Ἡ γέννησις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς.

Ἡ γέννησις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς.Ἐπειδὴ ἡ σύγχρονος νοοτροπία τοῦ κόσμου ἐμφορεῖται ἐκ σαφῶς ὑλοκρατικῶν ἰδεῶν, ἔχει δὲ διακόψει πρὸ πολλοῦ κάθε συνάφειαν πρὸς τὴν ἀποκαλυπτικὴν καὶ ἐνορατικὴν διάθεσιν τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν διδασκαλιῶν, κρίνει ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων ὡς προϊόντα ἐκφυλισμοῦ καὶ πιστεύει ἀκόμη σοβαρῶς ὅτι κατὰ τὴν προκλασσικὴν ἀρχαιότητα οἱ μορφωμένοι ἄνθρωποι καὶ οἱ μύσται τῶν Ἑλευσινίων, τῆς Σαμοθράκης, τῶν Διονυσίων ἤ ἄλλων μυστηρίων ἐδιδάσκοντο καὶ ἐπίστευον κατὰ βάθος, ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἡ χονδροειδὴς ἐξωτερικὴ ὄψις ἑνὸς μὺθου, ἐρμηνευομένου κατὰ τρόπον ἀφελὴ καὶ ἀχαρακτήριστον (ὅπως ἡ ἐστερημένη ἰδανικῶν σημερινὴ νοοτροπία δύναται νὰ τὸ πράξῃ) ἐξωτερικῶς παρουσιάζει.
Ὁ Ἐσωτερισμὸς, παρέχων τὴν κλεῖδαν κατανοήσεως τῶν ἀρχαϊκῶν πολιτισμῶν, ὄχι ὑπὸ τὸ πρῖσμα τῆς στενῆς ἱστορικῆς καὶ ὑλόφρονος ἐπιστήμης τῆς σήμερον, ἀλλὰ προσάγων συνθετικὴν ἐπισκόπησιν καὶ κλεῖδας ἑρμηνείας τῶν μύθων καὶ τῶν συμβόλλων γενικῶς διανοίγει εὐρυτάτους ὁρίζοντας εἰς τοὺς ἐπιθυμοῦντας νὰ κατανοήσουν τὸ περὶ αὐτοὺς Μυστήριον, νὰ εἰσέλθουν ἔστω καὶ ἀκροθιγῶς, εἰς τὴν βίωσιν τῶν κεκρυμμένων ἀληθειῶν περὶ ἀνθρώπου, κόσμου καὶ Θεοῦ.
Ἀποκαλύπτεται τὸτε εἰς τοὺς καταλλήλους ν᾿ἀντιληφθοῦν, τὴν γλῶσσαν ταύτην, ἕνας νέος κόσμος ἐννοιῶν ὁ ὁποῖος τοὺς ὁδηγεῖ εἰς τὸ νὰ συλλάβουν τὴν σοφὴν καὶ πάνσεπτον ὄντως διδασκαλίαν τῶν ἀρχαίων Μυστηρίων καὶ ἰδιαιτέρως τῆς σεβασμίας Ἑλληνικῆς παραδόσεως, τὴν ὁποὶαν ἡμεῖς οἱ Ἕλληνες ἀγνοῦμεν περισσότερον παντὸς ἄλλου.!

Τᾶσος Γκολέμης

(Visited 19 times, 1 visits today)
Leave a Reply