Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα μὲ …ἐκτιμῶ!!!

Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα μὲ ...ἐκτιμῶ!!!Ὅταν ἡ αὐτοεκτίμηση εἶναι χαμηλὴ οἱ ἄνθρωποι προσπαθοὺν νὰ ἀποζημιωθοῦν ἀκολουθώντας κάποια πρότυπα συμπεριφορᾶς, ποὺ θὰ τοὺς δώσουν πλασματικὴ αὐτοεκτίμηση.
Γεμίζουν τὸ κενὸ ποὺ τοὺς δημιουργεῖ ἡ ἔλλειψη αὐταξίας μὲ σχέσεις ἐξαρτήσεως.

Οἱ σχέσεις ἐξαρτήσεως μπορεῖ να εἶναι μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, μὲ τὴν δουλειά, μὲ τὸ φαγητό, μὲ τὸ ἀλκοόλ, μὲ τὰ ναρκωτικὰ καὶ μὲ διαφόρους τρόπους συμπεριφορᾶς.
Οἱ ἄνθρωποι στρέφονται στὶς ἐξαρτήσεις γιὰ νὰ νοιώσουν καλλίτερα μὲ τὸν ἑαυτὸ τοὺς.
Ὅταν ἠ ζωὴ εἶναι γεμάτη πρέπει καὶ εἶμαι ἀναγκασμένος νὰ …
…….τότε ἡ προσπάθεια στρέφεται στὸ νὰ ἀνταποκριθῇ κάποιος σὲ ἐξωτερικὰ ὑψηλὰ πρότυπα καὶ αὐτὸ κάνει ἀδύνατο τὸ νὰ ἔλθῃ σὲ ἐπαφὴ μὲ αὐτά ποὺ εἶναι καὶ θέλει ἀληθινά.

Ὑπάρχει ἔνα ἐσωτερικὸ χάσμα ἀνάμεσα σὲ αὐτὰ ποὺ θέλει ὀ ἴδιος καὶ σὲ ἐκεῖνα ποὺ πιστεύει ὅτι θέλουν οἱ ἄλλοι ἀπὸ ἐκεῖνον, προκειμένου νὰ πάρῃ τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ἀποδοχή τους.

Ὅταν κάποιος ἀρχίζῃ νὰ τιμᾷ καὶ νὰ σέβεται τὸν ἑαυτό του, τότε κτίζει ὅλο καὶ περισσότερο μέσα του γνήσια αὐτοεκτίμηση καὶ καταλαβαίνει ὅτι οἱ προτιμήσεις του, οἱ ἐπιλογές του καὶ οἱ στόχοι του εἶναι σημαντικοὶ καὶ ἀξίζουν ὅπως ἀξίζουν καὶ τῶν ἄλλων. 

Σταματᾶ να προσποιεῖται τὸν τέλειο καὶ συνειδητοποιει ὅτι εἶναι ἔνας ἄνθρωπος στὸν δρόμο τῆς ἐξελίξεως.
Μπορεῖ νὰ ἀναγνωρίζῃ τὰ λάθη του καὶ νὰ τὰ χρησιμοποιῇ γιὰ νὰ μάθῃ καὶ νὰ ἐνεργῇ καλλίτερα καὶ ὄχι γιὰ νὰ τιμωρῇ τιμωρεῖ τὸν ἑαυτό του.

Δεν ἔχει καμμιὰ σημασία πόσο καιρὸ ἔζησε κάποιος μὲ χαμηλὴ αὐτοεκτίμηση…
Ἀπὸ σήμερα καὶ πέρα μπορεῖ νὰ κάνῃ μιὰ καινούρια ἀρχή..
Ἡ κάθε ἠμέρα εἶναι μιὰ νέα σελίδα καὶ πάνω σὲ αὐτὴν μποροῦν νὰ γραφοῦν νέες, ἐξαιρετικές περιπέτειες.

Γιῶτα Σούσουλα

(Visited 13 times, 1 visits today)
Leave a Reply