Διαφορετικότητα;

Διαφορετικότητα;Διαφορετικότητα, στὶς ἡμέρες μας, σημαίνει κάτι …ἀκραῖο. Κάτι ἔξω ἀπὸ τὴν Φύσιν, τὴν Λογικὴ καὶ τὰ ἤθη μας.
Αὐτὸ ποὺ ἀποκαλοῦν σήμερα διαφορετικότητα δὲν εἶναι κάτι ποὺ χρειάζεται ὁ πλανήτης ἀλλὰ ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετον.
Σὲ κοινωνίες, σὰν τὶς δικές μας, ποὺ ἔχουν φθαρεῖ καὶ ποὺ ἀρνοῦνται νὰ ἀποκτήσουν κοινοὺς στόχους, ἡ διαφορετικότητα δὲν ὑφίσταται, μὲ τὴν πραγματική της ἔννοια. Ἁπλῶς κάθε φορὰ ἐκφράζεται τὸ παλαιὸ μὲ νέα ἐνδύματα.
Διότι πόσο διαφορετικό εἶναι τό ἄλφα δόγμα ἤ ἡ βῆτα ἐρωτική προτίμησις;

Διαφορετικότητα, γιὰ τὰ σημερινὰ πάντα δεδομένα, ποὺ ξαφνιάζει καὶ σαστίζει τοὺς πολλοὺς εἶναι, εὐτυχῶς, ὁ κατὰ φύσιν τρόπος διαβιώσεως. Αὐτὸ δῆλα δὴ ποὺ σήμερα εἶναι τόσο ξένο γιὰ τὶς συνήθειές μας καὶ γιὰ τὶς εἰκόνες μας.
Τὸ νὰ μπορῇ κάποιος νὰ ἐπιβιώνῃ μὲ σύνεσιν καὶ φροντίδα, μέσα σὲ ἕναν κόσμο ποὺ αὐτοκαταστρέφεται, δίχως νὰ μιμεῖται καὶ νὰ μαϊμουδίζῃ, εἶναι διαφορετικότητα. Μὰ ἐὰν τὸ ἐπιτυγχάνῃ αὐτό, οὐσιαστικῶς ἔχει καταφέρει νὰ βρῇ ἐκεῖνον τὸν μοναδικὸ δρόμο ποὺ θὰ τοῦ ἐπιτρέπη νὰ ζῇ βάσει τῶν Φυσικῶν Νόμων κι ὄχι παραβιάζοντάς τους.

Αὐτὸ εἶναι διαφορετικότητα σήμερα καὶ αὐτὸ ὀφείλουμε νὰ ἀνακαλύψουμε.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 30 times, 1 visits today)
Leave a Reply