Ἡ βιολογικὴ συνέχεια τῶν πλέον σιχαμερῶν τύπων τῆς ναζιστικῆς Κατοχῆς…

Ἡ βιολογικὴ συνέχεια τῶν πλέον σιχαμερῶν τύπων τῆς ναζιστικῆς Κατοχῆς...Ἐν πολλοῖς, «αὐτὸ» τὸ ἐλεεινὸν μόρφωμα ποὺ αὐτοχαρακτηρίζεται καὶ ἀλληλοχαρακτηρίζεται ὡς «μεγαλοαστικὴ τάξη» (λές καὶ ὑφίσταται …ἀστική!) ἐν Ἑλλάδι, ἐν γενικαῖς, ἁδρομερέσι γραμμαῖς, ἀποτελεῖ μίαν βιολογικὴν συνέχειαν τῶν πλέον σιχαμερῶν τύπων τῆς ναζιστικῆς Κατοχῆς.
1. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν «Δεξιάν», πρόκειται διὰ τὴν σπορὰν ἐκείνων οἱ ὁποῖοι διὰ τοῦ μηχανισμοῦ «Μαύρη Ἀγορά», ἀπέκτησαν τὰ πλούτη τῶν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ἀστῶν καὶ τῇ βοηθείᾳ τῶν προστύχων ὁμοειδῶν των μετακατοχικῶν κυβερνήσεων, στελεχωμένων κατὰ βάσιν ἀπὸ τέτοιους, ἐπεκύρωσαν τὴν ἀθλιότητα τῶν κατοχικῶν ἐμπραγμάτων δικαιοπραξιῶν.
2. Ὅσον ἀφορᾶ εἰς τὴν «μεγαλοαστικὴν …Ἀριστεράν», κατὰ κανόνα πρόκειται διὰ τὰ τέκνα ἐκείνων τῶν συμμοριτῶν ποὺ ὑπεδύοντο τὴν «Ἐθνικὴ Ἀντίσταση», γυρεύοντας συνεχῶς νέα τσουβαλάκια μὲ χρυσὰς λίρας παρὰ τοῖς Βρετανοῖς, τῶν λεηλατησάντων ἀγρίως τὰς περιουσίας «ἀντιδραστικῶν» χωρικῶν καὶ ἀστῶν, τῶν λῃστευσάντων καὶ παραχωσάντων -κατὰ τὰ προσφιλῆ των συστήματα- εἰς πηγάδας, διαφόρους δυστυχεῖς Ἑβραίους ποὺ ἐτόλμουν νὰ προσφύγουν εἰς τὴν βοήθειάν των.
Μὴν ἀπορεῖτε λοιπόν, ὅταν διαβάζετε τὰ «πόθεν ἔσχες» τῶν καθαρμάτων ποὺ τυραννοῦν τὴν Πατρίδα μας.
Κατὰ κανόνα, ἀποτελοῦν ΚΛΟΠΙΜΑΙΑ.

Σημείωσις-Ἐρώτημα:
Ἀλήθεια, ποῖος δύναται νὰ μᾶς ἐνημερώσῃ; Ποίαν χρείαν ἔχει κάποιος ποὺ μάχεται διὰ τὴν «Λεφτεργιά, τὴ Λαοκρατία κλπ.» στὰ βουνά, χρυσῶν λιρῶν;
Ἔτσι κι᾿ ἀλλοιῶς κάτι τύποι σὰν τὸν βρωμερὸν Κλάραν, ἐλεηλάτουν κανονικῶς τοὺς πάντας καὶ ἐνίοτε ἀπηγχόνιζαν καὶ κανέναν «ἀχαμνὸν» κατζαπλιᾶν ποὺ ἔκλεβε καμμιὰν …κόταν.

Re-natus Salvator Freantles

φωτογραφία

(Visited 27 times, 1 visits today)
Leave a Reply