Χασαποταβέρνα ὁ «Παρθενών» ἐπεὶ δὴ …ξεχνᾶμε!!!

Ὅπως ὄφειλε νὰ εἶναι…

Παρθενών… Ἕνα σύμβολον τῆς Ἀθηναϊκῆς Δημοκρατίας (αὐτοκρατορίας τῆς ἐποχῆς) πού, στὴν πραγματικότητα, μέσα ἀπὸ τὴν ἀτομική του ἱστορία, μᾶς διηγεῖται τὴν ἱστορία τοῦ δυτικοῦ μας …«πολιτισμοῦ»!!!
Μάρτυς καὶ συμμέτοχος αὐτῆς τῆς πορείας πρὸς τὴν ἄνοδον, τὴν τότε λάμψιν του καὶ τελικῶς τὴν σημερινή του φθορά.

Ἡ παρουσία του καὶ μόνον μᾶς ἀποδεικνύει πὼς ἀκόμη καὶ τὰ τελειότερα ἀνθρώπινα δημιουργήματα ἔχουν ἡμερομηνία λήξεως ἀλλά, ἐπίσης, μᾶς καταδεικνύει τὴν ἄνοδον καὶ τὴν πτῶσιν τοῦ Ὑβριστικοῦ τρόπου ζωῆς τῆς Δύσεως, ὑπεξαιρουμένου «κληροδοτήματος» τοῦ Ἑλληνικοῦ Πολιτισμοῦ, ὅπως φυσικὰ καὶ κάθε εἴδους αὐτοκρατορίας.
Διότι, κακὰ τὰ ψέμματα, ἐξεκίνησε ἐπὶ μίας αὐτοκρατορίας (Ἀθηναϊκῆς) καὶ τελειώνει ἐπὶ μίας αὐτοκρατορίας (τραπεζικῆς-τοκογλυφικῆς κι ὄχι ἀμερικανικῆς. Τὸ τονίζω!).

Συνέχεια

Τώρα κλαῖς; Μά γιατί κλαῖς;

Ποιός κλαίει; 
Αὑτός πού ἔχασε τήν δουλίτσα του; Μήπως αὐτός πού ἔμεινε ἄστεγος;
Ἤ μήπως αὐτός πού εἶχε τρία κότερα καί τώρα, λόγῳ κρίσεως, δέν ἔχει οὔτε σωσίβιο;

Γιατί κλαίει; Δέν ἤξερε; Μά γιατί δέν ῥώταγε; 
Οἱ ἐργολάβοι ἐκεῖ ἦταν πάντα… Ἴδια ὀνόματα… Ἴδιες τακτικές… Ἴδια ἀποτελέσματα…

Ποῦ ἤμασταν λοιπόν ὅταν ἀνέβαιναν καί κατέβαιναν οἱ κυβερνήσεις πού ἐμεῖς ἐξελέξαμε;

Σέ ἄλλον κόσμο;

Συνέχεια