Δὲν εἶναι τόσο ποὺ ἀμφισβητῶνται τὰ Ἴμια…

Κάθε χιλιοστὸ Ἑλληνικοῦ ἐδάφους, τὸ ὁποῖον οἱ παπποῦδες μας ἐπότισαν μὲ τὸ αἷμα τους, κατ’ ἐμὲ πάντα, πρέπει νὰ θεωρεῖται ἱερὸν καὶ ἀδιαπραγμάτευτον… Ἀλλὰ αὐτὰ πιστεύω ἐγώ…
Στὸ Ἑλλαδοκαφριστὰν ἄλλα συμβαίνουν… Κι αὐτὰ ποὺ συμβαίνουν μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα ντροπή…
Κι αὐτὰ τὰ ἄλλα, αὐτὰ δῆλα δὴ ποὺ συμβαίνουν, δίχως νὰ ἐρωτηθοῦμε καὶ δίχως νὰ μᾶς ὑπολογίζουν,  εἶναι αὐτὰ ποὺ μᾶς κάνουν νὰ αἰσθανόμεθα ντροπὴ καὶ παραμένουν εἶναι ξένα πρὸς τὴν ἀντίληψιν τοῦ μέσου Ἕλληνος…
(Ναί, ἀκόμη ὡς φυλή, διατηροῦμε ζωντανὰ καὶ ἀρκετὰ ὑψηλὰ τὰ ἔνστικτα τῆς αὐτοσυντηρήσεως καὶ τῆς Πατριωτικῆς συνειδήσεως… Κι ἄς πασκίζουν νὰ τὸ …μεταλλάξουν αὐτὸ σὲ …ῥατσιστικὲς ἐξάρσεις καὶ σὲ ναζιστικὲς συμπεριφορές!!! Ἀκόμη κι αὐτὸν τὸν φυσικό μας Πατριωτισμὸ τολμοῦν νὰ τὸν μεταλλάξουν σὲ κάτι βρωμερὸ καὶ ἀποτρόπαιον, γιὰ τὸ ὁποῖον πρέπει, κατ’  αὐτοὺς πάντα, νὰ ντρεπόμεθα!!!)

Ἄν καὶ μὲ πονᾷ λοιπὸν τὸ ζήτημα τῶν Ἰμίων, σήμερα δὲν θὰ καταπιασθῶ μὲ αὐτό.
Σήμερα θὰ καταπιασθῶ μὲ τὸ τί ἀκριβῶς διδάσκονται τὰ παιδιά μας, μέσα στὰ Γυμνάσια… (Γυμνάσια… Χά… Γυμνάζω σημαίνει ἄλλο… Ἐδῶ αὐτοὶ ἀπό-γυμνάζουν!!!)

Γράφει λοιπὸν ὁ φίλος μας ὁ Κύρος :

Χμμ..μάλιστα…
Ἀπὸ τὸ βιβλίο τῆς Ἱστορίας τῆς Γ΄ Γυμνασίου μαθαίνουμε ὅτι τὸ 1996 ἡ Ἑλλάδα καὶ ἡ Τουρκία διεκδικοῦσαν τὰ Ἴμια!!!

Οἱ μνῆμες τῶν Καραθανάση, Βλαχάκου καὶ Γιαλοψοῦ σᾶς ἀφήνουν μετεξεταστέους…

Κι ἐγὼ κυττῶ καὶ ξανακυττῶ τὴν φωτογραφία, ποὺ φυσικὰ δὲν παρουσιάζει κάτι ἀπὸ τοὺς τρεῖς ἥρωες, ἀλλὰ οὔτε κι ἀπὸ τὰ Ἴμια… Πολλῷ δὲ μᾶλλον ἀπὸ τὴν Ἑλληνικότητά τους…
Ἀντιθέτως βλέπω τὶς μοῦρες μερικῶν ἀλητηρίων, ποὺ ἔσυραν τὴν Πατρίδα μας στὰ ὑπόγεια τῆς αἰσχίστου διαβιώσεως, δουλοποιῶντας ΟΛΟΥΣ μας κι ἐπιτρέποντας στὸν κάθε παρανοϊκὸ ὄχι μόνον νὰ πλιατσικολογῇ ἀλλὰ καὶ νὰ ἔχῃ δικαίωμα ζωῆς καὶ θανάτου ἐπάνω μας.
Πρόσωπα ἀηδιαστικά, σιχαμερά, ποὺ μόνον ὀργὴ καὶ ἀγανάκτησιν ξυπνοῦν… Ὄχι μόνον σὲ ἐμέναν πλέον…
Κι αὐτὰ τὰ πρόσωπα εἶναι στολισμένα σὲ βιβλίο τῆς Γ΄  Γυμνασίου, ποὺ διδάσκεται σὲ ΟΛΑ τὰ παιδιά μας, περνῶντας ἕνα μήνυμα ἐξωπραγματικό, ἀνήθικο κι ἀναληθές.

Αὐτὲς οἱ γλοιώδεις φάτσες, ποὺ χαμογελοῦν ἠλιθίως, ἀφήνουν ἕνα μοναδικὸ ἀποτύπωμα στὶς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν μας…
Ἀποτύπωμα-μήνυμα τῆς λογικῆς: «Ἐμεῖς φροντίζουμε γιὰ τὸ καλό σας!!! Ἐμεῖς ξέρουμε!!! Ἐμεῖς σᾶς σώσαμε!!!»

Ἀλλὰ οὐσιαστικῶς, πίσω ἀπὸ τὰ χαμόγελα, τοὺς ἄνευ συναισθήματος σχολιασμοὺς καὶ τὴν ἀκύρωσιν τῆς ἱστορίας, ὅλοι ἐμεῖς ποὺ πλέον ἀρχίζουμε νὰ ἀντιλαμβανόμεθα σὲ βάθος τὸ τί ἀκριβῶς συνέβῃ τότε, στὰ Ἴμια,  διαβάζουμε στὰ αἰσχρά τους χαμόγελα τό: «Σᾶς τὴν φέραμε κορόιδα!!! Ἐσεῖς σκᾶστε καὶ καθῆστε στὰ αὐγά σας ἥσυχα ἥσυχα…!!!»
Καὶ τὰ τρία παλληκάρια μας νεκρά… Ἀλλὰ αὐτοὶ στολισμένοι…
Καὶ τὸ χειρότερον ὅλων εἶναι πὼς τὰ παιδιά μας γνωρίζουν τὶς φάτσες τους τῶν ἐθνοπροδοτῶν ἀλλὰ ὄχι καὶ τὰ ἐγκλήματά τους!!!!
Τοὺς ἥρωες ὅμως τοὺς ἀγνοοῦν…

Κῦττα φάτσες ποὺ τολμοῦν νὰ προπαγανδίζουν στὰ μυαλὰ τῶν παιδιῶν μας, φροντίζοντας γιὰ τὴν ὑστεροφημία τους…
Δὲν φθάνουν τὰ ὅσα κακὰ μᾶς ἄφησαν ὡς παρακαταθήκη…
Δὲν ἀρκεῖ τὸ δούλεμα, τὸ ψεῦδος καὶ ἡ λεηλασία…
Πρέπει νὰ ἀποτυπωθοῦν στὶς μνῆμες καὶ στὶς συνειδήσεις τῶν παιδιῶν μας οἱ γελοῖες μοῦρες τους…
Αὐτὸ νομίζω πὼς εἶναι τελικῶς τὸ χειρότερον…

Διότι καὶ τοὺς ἥρωες ξεχάσαμε ἀλλὰ κυρίως μνημονεύουμε τελικῶς τοὺς προδότες ὡς …ἥρωες!!!
Ποῦ θά συνέβαιναν χειρότερα;

Φιλονόη

Υ.Γ. Προτείνω, σὲ ὅσους ἔχουν παιδιὰ σὲ αὐτὴν τὴν ἡλικία, νὰ ἀντικαταστήσουν τὴν παραπάνω γελοιότητα μὲ τὴν εἰκόνα τῶν παλληκαριῶν μας, ἐπάνω ἀπὸ τὰ Ἴμια, ἤ μὲ κάτι ἀνάλογον. Ἐγὼ ἤδη ἐξετύπωσα δύο γιὰ τὰ βιβλία τῶν ἀνεψιῶν μου.

φωτογραφία

Ἀποποίηση εὐθύνης

Οἱ συντάκτες τῶν ἄρθρων ἀποδέχονται ὅτι φέρουν τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη γιὰ τὴ νομιμότητα, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὴν ὀρθότητά του περιεχομένου τῶν ἄρθρων τους, ἀπαλλάσσοντας τὸ filonoi.gr ἀπὸ ὁποιανδήποτε σχετικὴ εὐθύνη.

Leave a Reply