Ἑβδομάδες τῶν (πραγματικῶν καὶ μεγάλων) παθῶν

Τὸ παρακάτω κείμενον ἀπευθύνεται μόνον σὲ ὅλους αὐτοὺς ποὺ  ἀκόμη στέκονται ὄρθιοι καὶ πολεμοῦν, ἀρνούμενοι νὰ σκύψουν ἐμπρὸς στοὺς δυνάστες μας. Γιὰ ὅλους τοὺς ἄλλους εἶναι μᾶλλον ἐπικίνδυνο!!!

Ἑβδομὰς τῶν (πραγματικῶν καὶ μεγάλων) παθῶν γιὰ τοὺς Ἕλληνες αὐτὴ ποὺ διανύουμε…
Καί, θέλουμε δὲν θέλουμε, στὸ πέρας αὐτῶν, τῶν τελευταίων ἑβδομάδων, ἀναμένει ἡ σταύρωσίς μας.
Μία σταύρωσις καὶ κάθαρσις μαζύ, ποὺ  θὰ τὴν ὑποσθοῦμε, ἐφ΄ ὅσον, ἐδῶ ποὺ  φθάσαμε, μεγαλυτέρα εἶναι ἡ ἡττοπάθειά μας, παρὰ ἡ πίστις μας. Γιὰ νὰ ἐπιιβιώσῃ ὅμως ὁ ἄνθρωπος καί, πολὺ περισσότερο, ἕνας λαός, ἀπαιτεῖται νὰ (ξανά)μάθῃ νὰ ἀγωνίζεται  καὶ νὰ παλεύῃ μὲ κάθε εἴδους ἐχθρό, ἐσωτερικὸ καὶ ἐξωτερικό. Συνέχεια

Λατρεύοντας τὸν …δήμιό μας ὡς …«Θεό μας»!!!

Εἶναι γεγονὸς πὼς τὰ θύματα, μετὰ ἀπὸ κάποιο χρονικὸ διάστημα, φθάνουν ἀκόμη καὶ στὸ σημεῖον νὰ …λατρεύουν τοὺς δημίους τους. Σήμερα αὐτὸ ἀποκαλεῖται «σύνδρομον τῆς Στοκχόλμης», ἀλλὰ ὡς διαδικασία μᾶς συμβαίνει διαρκῶς, ἀπὸ τότε ἀκόμη ποὺ ἡ ἀνθρωπότης ἔκανε τὰ πρῶτα δειλά της βήματα στὸν πλανήτη… Συνέχεια

Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη…

Οἱ τρεῖς Θεές - Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη The Three Goddesses - Athena, Hera and Aphrodite (1923), Franz Stuck

Οἱ τρεῖς Θεές – Ἀθηνᾶ, Ἥρα καὶ Ἀφροδίτη
The Three Goddesses – Athena, Hera and Aphrodite (1923), Franz Stuck

      Franz Ritter von Stuck (23 Φεβρ. 1863 – 30 Αύγ. 1928), Γερμανὸς συμβολιστής/ Art Nouveau ζωγράφος, γλύπτης, χαράκτης, καὶ ἀρχιτέκτονας. Ὁ ἀγαπημένος ζωγράφος τοῦ Χίτλερ…  Συνέχεια

Ἡ γέννησις τῆς θεᾶς Ἀθηνᾶς.

