Ἰσλαμικὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου…

Ἰσλαμικὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου...Αὐτὸς ὁ χάρτης κυκλοφορεῖ τὶς τελευταῖες ἡμέρες, ἀποδεικνύοντας πὼς ναί, πράγματι, πίσω ἀπὸ τὴν ἐξάπλωσιν τῶν ἰσλαμιστῶν στὴν γηραιὰ ἤπειρο, κρύβεται κάτι πολὺ πιὸ σπουδαῖο καὶ μεγάλο…
Οὐσιαστικῶς κρύβεται ἡ φιλοδοξία γιὰ τὴν ἁρπαγὴ τῆς Εὐρώπης, μὲ πρῶτο στάδιον τὴν Ἑλλάδα καὶ τὴν χερσόνησον τοῦ Αἵμου…
Ἔχουν βέβαια στὴν κατοχή τους, κατὰ πῶς βλέπουμε, τὴν Ἰβηρικὴ χερσόνησον ἀλλὰ δὲν διακρίνουμε τὴν Γαλλία τοῦ Νότου καὶ τὴν Ἰταλία, ὅπου ἐπίσης ἐκεῖ συμβαίνει τῆς ἰσλαμοποιήσεως. Τὸ αὐτὸ καὶ μὲ τὴν Ἀγγλία καὶ τὶς λοιπὲς χῶρες τοῦ Βορρᾶ…

 

Κι ἀναρωτιέται κάποιος…
Εἶναι στά καλά τους ἤ ἐμεῖς ἔχουμε χάσει τήν μπάλα;

Αὐτὸ λοιπὸν ποὺ βλέπουμε στὴν παραπάνω εἰκόνα δὲν εἶναι σχέδια ἐπὶ χάρτου ἀλλὰ πραγματικότης. Κι ἐὰν κάποιοι δὲν τὸ ἔχουν ἀκόμη συνειδητοποιήσει, δὲν πειράζει, θὰ τὸ συνειδητοποιήσουν συντόμως. Καὶ δυστυχῶς ἡ συνειδητοποίησις αὐτὴ θὰ εἶναι κάπως …σύσπεπτη!!!

Κάτι ὅμως ἀπουσιάζει ἀπὸ τὸν παραπάνω χάρτη…
Κι αὐτὸ ποὺ ἀπουσιάζει εἶναι ἡ ἄλλη, ἡ πραγματικότης ποὺ δὲν φαίνεται καὶ ποὺ τελικῶς θὰ ἀντιμετωπίσουν κι αὐτοί, ἀλλὰ κι ἐμεῖς.

Ἡ ἐξάπλωσις τῶν ἰσλαμιστῶν στόχευε, καὶ στοχεύει σὲ δύο τομεῖς.
Ὁ ἕνας εἶναι ἡ δουλοποίησις τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης κι ὁ ἄλλος εἶναι ἡ καταστροφὴ τῶν ἐθνοτήτων.
Ἡ δουλοποίησις πλησιάζει στὴν ὁλοκλήρωσίν της καὶ ἡ ἀλλοίωσις τῶν ἐθνοτήτων ἐπίσης.
Οἱ εἰκόνες ποὺ βλέπουμε στὶς εὐρωπαϊκὲς πρωτεύουσες, ἀλλὰ καὶ στὶς ἐπαρχίες μας, εἶναι τοὐλάχιστον ἀπογοητευτικές.

Αὐτὸ ὅμως σημαίνει πὼς κάποιοι χρησιμοποίησαν καὶ χρησιμοποιοῦν τοὺς ἰσλαμιστὲς γιὰ ἴδιον ὄφελος.
Καὶ φυσικὰ κάτι τέτοιο σημαίνει πὼς οἱ ἰσλαμιστὲς λογαριάζουν δίχως τὸν …ξενοδόχο…

Ναί, ἀλλά ποιός εἶναι ὁ ξενοδόχος;

Ἄς μὴν γελιόμαστε…
Πίσω ἀπὸ αὐτὲς τὶς διεκδικήσεις κρύβεται ἡ πεποίθησις τῶν ἰσλαμικῶν κέντρων πὼς ναί, νίκησαν τὸ θηρίον.
Μὰ τὸ θηρίον ὑπάρχει καὶ τρίβει τὰ χέρια του…
Καὶ δὲν θὰ ἡσυχάση ἐὰν δὲν ἐπιτύχῃ τὸν τελικό του σκοπό, ποὺ εἶναι ὁ ἀποπληθυσμός.
Κι ἀποπληθυσμὸς σημαίνει ὅτι τὸ 95% τοῦ ὑπάρχοντος πληθυσμοῦ τῆς γῆς θὰ βλέπη τὰ ῥαδίκια …ἀνάποδα σὲ λίγο καιρό.
Κι ὅλο αὐτὸ εἶναι πανέτοιμο καὶ σχεδιασμένο ἔως τὴν τελευταία του λεπτομέρεια…

