπαρασύροντας κι ἐμᾶς στὸν ἀφανισμό τους.
Καὶ τότε, ναί, μόνον τότε, μετὰ ἀπὸ μίαν Φυσικὴ καταστροφὴ ποὺ ἀκυρώνει ζωές, ὁ ἄνθρωπος ἀντιλαμβάνεται πὼς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσῃ τὴν φύσι καὶ τὴν ὀργή της, ὀφείλει νὰ δομῇ πρῶτα γερὰ θεμέλια καὶ μετὰ νὰ σηκώνῃ τοίχους καὶ στέγες.
Κι ἐπεὶ δὴ ἡ καταστροφὴ φθάνει μόνον ὅταν τὰ ἀνθρώπινα ἔργα εἶναι ἐλλιπῆ,  εἰδικῶς τώρα ποὺ τὰ πάντα στὸν πλανήτη καταῤῥέουν, ἐμεῖς ἀν τὶ νὰ θρηνοῦμε, ὀφείλουμε, γιὰ ἀκόμη μίαν φορά, νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἡ μεγάλη μας εὐκαιρία μόλις ἔφθασε.
Τὰ σπίτια μας, οἱ πόλεις μας, οἱ δρόμοι μας, οἱ ζωές μας, οἱ κοινωνίες μας, τὰ ὄνειρά μας πρέπει νὰ δομοῦνται μὲ βάσει τοὺς Φυσικοὺς Νόμους καὶ μὲ ἀπόλυτον σεβασμὸ στὰ ὅσα ἡ Φύσις προστάζει.
Κάθε φορὰ ποὺ ἐμεῖς παραβιάζουμε τοὺς κανόνες, τότε ἡ ὀργή της ἐπιστρέφει ὅλο καὶ πιὸ μεγάλη, ἐπάνω μας, γιὰ νὰ μᾶς ἀποδείξῃ πὼς μὲ προχειρότητες, μὲ πασαλλείμματα καὶ μὲ ὠχαδελφισμοὺς ἀποκλείεται νὰ μᾶς ἐπιτρέψῃ νὰ ἐπιβιώσουμε ἐπὶ τοῦ πλανήτου.

Βαρύ τό τίμημα; Ἔτσι;
Εἰδικῶς ἐὰν ὑπάρχουν νεκροί…
Ναί, βαρὺ τὸ τίμημα…
Κι ὅσο μεγαλύτερον τὸ τίμημα, τόσο μεγαλύτερο τὸ μάθημα.
Κι ὅσο μεγαλύτερο τὸ μάθημα, τόσο μεγαλύτερος κι ὁ σεβασμὸς πρὸς τὴν ἀνάγκη τῶν Φυσικῶν Νόμων ποὺ ἀποῤῥέει σὰν ἀποτέλεσμα.

Φιλονόη

Υ.Γ. Νὰ εὐχηθῶ, ἀπὸ καρδιᾶς, νὰ εἶναι τὰ τελευταία μαθήματα ποὺ χρειάζεται νὰ λάβουμε.

Ἡ φωτογραφία τοῦ Περικλῆ ἀπὸ ἐδῶ.
Οἱ φωτογραφίες ἦσαν δύο, ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν φέρω σὲ δύσκολη θέσι τὸν Περικλῆ δημοσιεύω μόνον αὐτὴν ποὺ παρουσιάζει τὴν εἰκόνα τῆς κατστροφῆς.

(Visited 26 times, 1 visits today)
One thought on “Ἦλθε ἡ καταστροφή γιά νά τρομάξουμε; Ἤ γιά νά μάθουμε;

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ἀντι-εἰδήσεις 4 Δεκεμβρίου 2013. | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply