Ὅταν κάνω αὐτὸ ποὺ χρειάζομαι νὰ κάνω…

Ὅταν κάνω αὐτὸ ποὺ χρειάζομαι νὰ κάνω...Ὅταν ἡ αὐτοεκτίμηση εἶναι χαμηλὴ οἱ ἄνθρωποι προσπαθοὺν να ἀποζημιωθοῦν ἀκολουθῶντας κάποια πρότυπα συμπεριφορᾶς ποὺ θὰ τοὺς δώσουν πλασματικὴ αὐτοεκτίμηση.
 Γεμίζουν τὸ κενό ποὺ τοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη αὐταξίας μὲ σχέσεις ἐξαρτήσεως.
Οἱ σχέσεις ἐξαρτήσεως μπορεοῦν να εἶναι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὴν δουλειά, μὲ τὸ φαγητό, μὲ τὸ ἀλκοόλ, μὲ τὰ ναρκωτικὰ καὶ μὲ διαφόρους τρόπους συμπεριφοράς.
Οἱ ἄνθρωποι στρέφονται στὶς ἐξαρτήσεις γιὰ νὰ νοιώσουν καλλίτερα μὲ τὸν ἑαυτό τους. Ὅταν ἡ ζωὴ εἶναι γεμάτη πρέπει καὶ εἶμαι ἀναγκασμένος να ……….τότε ἡ προσπάθεια στρέφεται στὰ να ἀνταποκριθεῖ κάποιος σὲ ἐξωτερικὰ ὑψηλὰ πρότυπα καὶ αὐτὸ κάνει ἀδύνατο τὸ νὰ ἔρθει σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτά ποὺ εἶναι καὶ θέλει ἀληθινά.
Ὑπάρχει ἕνα ἐσωτερικὸ χάσμα ἀνάμεσα σὲ αὐτά που θέλει ὁ ἴδιος καὶ σὲ ἐκεῖνά ποὺ πιστεύει ὅτι θέλουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐκεῖνον, προκειμένου νὰ πάρει τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχή τους.

Ὅταν κάποιος ἀρχίζει νὰ τιμᾷ καὶ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτό του, τότε κτίζει ὅλο καὶ περισσότερο μέσα τοῦ γνήσια αὐτοεκτίμηση καὶ καταλαβαίνει ὅτι οἱ προτιμήσεις του, οἱ ἐπιλογές του καὶ οἱ στόχοι του εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἀξίζουν ὅπως ἀξίζουν καὶ τῶν ἄλλων.
Σταματᾶ νὰ προσποιεῖται τὸν τέλειο καὶ συνειδητοποιεῖ ὅτι εἶναι ἔνας ἄνθρωπος στὸν δρόμο τῆς ἐξελίξεῶς του.
Μπορεῖ  νὰ ἀναγνωρίζει τὰ λάθη του καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιεῖ γιὰ νὰ μάθει καὶ νὰ ἐνεργεῖ καλλίτερα καὶ ὄχι γιὰ νὰ τιμωρεῖ τὸν ἑαυτό του.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 20 times, 1 visits today)
Leave a Reply