Ὅσο χρῆμα καὶ νὰ δόσῃ ἡ ΕΚΤ, ἡ οἰκονομία ΔΕΝ ἀπογειώνεται!!!

Ὅσο χρῆμα καὶ νὰ δόσῃ ἡ ΕΚΤ, ἡ οἰκονομία ΔΕΝ ἀπογειώνεται!!!Εἰλικρινὴς ἐρώτηση.

Ἔτσι καὶ δὲν ὑπῆρχε ἡ ΕΚΤ, θά ζητοῦσαν ὅλοι, μὲ τὸν ἴδιο ζῆλο, ἀπό τήν Κεντρικὴ Τράπεζα τῆς Ἑλλάδος νά τυπώσῃδραχμές, γιά νά πάρῃ μπροστάἡ οἰκονομία;
Βολεύει ὅμως ὁ μηχανισμὸς ἀναδιανομῆς χρέους ἀνᾲ τὴν Εὐρωζώνη, ἐ;

Καταλάβετέ το.
Ὅσα δισεκατομμύρια  καὶ νὰ δώσῃ ἡ ΕΚΤ σὲ ἐπιχειρήσεις, θὰ τὰ φάη τὸ κράτος.
Ἔχει τοὺς μηχανισμοὺς γιὰ να τὸ κάνῃ!!
Τὸ «ῥευστό»  θὰ πάη στους ἐθνικοὺς μπετατζῆδες, στοὺς καναλάρχες καὶ μέσῳ τῆς φορολογικῆς ἀφαιμάξεως, θὰ φάη καὶ τὰ ὑπόλοιπα ἀπὸ τοὺς κοινοὺς θνητούς.

That’s it.

Συνεκτκὸς Ἱστός

φωτογραφία

(Visited 12 times, 1 visits today)
Leave a Reply