Ἀπό ποῦ θά ξεκινήσῃ τό κακό;
Εὕκολο νὰ διαπιστωθῇ…
Ποῦ εἶναι ἐγκατεστημένα τά μεγαλύτερα τμήματα τῶν πληθυσμῶν; Ἔ, ἐκεῖ θὰ κτυπήσουν…
Σαφῶς καὶ ἡ Εὐρώπη, καθὼς καὶ ἡ Ἑλλάδα, θὰ ἀποπληθυσθοῦν ταχύτατα, ἀλλὰ τὸ μεγάλο κτύπημα θὰ εἶναι στὶς χῶρες ὅπου τὸ ἰσλὰμ βασιλεύει.
Αὐτό δέν τό γνωρίζουν κάποιοι;

Σαφῶς καὶ τὸ γνωρίζουν.
Ἄλλως τὲ ἡ πανθρησκεία, ἐργαλεῖον τοῦ …θηρίου, εἶτε μὲ τὸ καλό, εἶτε μὲ τὸ ἄσχημο, ἔχει καταφέρει νὰ «δέσῃ» κάθε θρησκευτικὸ ἡγέτη σὲ αὐτὸ τὸ ἇρμα. Καὶ οἱ θρησκευτικοὶ ἡγέτες, πραιτωριανοὶ ἐπίσης, ἀπόλυτοι προδότες, χρησιμοποιοῦν τὰ ποίμνιά τους μὲ τέτοιον τρόπο, ποὺ ἴσως, ἴσως λέμε, νὰ τοὺς διασφαλίσῃ τὴν δική τους ἐπιβίωσιν…Ἰσλαμικὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου...


Ἀλλὰ εἶναι ἀμφίβολον…  Ἔως ἀδύνατον…
Τὸ νὰ διασωθοῦν μερικὲς χιλιάδες, δὲν σημαίνει πὼς μέσα σὲ αὐτὲς θὰ εἶναι καὶ οἱ προδότες…
Μία φορὰ προδότες, πάντα προδότες!!!

Κι ἐπανέρχομαι στὸ θέμα τοῦ χάρτου.
Τί ῥόλο παίζει ὀ χάρτης, ὅταν οἱ ἡγέτες, πού καθορίζουν τό πῶς θά λειτουργήσουν οἱ πιστοί τους, τόν ὑπαγορεύουν, ἄν καί γνωρίζουν πώς τό τελικό σενάριον δέν …ἐμπεριέχει κάτι ἀπό τήν θρησκεία τους;
Εὔκολη ἡ ἀπάντησις… Ὁ φανατισμός. Ὅταν κρατᾷς κάποιον λαὸ φανατισμένο τὸν ἐλέγχεις κι ἀνᾲ πάσᾳ στιγμῇ τοῦ ὑπαγορεύεις τὸ πῶς καὶ πρὸς τὰ ποῦ πρέπει νὰ κινηθῇ.
Λέτε λοιπόν ὁ στόχος νά εἶναι πράγματι ὁ χάρτης; Ἤ μήπως ὁ χάρτης ἁπλῶς εἶναι ἕνα ἀκόμη ἐργαλεῖον προπαγάνδας καί χειραγωγήσεως, μέ στόχο νά μεγαλώσῃ τά χάσματα καί τά μίση;

ΦιλονόηἸσλαμικὰ σχέδια ἐπὶ χάρτου...3

Υ.Γ. Τὸ θηρίον… Ποιός κρύβεται πίσω του; Ἤ ποιοί; Καί γιά πόσο θά βασιλεύουν; Χμμμ…  Ἕνα ἔχω νὰ πῷ…
Ὅταν μὲ τὸ καλὸ θὰ τελειώσουν καὶ οἱ πόλεμοι  καὶ οἱ ἀποπληθυσμοὶ καὶ τέλος πάντων ὅλα αὐτὰ ποὺ σχεδιάζουν, θὰ συμβῇ αὐτό:

Εἶναι τῆς …φύσεως …γραμμένο!!! Δὲν ἀλλάζουν οἱ νόμοι τῆς φύσεως.

φωτογραφία
Καὶ φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

 

(Visited 64 times, 1 visits today)
Leave a Reply