Ἐπειδὴ ἡ σύγχρονος νοοτροπία τοῦ κόσμου ἐμφορεῖται ἐκ σαφῶς ὑλοκρατικῶν ἰδεῶν, ἔχει δὲ διακόψει πρὸ πολλοῦ κάθε συνάφειαν πρὸς τὴν ἀποκαλυπτικὴν καὶ ἐνορατικὴν διάθεσιν τῶν ἀρχαίων μυστηριακῶν διδασκαλιῶν, κρίνει ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα τῶν ἀρχαίων ὡς προϊόντα ἐκφυλισμοῦ καὶ πιστεύει ἀκόμη σοβαρῶς ὅτι κατὰ τὴν προκλασσικὴν ἀρχαιότητα οἱ μορφωμένοι ἄνθρωποι καὶ οἱ μύσται τῶν Ἑλευσινίων, τῆς Σαμοθράκης, τῶν Διονυσίων ἤ ἄλλων μυστηρίων ἐδιδάσκοντο καὶ ἐπίστευον κατὰ βάθος, ὅλα ἐκεῖνα τὰ ὁποῖα ἡ χονδροειδὴς ἐξωτερικὴ ὄψις ἑνὸς μὺθου, ἐρμηνευομένου κατὰ τρόπον ἀφελὴ καὶ ἀχαρακτήριστον (ὅπως ἡ ἐστερημένη ἰδανικῶν σημερινὴ νοοτροπία δύναται νὰ τὸ πράξῃ) ἐξωτερικῶς παρουσιάζει. Συνέχεια

Ἡ Ἀθηνᾶ τῶν Ἑλλήνων.

Ἡ Ἀθηνᾶ τῶν Ἑλλήνων.Καθ᾿ ὅλην τὴν διακόσμησιν καὶ τάξιν πρώτους ὑμᾶς διεκόσμησεν ἡ Θεὰ καὶ κατώκισεν τὴν πόλιν ὑμῶν, ἀφοῦ πρῶτον ἐξέλεξεν τὸν τόπον, εἰς τὸν ὁποῖον ἔχετε γεννηθῆ, καὶ ἐγνώρισεν καλῶς, ὅτι ἡ ἐν αὐτῶ ἐπικρατοῦσα εὐκρασία τῶν ἐποχῶν θὰ παράγῃ ἄνδρας νοημονεστάτους. Ἡ θεὰ λοιπόν, ἐπειδὴ καὶ φιλοπόλεμος εἶναι καὶ φιλόσοφος, ἀφοῦ ἐξέλεξεν τὸν τόπον, ὅστις ἔμελλε νὰ παράγῃ ἄνδρας ὁμοιοτάτους μὲ αὐτήν, τοῦτον κατὰ πρῶτον κατώκισε. Καὶ ὑμεῖς ἐκατοικεῖτε αὐτὸν ἔχοντες νόμους τοιοῦτους καὶ ἀκόμη καλυτέρους καὶ ὑπερβαίνοντες εἰς Συνέχεια

Ἡ θεὰ Ἀθηνᾶ στὴν Ῥωσσία.

Ὁ Πούτιν κρατᾶ Ἑλληνικοὺς ἀμφορεῖς, ποὺ ἀλλίευσε στὴν Φαναγόρεια, στὸν κόλπο τοῦ Ταμᾶν.
Μέσα σὲ ὅλα τὰ ἄλλα, ἐπιδεικνύοντας τὰ εὑρήματά του, μᾶς περνᾶ καὶ τὸ μήνυμα πὼς αὐτὸς θὰ ἦταν καλλίτερος διάδοχος ἀπὸ τοὺς Τούρκους.
(Λέτε νά γράφω παλαβομάρες;)

Ἄν καὶ πολλὲς φορὲς ἔχω ἀσχοληθῇ μὲ τὰ ὅσα συμβαίνουν στὸν πλανήτη μας, στὸ θέμα τῶν Ῥώσσων  θὰ πρέπῃ, κατὰ κάποιον τρόπον, νὰ ἐπιμείνουμε.
Διότι οἱ Ῥῶσσοι εἰδικῶς, ἐὰν κρίνω κι ἀπὸ αὐτὲς τὶς εἰκόνες ποὺ διαῤῥέουν κατὰ καιροὺς στὸν τύπο, ἀπὸ τὸν πολὺ Πούτιν, στοχεύουν στὸ νὰ παίξουν σημαντικότατον ῥόλο στὸ πῶς θὰ διανεμηθοῦν οἱ ἐξουσίες στὸν πλανήτη, μὲ ποιὰν βαρύτητα καὶ μὲ ποιὲς νέες ἰσοῤῥοπίες.
Γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο ὁ Πούτιν ἔχει λόγο στὰ πάντα… Μὰ στὰ πάντα… Συνέχεια