Ἡ ἐλευθερία μου ξεκινᾶ ἐκεῖ ποὺ τελειώνουν τὰ πάθη μου!

Ἡ ἐλευθερία μου ξεκινᾶ ἐκεῖ ποὺ τελειώνουν τὰ πάθη μου!Ὁ πραγματικὰ Ἐλεύθερος Ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ἐπιλέξῃ ἀνάμεσα στὰ «πάθη»  του καὶ στὰ «θέλω» του γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τοὺς …ἀφεθῇ ἤ γιὰ τὸ ἐὰν θὰ τὰ χρησιμοποιῆ, κατὰ τὶς ἀνάγκες του.
Οὐσιαστικῶς ὁ πραγματικὰ Ἐλεύθερος Ἄνθρωπος ἐπιλέγει γιὰ τὴν εὐαρέσκειά του καὶ γιὰ τὸ πότε θὰ τὴν βιώση,  ὅταν αὐτὸς κρίνῃ δίχως ὅμως νὰ γίνεται ἔρμαιο τῶν παθῶν καὶ τῶν ἐπιθυμιῶν του.

Ἡ ἐπιλογὴ εἶναι ἐκείνη ἡ μικρὴ λεπτομέρεια ποὺ μετατρέπει κάποιον ἀπὸ δοῦλο σὲ Ἐλεύθερο Ἄνθρωπο.
Καλὰ εἶναι τὰ «θέλω» μας καὶ ἀκόμη καλλίτερα τὰ πάθη μας.
Μὰ μέγιστον ἀγαθὸν γιὰ τὸν Ἄνθρωπο εἶναι νὰ μπορῇ νὰ ὁρίζῃ ἐκεῖνος καὶ τὸ μέτρον καὶ τὸ ὅριον.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 8 times, 1 visits today)
Leave a Reply