Ἡ Ἰλλυρὶς τῶν Ἀλβανῶν τῆς Τεούτα (Τέτοβον).

Ἡ Ἰλλυρὶς τῶν Ἀλβανῶν τῆς Τεούτα (Τέτοβον).Τὸ 1991, ὅταν ὁ συρφετὸς τῶν βαρδαριτῶν ἀθιγγανοβουλγάρων, οἱ ὁποῖοι προσέλαβον τὸ ψευδώνυμον «Μακεδόνες», ἤγαγεν εἰς ἀποχωρισμὸν τὴν ἔχουσαν πρωτεύουσαν τοὺς Ἑλληνικοὺς Σκόπους («Σκόπια») ἐπαρχίαν Βαρδαρίαν τῆς Σερβίας, ἀπὸ τὴν τότε Νοτιοσλαυΐαν («Γιουγκοσλαυίαν») καὶ ἵδρυσαν… «ἀνεξάρτητον» κράτος ὑπὸ τὴν …κλεψίτυπον, τὴν… Ἑλληνικὴν ὀνομασίαν «Μακεδονία», τότε οἱ Ἀλβανοὶ τῆς ἐπαρχίας Τεούτα(«Τέτοβο») τοῦ ὑπὸ ἡμερομηνίαν …λήξεως κρατιδίου, τῶν μισελλήνων ἀθιγγανοβουλγάρων βαρδαριτῶν, διεδήλωσαν τὴν πρόθεσίν των ἱδρύσεως αὐτονόμου ἰδικῆς των κρατικῆς ὀντότητος, ὑπὸ τὴν ἐπωνυμίαν «’Ιλλυρίς».
Ἔφερον τὸ θέμα τοῦτο εἰς τὴν Εὐρώπην ὅλην…
Καὶ ἐπερίμεναν τὴν ἐκδήλωσιν σχετικοῦ ἐνδιαφέροντος ἀπὸ τοὺς …εὐύαισθήτους τοιούτους ὑποκριτὰς τῆς Δύσεως…
Οἱ ὁποῖοι πάντοτε οὐδὲν ἔπραττον, ἐὰν προηγουμένως δὲν ἠρώτων τὸν προκαθήμενον τῆς ὑπερατλαντικῆς «δυνάμεως»!…
Ὁ ὁποῖος δὲν ἔδωκεν πράσινον φῶς εἰς τὴν ἱκανοποίησιν τῆς τοιαύτης προθέσεως τῶν Ἰλλυριῶν!!
Οἱ ὁποῖοι, ἐπιτυγχανομένης τῆς τοιαύτης πρωτοβουλίας των, θὰ ἐπέφερεν βαρύτατον πλῆγμα εἰς τοὺς πονηροὺς …σκοποὺς τῶν …Σκοπιανῶν ἀθιγγανοβουλγάρων κακοποιῶν!
Τοὺς ὁποίους ὑποθάλπει καὶ περιθάλπει ὁ γνωστὸς οὐγγροεβραίος Γεώργιος Σόρος!

Θὰ ἐματαιοῦντο …ἀδόξως τὰ στυγερά των σχέδια περὶ προωθήσεως εἰς τὸν διεθνὴ χῶρον τῶν ἐπιδιώξεών των πρὸς ὑπονόμευσιν τοῦ κύρους τῆς Ἑλλάδος διὰ τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων αὐτῆς εἰς τὸν Βορειοελλαδικὸν Μακεδονικὸν τόπον μας!….
Ἀλλὰ τὸ αἴτημα τοῦτο τῶν Ἀλβανῶν-Ἰλλυριῶν διετυπώθῃ μὲ σαφήνειαν καὶ πρὸς τὴν χώραν μας….
Ὅμως ἡ τότε πολιτικὴ ζωὴ τοῦ τόπου μας ἐκυριαρχεῖτο ἀπὸ ἕναν περιφερόμενον ἀπὸ κόμματος εἰς κόμμα, γνωστὸν ἀπὸ τὸ Ἄγος τῆς Ἀποστασίς τῆς 15ης Ἰουλίου 1965, Κωνσταντῖνον Μητσοτάκιν, καὶ τοὺς …συμμάχους του τοῦ …«Συνασπισμοῦ» τῆς «Προόδου» τῆς καλουμένης …«Ἀριστερᾶς»!!!

