Ἐρευνῶντας. (β)

Ἐρευνῶντας.Ἐρευνῶ τὰ πάντα.
Δὲν ἀμφισβητῶ γιὰ νὰ ἀμφισβητῷ. Ἀναρωτιέμαι, σκέπτομαι, προβληματίζομαι καὶ ἀπορῶ.
Ἡ πορεία τοῦ ἀνθρώπου μέσα στοὺς αἰῶνες ΔΕΝ θὰ ἐντοπιζόταν, ἐὰν ἀπουσίαζε ἠ ἔρευνα.

Μὰ ὄταν λέμε ἔρευνα, αὐτὸ θὰ πρέπη νὰ γίνεται προσεκτικὰ καὶ μὲ ἀπόλυτη ἐντιμότητα.
Δὲν ἀποῤῥίπτουμε τὰ εὐρήματα ποὺ ΔΕΝ μᾶς ἀρέσουν. Ἀντιθέτως μάλιστα αὐτὰ εἶναι τὰ πιὸ σημαντικά, διότι μᾶς βοηθοῦν νὰ ἀρχίσουμε νὰ …ἀνοίγουμε τὸ ὀπτικό μας πεδίον.

Ἡ Ἀνθρωπότης χρειάζεται νὰ ἀποδομήσῃ ὄλα αὐτὰ τὰ ψεύδη ποὺ τῆς φόρτωσαν καὶ μέσα ἀπὸ τὴν ἔρευνα καὶ τὴν ἀπόδειξιν νὰ ἀλλάξῃ τὸν βηματισμό της, τὶς στοχεύσεις της καὶ τελικῶς τὸν ῤόλο της ἐπάνω στὸν πλανήτη.

Φιλονμόη

φωτογραφία.

(Visited 10 times, 1 visits today)
Leave a Reply