Εὐθύνη.

Στὸ λεξικὸ Δημητράκου διαβάζουμε πὼς εὐθύνη σημαίνει ὑποχρέωσις λογοδοσίας. Ἀρχικῶς ἐλέγετο εὔθυνα καὶ ἐσήμαινε τιμωρία ἀλλὰ καὶ λογοδοσία τῶν αρχόντων μετὰ τὸ πέρας τῆς θητείας τους.

Λίγο πιὸ κάτω ὅμως βλέπουμε τὸν εὐθὺν καὶ τὴν εὐθύτητα.
Εὐθὺς εἶναι ὁ ἴσος, ὁ βαίνων χωρὶς νὰ κάμπτεται ἤ νὰ ἀλλάσσῃ κατεύθυνσιν. Ἐξ οὔ καὶ ἡ εὐθεία. 
Ἐπίσης σημαίνει εἰλικρινής, δίκαιος, ἔντιμος,
Τὸ ἐπίῤῥημα εὐθὺς σημαίνει ἀμέσως, παραχρῆμα

.Τέλος ἡ εὐθύτης σημαίνει κυριολεκτικῶς εὐθυγραμμία ἀλλὰ μεταφορικῶς δικαιοσύνη, ἐντιμότης, εἰλικρίνεια.

Οὐσιαστικῶς διαβάζουμε, ἐὰν προσέξουμε καλλίτερα τὶς λέξεις, πὼς εὐθύνη, εὐθύς, εὐθύτης εἶναι ἀφ΄ ἑνὸς ὁμόῤῥιζα κι ἀφ΄ ἑτέρου μᾶς ἐκφράζουν κάτι κοινό:  Τὴν εὐθεία. Εἶναι πολὺ σημαντικὸ νὰ στοχεύουμε κάπου διὰ τῆς εὐθείας ὁδοῦ καὶ νὰ μὴν παρεκκλίνουμε τοῦ στόχου μας κάτω ἀπὸ ὁποιεσδήποτε συνθῆκες κι ἀντιξοότητες.

Διότι, ἐὰν δὲν τὸ ἔχουμε συνειδητοποιήσει, εὐθύνη, εὐθύτης, εὐθὺς σημαίνουν ἁπλῶς καὶ μόνον αὐτὸ ἤ αὐτὸν ποὺ στοχεύει κάπου καὶ ΟΥΔΕΠΟΤΕ παρεκλίνει ἀπὸ τὸν στόχο του. Αὐτοὺς τοὺς ἀνθρώπους τοὺς θεωροῦμε ΥΠ-ΕΥΘΥνους, ΕΥΘεῖς, μὲ ΕΥΘΥ-τητα.
Πρὸς τοῦτο καὶ ἡ ἔμμεσος ἐντιμότης, δικαιοσύνη, εἰλικρίνεια.

Τελικῶς, πόσο δεσμευμένοι ἐμεῖς εἴμαστε ἔναντι τῶν στόχων μας; Πόση ΕΥΘΥτητα διαθέτουμε; Πόση ΕΥΘΥνη; 
Κι ἐάν ὄχι, πόσα πρέπει νά ἀλλάξουμε μέσα μας;

Φιλονόη

(Visited 74 times, 1 visits today)
Leave a Reply