Οἱ ὁποῖοι ἠσχολοῦντο μὲ τὸ …Χαλκεῖον Παραγωγῆς Ψευδῶν, ἴνα προσάγουν ἐνώπιον τοῦ «δικαστηρίου» τὸν θανάσιμον ἐχθρόν των Ἀνδρέαν Παπανδρέου!…
(Ὁ ὁποῖος δι΄  ἄλλα ἔπρεπε νὰ δώσῃ δίκην καὶ νὰ τύχῃ μετ’ ἄλλων τυχοδιωκτῶν ἐξάλλως δρασάντων κατὰ τὴν τριετίαν 1965-1967 καὶ ὄχι διὰ τὰ ψεύδη τῆς «Συγκυβερνήσεως» Δεξιᾶς-Ἀριστερᾶς!)!

Καὶ οὐδόλως, βεβαίως ἐνδιεφέρονταο ἐξουσιολάγνοι …«συγκυβερνῆται» ὑπὲρ τῆς προασπίσεως τῶν ἐθνικῶν μας δικαίων καὶ τῶν συμφερόντων τῆς Ἑλλάδος!…
Διὸ καὶ ἀπογοήτευσις τούτου ἔνεκα κατέλαβεν τοὺς Ἰλλυριούς…
Οἱ ὁποῖοι ὑπέστειλαν τὸ αἴτημά των!….
Καὶ ἔκοντες ἄκοντες συνέπραξαν μὲ τὸν σλαυίζοντα Βλάχον, Ἑλληνογενὴ Κυριάκον Γρηγορίου (Κύρο Γκληγκόρωφ) εἰς τὴν «διοργάνωσιν» τοῦ ὡς ἄνω κρατιδίου! Ἀπὸ τὸ ὁποῖον ὅμως διαδηλώνουν πάντοτε ὅτι θέλουν νὰ ἀποσπασθοῦν!…
Τώρα, ἐὰν κινοῦνται πρὸς ἐξυπηρέτησιν τοῦ σκοποῦ τῆς συμβολῆς των εἰς τὴν συγκρότησιν τῆς …«Μεγάλης Ἀλβανίας», αὐτὸ εἶτε ὑπάρχει εἰς τὰ προθέσεις των, εἶτε ὄχι, ἐμεῖς δὲν δυνάμεθα νὰ τὸ ἐπηρεάσωμεν οὔτως ἤ ἄλλως.

 Ἐκεῖνο τὸ ὁποῖον ὅμως ὀφείλομεν νὰ πράξωμεν εἶναι ἡ, ὅσον ἔνεστι, ὅσον εἶναι δυνατόν, ταχεία διάλυσις τοῦ παράγοντος μισελληνισμοῦ καὶ ναρκωτικῶν ἐντὸς τῆς Πελασγικῆς-Πελαγονικῆς Γῆς τῆς Δαρδανίας, κειμένου κρατιδίου τῆς Βορείου Βαρδαρίας («Σκόπια»). Τὸ ὁποῖον, ὡς προαναφέρομεν, ἐλέγχετο ἀπὸ τὸν οὐγγροεβραῖον …διεθνῆ παντοπώλην Γ. Σόρος, καὶ …προμηθεύει, ὑπὸ τὴν ὑψηλὴν ἐποπτείαν τῆς «ἡγεσίας» αὐτοῦ, τὴν Εὐρώπην μὲ, εἰς πρώην στρατόπεδα παραγομένην, …ἡρωΐνην!!!… 

Ἐν Θερμαΐδι τῇ 4ῃ Ἐλευσινίου 2014 μ.Ά.Τ.

Βασίλειος Γούσιος Πελασγός

(Visited 45 times, 1 visits today)
Leave a Reply