Τὸ ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς ἀμοιβάδος.

Τὸ ἀρχέγονον ἔνστικτον τῆς ἀμοιβάδος.Ἡ καλλίτερη ἀνάλυση γιὰ ὅσα συμβαίνουν τὰ τελευταῖα χρόνια σὲ αὐτὴν τὴν χώρα θὰ ἔχει γίνει ὅταν ἡ ἀπάντηση στὰ ἐρωτήματα: γιατὶ ὁ Τσίπρας εἶπε αὐτὸ ποὺ εἶπε ἢ γιατὶ ὁ Σαμαρᾶς ἔκανε αὐτὸ ποὺ ἔκανε, δοθεῖ μὲ τὸ ἑξῆς ἁπλούστατο: ἐπειδὴ ἔτσι τοῦ ἦρθε ἐκείνη τὴν δεδομένη στιγμή. Τότε μᾶλλον θὰ ἀρχίσει καὶ ἡ χάραξη μιᾶς ἀποτελεσματικῆς στρατηγικῆς γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων.
Θὰ βροῦμε σκοπὸ καὶ στόχους ὅταν κατανοήσουμε ὅτι, τόσο αὐτοὶ ποὺ μᾶς κυβερνοῦν ὅσο καὶ αὐτοὶ ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ μᾶς κυβερνήσουν, δὲν ἔχουν οὔτε σκοποὺς οὔτε στόχους, ἄλλους πέραν τῆς βραχυπρόθεσμης διατηρήσεως τῆς ὁμοιοστασίας τους.
Εἴμαστε ἐδῶ ποὺ εἴμαστε ἐπειδὴ προσπαθοῦμε ἔδω καὶ πέντε χρόνια νὰ ἐρμηνεύσουμε λογικὰ καὶ μὲ τὰ συμβατικὰ μαθηματικὰ τὸ χάος. Γιὰ νὰ τὸ κάνουμε αὐτὸ δημιουργοῦμε μοντέλα ποὺ οὐδεμία σχέση ἔχουν μὲ τὴν πραγματικότητα. Καὶ μοιραία συγκρουόμαστε καθημερινὰ μὲ αὐτήν.
Ἡ ἐπιτυχία τῶν πολιτικῶν εἶναι ὅτι ὁ κόσμος ἔχει μάθει νὰ τοὺς παίρνει στὰ σοβαρά. Νά θεωρεῖ ὅτι ἔχουν σχέδια, πλάνα, στρατηγικές, ὅτι πρὶν ποῦν ἢ κάνουν κάτι σκέπτονται μὲ βάση ἔνα σενάριο ποὺ ἔχουν ἤδη καταστρώσει. Ἡ ἀρχικὴ αὐτὴ παραδοχὴ ὁδηγεῖ σὲ μιὰ σειρὰ ἀπὸ ἄλλες, ἐξίσου ἀβάσιμες καὶ ἀποκλίνουσες ἀπὸ ὅσα συμβαίνουν στὸν πραγματικὸ κόσμο παραδοχές. Καὶ τὰ ἀδιέξοδα πολλαπλασιάζονται καὶ διαιωνίζονται.
Ὁ Σαμαρᾶς δὲν εἶναι οὔτε εὐρωπαιστὴς οὔτε ἀντιευρωπαιστής. Εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν εἶναι τὴν στιγμὴ ἐκείνη ὁ ἀντίπαλός του. Ὁ Τσίπρας δέν εἶναι οὔτε εὐρωπαϊστὴς οὔτε ἀντιευρωπαϊστής. Εἶναι ὅ,τι δὲν εἶναι ἐκείνη τὴν στιγμὴ ὁ Σαμαρᾶς. Αὐτο ἰσχύει γιὰ κάθε ἕναν ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ ἀποκαλοῦνται ἀπὸ τοὺς θεατὲς τῆς παραστάσεως πολιτικοὶ καὶ διαθέτουν δημόσιο λόγο ἀνάλογης ἐμβελείας.
Πρόκειται γιὰ τὸ ἀρχέγονο ἔνστικτο τῆς ἀμοιβάδας, ποὺ ὁ μόνος ἐξοπλισμὸς ποὺ τῆς δόθηκε ἀπὸ τὴν φύση εἶναι ἡ δυνατότητα αὐτοπροσταςίας τοῦ κλειστοῦ της σύμπαντος. Ὅποιος προσπαθεῖ νὰ ἑρμηνεύσει τὶς κινήσεις τῆς ἀμοιβάδας, μὲ βάση τὸ περίπλοκο σχέδιο μὲ τὸ ὁποῖο κτίστηκε ὁ κόσμος περιορίζει τὸν ὁρίζοντά του στὸ μηδέν. Καὶ οἱ προτεραιότητές του ταυτίζονται ἀναγκαστικὰ μὲ τὶς προτεραιότητες τῆς ἀμοιβάδας.

Ἕρμιππος Ἑμιππίου

φωτογραφία

(Visited 66 times, 1 visits today)
Leave a Reply