Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαίρετον «μπηχαβιοριστικὸν», νεοταξιτικὸν πείραμα…

Ἡ Κύπρος ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαίρετον «μπηχαβιοριστικὸν», νεοταξιτικὸν πείραμα...Ἡ Κύπρος -καθ᾿ ἡμᾶς-, ἀποτελεῖ ἕνα ἐξαίρετον «μπηχαβιοριστικὸν», νεοταξιτικὸν πείραμα, τοῦ ὁποίου ἡ ἐξέλιξις καὶ ἡ ἀπόληξις, ἐνδεχομένως θὰ ἀποτελέσωσι πιλοτικὸν πρότυπον εὑρυτέρας χρήσεως.
Συγκεκριμμένως τὰ νεοταξιτάκια στὴν Κύπρον «παίζουν» διὰ δύο «μεταβλητῶν».

– Τὸ Ζητούμενον- Σταθερά:
Παγίωσις καὶ θεσμικοποίησις τῆς παρούσης ντεφάκτο καταστάσεως διὰ τῆς «ὡς ἔγγιστα» πρὸς τὸ ὑφιστάμενον καθεστὼς «λύσεως».

– Μεταβλητὴ α΄ (Κωδ. Ὀνομασία «Sybaris Plan», ἢ Σχέδιον Ἀνάν) :
Ὑπὸ καθεστὼς εὐμαρείας καὶ εὐζωίας, ἀπαιτεῖς λύσιν ἐξασφαλίζουσαν τὸ «Ζητούμενον», ἐπισείων τὸ θέλγητρον τῆς διατηρήσεώς των καὶ τῆς ἀδιαταράκτου συνεχείας των, ὑπὸ τύπον «πανανθρώπινη συναδέρφωση καὶ μιὰ τεράστια ἀγκαλιὰ κάτω ἀπὸ ἀνθισμένες χουρμαδιές».

-Μεταβλητὴ β ΄ (Κωδ. Ὀνομασία «Carthago Plan»).
Προκαλεῖς εὑρείας κλίμακος (ἐλεγχομένην ὅμως) οἰκονομικὴν συμφοράν, καὶ ἐπαναφέρεις τὸ «Ζητοὐμενον», πεποικιλμένον διὰ νέων ταμάτων περὶ μιᾶς γενικευμένης ἀνακάμψεως, ἡ ὁποία θὰ προέλθῃ ἐκ τοῦ ἀγαπητικοῦ κλίματος τὸ ὁποῖον θὰ προκύψῃ μεταξὺ τῶν δύο «κοινοτήτων», τὸ ὁποῖον θὰ παραγάγῃ μιὰν Sturm und Drang οἰκονομικῆς βαρύτητος.
Δεδομένης τῆς ἀποτυχίας τοῦ «Sybaris Plan», οἱ ἀπανταχοῦ μπηχαβιορισταὶ καὶ ὄχι μόνον, ἐν ἀναμονῇ προσδοκωμένης ἐπιτυχίας τοῦ «Carthago Plan», ἔχουν κλείσει ἤδη εἰσιτήρια εἰς τὰ θεωρεῖα τῶν κυπριακῶν «γουναράδικων».
(Ξανα)φέρνουν τὸν Βραγαδῖνον. Γιὰ γδάρσιμον…

Φρεάντλης

Η ΕΙΚΩΝ: Ἰταλικὸν χαρακτικόν τοῦ 19ου αἰῶνος, ἀπεικονίζον γεγονὸς τοῦ 16ου αἰῶνος.
Τὸ δημόσιον γδάρσιμον τοῦ ἡρωικοῦ Ἑνετοῦ φρουράρχου τῆς Ἀμμοχώστου Μάρκου Ἀντωνίου Βραγαδίνου ὑπὸ τῶν Τούρκων, ὅταν αὐτὸς ἐνεπιστεύθη τὸν λόγον τοῦ πασᾶ των καὶ συνθηκολόγησε μετ᾿ αὐτῶν.
(Τὸ βέβαιον εἶναι ὅτι ὁ Βραγαδῖνος αὐτὴν τὴν φορὰν ΔΕΝ θὰ εἶναι ὁ συμπαθὴς κύριος μὲ τὴν χρωματιστὴν τρίχα, ἀλλὰ μέγα πλῆθος καὶ λαός).

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply