Δίδω καί παίρνω;;;

Δίδω καί παίρνω;;;Ὑπάρχουν δύο τρόποι γιὰ  νὰ δῇ κάποιος τὶς σχέσεις του μὲ τοὺς ἄλλους.
Ἡ μία ὀπτικὴ ἀφορᾶ καὶ στηρίζεται στὴν ἀνταποδοτικότητα.
Ἡ ἄλλη ὀπτικὴ ἀφορᾶ καὶ στηρίζεται στὴν …ἀνθρωπιά.

Εἶναι πολὺ λεπτὲς οἱ ἰσοῤῥοπίες ποὺ ἀφοροῦν σὲ αὐτὲς τὶς δύο ὀπτικές, μὰ ὅλα ξεκινοῦν καὶ καταλήγουν στὸ πῶς ἀντιλαμβανόμεθα τὴν ζωή μας καὶ τὸν τρόπο ποὺ τὴν βιώνουμε. Ἡ μικρὴ λεπτομέρεια, ποὺ κάνει καὶ τὴν διαφορά, εἶναι στὸ πῶς βλέπουμε ΕΜΕΙΣ τὴν δική μας ζωή.
Ἐὰν αὐτὴν τὴν ζωὴ τὴν ἀντιλαμβανόμεθα ὡς δῶρον, τότε εἶναι αὐτονόητον πὼς θὰ …προσφέρουμε παντοῦ καὶ πάντα δῶρα ἀνθρωπιᾶς, δίχως νὰ ἐπιθυμοῦμε ἤ νὰ προσβλέπουμε σὲ ἀνταλλάγματα. Ἐὰν ἔλθουν τὰ ἀνταλλάγματα, ἐπίσης γίνονται ἀποδεκτὰ ὡς …δῶρα κι ὄχι ὡς κάτι ποὺ ἔπρεπε νὰ ἐπιστραφῇ.
Ἐὰν ὅμως ἀντιλαμβανόμεθα τὴν ζωή μας ὡς κάτι ποὺ ἀδυνατοῦμε νὰ προσδιορίσουμε, τότε τὰ πάντα φιλτράρονται μέσα ἀπὸ τὸ πρίσμα τοῦ «δοῦναι καὶ λαβεῖν», μὲ ἀποτέλεσμα φυσικὰ καὶ νὰ μὴν ἀπολαμβάνουμε τὰ ὅσα ἔχουμε, ἀλλὰ κυρίως νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὴν μία δυστυχία πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλην, ἐφ΄ ὅσον θὰ μᾶς …κυνηγοῦν οἱ …«προδοσίες»!!!

Οὔτως ἤ ἄλλως ἐμεῖς ἀποφασίζουμε γιὰ τὸ ἐὰν θὰ ζοῦμε ἤ ἐὰν θὰ ὑπάρχουμε…

Φιλονόη

Υ.Γ. Σᾶς διαβεβαιῶ πάντως πὼς τελικῶς ὅταν ΔΕΝ περιμένῃ κάποιος, τότε καὶ μόνον τότε, λαμβάνει τὰ …περισσότερα!!!

φωτογραφία

 

(Visited 18 times, 1 visits today)
Leave a Reply