Γνώμην ἔχουν ἅπαντες…

Γνώμην ἔχουν ἅπαντες...Ἀπὸ τὴν μεταπολίτευση καὶ ἐντεῦθεν ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀποτελοῦν ἕναν κεντρκὸ πολυπλόκαμο πυρῆνα μὲ ξεχωριστὸ ὄνομα καὶ δῆθεν ξεχωριστὴ κατεύθυνση, (Πλήν ἐλαχίστων ἐξαιρέσεων)
Ἕναν κεντρικὸ σχεδιασμὸ, μὲ σκοπὸ νὰ ἐλέγξουν τὸ μεγαλύτερο ποσοστὸ τῶν πολιτῶν-ψηφοφόρων.
Ὅλες οἱ κυβερνήσεις ἀκολούθησαν καὶ ἀκολουθοῦν τὸ ἴδιο σχέδιο καἰ ἡ μία σταθερὰ προετοίμασε τὸ ἔδαφος γιὰ τὴν ἐπομένη (συμπεριλαμβανομένης ὁλοκλήρου τῆς Ἀριστερᾶς).

Σκοπὸς των, ἡ πνευματικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωσις τῶν Ἑλλήνων καὶ ἡ διάλυσις τῆς χῶρας καὶ τοῦ ἔθνους, τὸ ξεπούλημα τῶν ἐθνικῶν πόρων καὶ ὁ διαμελισμὸς τῆς χῶρας!
Ζοῦμε σὲ μία ἐποχὴ ὅπου ἡ ἠμιμάθεια καὶ ἡ βλακεία, ἐμφορούμενα ἀπὸ Χριστιανικὰ, ἐθνομηδενιστικὰ, ἀναρχοκομμουνιστικὰ καὶ ἀριστερὰ ἐν γένει βιώματα, ἀποτελοῦν τὴν καινούρια κουλτοὺρα μιᾶς σαθρῆς καὶ ἀθλίας κοινωνίας· (ἀποτέλεσμα τῶν προαναφερθέντων ἐπεμβάσεων τῶν πολιτικῶν) ὁ κάθε ἐλεεινὸς προσλαμβάνοντας διορισμοὺς ἐξ ὁμοίων του, ὁπλισμένος μὲ ἄπειρο θρᾶσος ἐνίοτε προσπαθεῖ νὰ ἐμφανίσῃ αὐτὴν τὴν κουλτούρα ὡς Ἑλληνικὴν σκέψιν καὶ ὄχι μόνον,…. ἀφοῦ προσπαθεῖ νὰ τὴν ἐπιβάλλῃ κρίνοντας καὶ κατακρίνοντας ὅποιον δὲν συμβαδίζει μὲ τὰς ἀπόψεις του.
Μεγάλη ζημιὰ ἔχουν προκαλέσει σκοπίμως μὲ τὴν «α-παιδεία» καθὼς καὶ μέ τὴν ἔτοιμη σκέψη (σανό) τῶν ΜΜΕ, τῆς θρησκείας καὶ τῶν πολιτικῶν.

Ὁ μέσος ἄνθρωπος ἔχει πλέον ὁμαδοποιηθεῖ μέσα ἀπὸ τὴν ἀταξία, τῆς ὁποίας ἡ μεγίστη τιμή ἀντικατοπτρίζει τὴν πλήρη ἀποδιοργάνωση (ὁμογενοποίηση τῶν πάντων, ἄλλως Ἐντροπία.) καὶ ἰσοδυναμεὶ μὲ τὴν παύση τῆς ζωῆς ἤ ἀλλιῶς τῆς ὲξελίξεως.
Σὲ μία τέτοια κατάσταση δὲν ὑπάρχει καμμία διαδικασία καὶ δὲν βρίσκεται «σὲ λήθαργο» ἤ ἀκόμη καὶ σὲ λανθάνουσα μορφή (κρυμμένη) κανενός εἴδους πληροφορία ποὺ νὰ ἐπιτρέπῃ τἠν ἐξέλιξιν, ἐὰν μὲ κάποιο τρόπο γίνει ἐκ νέου παροχὴ πληροφοριῶν, τὸ ἄτομο ἀρνεῖται νὰ δεχθῇ τὴν νέαν πραγματικότητα ὅσο ἀληθὴς καὶ ἀν εἶναι αὐτὴ καὶ, προσπαθεῖ νὰ «ἐρμηνεύσῃ» αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν κατὰ τὸ δικὸ του συμφέρον, μὲ στόχο νὰ μὴν ἀναγκασθῇ νὰ ἀλλάξῃ θέσιν.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:

1ον) Δὲν εἶναι ὁ Λαὀς αὐτὸς ποὺ πρέπει νὰ λοιδορεῖται.

2ον) Ἐπιβάλλεται ἡ ἀναζήτησις τῆς Ἀρωγῆς τῶν Ἀρίστων καὶ ὄχι ἡ ἀπαξίωσὶς των.

3ον) Ἐφαρμογὴ τῶν ρητῶν τῶν Προγόνων μας. ΓΝΩΘΙ Σ’ ΑΥΤΟΝ. ΓΝΩΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΝΤΕΣ, ΓΝΩΣΙΝ ΔΙΑ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΓΝΩΜΗΝ ΕΧΟΥΝ;

Τᾶσος Γκολέμης

 

(Visited 232 times, 1 visits today)
One thought on “Γνώμην ἔχουν ἅπαντες…

Leave a Reply