Ἀτομική ἤ ὁμαδική ἔκρηξις;

Ἀτομική ἤ ὁμαδική ἔκρηξις;Γιὰ νὰ συμβῇ σὲ μίαν κοινωνία μία ἔκρηξις, πραγματική, πρέπει νὰ συμπράξουν πολλοί, μὲ τὴν αὐτὴν ἀνίληψιν, τοὺς αὐτοὺς στόχους καὶ τὰ αὐτὰ ὄνειρα.
Σὲ ἕναν τόπο ὅμως, σὰν τὸν δικό μας, ποὺ ἰσχύουν ταὐτοχρόνως τά:

  • «Ὁ θάνατός σου, ἠ ζωή μου…»
  • «Ὁ σώζων ἐαυτὸν  σωθήτω…»
  • «Ἠ δική μου ἀλήθεια εἶναι ἀλήθεια, ὄχι ἠ δική σου…»

…τοὐλάχιστον, ἔχουμε πρόβλημα. Διότι ὁ ἕνας τραβᾶ γιὰ Ἀνατολή, ὁ ἄλλος γιὰ τὴν Δύσιν καὶ οἰ πολλοί, αὐτοὶ ποὺ ἀκόμη ἀναζητοῦν νὰ μάθουν τὰ βασικά, πελαγώνουν κι ἀκινητοῦν.
Ἐὰν ξεκινούσαμε νὰ δημιουργήσουμε μίαν κοινωνικὴ ἔκρηξιν, τότε τὸ πιθανότερον εἶναι πὼς θὰ ἀποτυγχάναμε.
Ὄχι φυσικὰ διότι δὲν ὐπάρχουν οἰ κοινοὶ πόθοι γιὰ ἐλευθερία ἀλλὰ διότι ὀ καθεὶς ἐξ ἠμῶν ἀντιλαμβάνεται διαφορετικὰ τὴν ἔννοια τῆς ἐλευθερίας.

Σαφῶς καὶ ἀπαιτεῖται δράσις, ἀντίδρασις, ἐπανάστασις.
Ἀλλὰ προηγεῖται ἡ δική μας, ἀτομικὴ ἀναζήτησις, στὸ νὰ μάθουμε τοὺς λόγους γιὰ τοὺς ὀποίους θὰ συμπράξουμε σὲ μίαν τέτοιαν ἐπανάστασιν. Κι ὅταν λέῳ «Λόγους» ἐννοῶ τὰ βαθύτερα αἴτια κι ὄχι τὰ ἐπιδερμικά.
Σὲ κοινωνικὲς συνθῆκες, σὰν αὐτὲς ποὺ τώρα ἐμεῖς διαβιοῦμε, ἠ Ἀνάγκη ἐπιβάλλει νὰ γνωρίζουμε τὸν στόχο μας.
Ἐὰν δὲν τὸν γνωρίζουμε, εἶναι πολὺ εὔκολο νὰ γίνουμε ἐργαλεῖα ἐξυπηρετήσεως ἀλλοτρίων συμφερόντων.

Συνεπῶς;
Ἀτομική ἤ ὁμαδική ἔκρηξις;
Ἠ ἀτομικὴ σαφῶς προηγεῖται τῆς ὀμαδικῆς.
Ἀλλὰ γιὰ νὰ μὴν ἐπιτύχουμε μίαν ..τρύπα σὲ μπόλικο ὕδωρ, καλὸ εἶναι νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ Ἐγὼ γιὰ νὰ φθάσουμε στὸ Ἐμεῖς καὶ τελικῶς στὸν ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ μας στόχο.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 26 times, 1 visits today)
Leave a Reply