Συλλογικὴ κι ἀτομικὴ εὐθύνη.

Συλλογικὴ κι ἀτομικὴ εὐθύνη.2Οἱ λέξεις ἀπὸ μόνες τους μᾶς περιγράφουν τὶς ἔννοιες.
Οὐσιαστικῶς ΔΕΝ θὰ ἔπρεπε νὰ ἀσχολούμεθα μαζύ τους, διότι λίγο ἔως πολὺ ΟΛΟΙ μας τὶς ἀντιλαμβανόμεθα.
Ὅμως σήμερα θὰ ἤθελα νὰ διευκρινήσῳ κάποιες λεπτομέρειες ποὺ ἀφοροῦν σὲ αὐτὲς τὶς δύο φρασοῦλες καὶ ποὺ κατὰ βάσιν ὑποκρύπτουν ΟΛΑ τὰ δεινὰ τῆς ἀνθρωπότητος.

Ἄς ξεκινήσῳ ὅμως καλλίτερα μὲ τὴν ἀτομικὴ εὐθύνη, ποὺ οὔτως ἤ ἄλλως τὴν προσεγγίζουμε καλλίτερα στὴν καθημερινότητά μας.
Ἀτομικὴ εὐθύνη ἔχουμε γιὰ τὶς πράξεις μας. Ὅταν αὐτὲς οἱ πράξεις ἀφοροῦν μόνον στὸ ἄτομό μας, ὅλα ἔχουν καλῶς.
Μὰ ὅταν ἀφοροῦν καὶ σὲ ἄλλους, ἀρχίζουν τὰ προβλήματα.

Νὰ τὸ ἐμβαθύνουμε λίγο αὐτό.
Ἄς ὑποθέσουμε πὼς εἶμαι καπετάνιος σὲ ἕνα πλοῖο.
Τὴν εὐθύνη τοῦ πλοίου, ἀπέναντι στὸν νόμο, ἀλλὰ καὶ ἀπέναντι στὸ πλήρωμα, ὅπως καὶ ἀπέναντι στοὺς ἐπιβᾶτες, τὴν ἔχω ΜΟΝΟΝ ἐγώ.
Ἐὰν θὰ πάῳ τὸ πλοῖο μὲ ἀσφάλεια στὸ λιμάνι του ἤ ἐὰν θὰ τὸ φουντάρῳ, εἶναι καθαρὰ δική μου εὐθύνη.
Παράδειγμα, κοντινό μας σχετικά.
Ποιός θυμᾶται τό «Σάμινα»;;;
Ποιός θυμᾶται πώς ὁ πνιγμός ὀγδόντα ἀνθρώπων, σὰν πράξις, βαρύνει, στὴν πραγματικότητα, τόν δεύτερο καπετάνιο;
Ποιός ὅμως ἠσχολήθη μέ τόν δεύτερο; (Πέραν κάποιων τυπικῶν δικαστηρίων, ποὺ μοίρασαν μερικὲς ποινές, περισσότερο γιὰ τὰ …μάτια τοῦ κόσμου!!!)
Ὅλοι, πολιτεία, κοινωνία, Μέσα Μαζικῆς Ἐξαπατήσεως ἠσχολήθησαν μὲ τὸν Πρῶτο καπετάνιο. Αὐτὸς καὶ μόνον αὐτὸς ἦταν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ἀσφάλεια τοῦ πλοίου. Αὐτὸς καὶ μόνον αὐτὸς πλήρωσε ἀκριβά, δίχως ὅμως νὰ ἔχῃ δόση ἐντολὴ γιὰ νὰ …στρίψῃ πρὸς τὴν καταστροφὴ τὸ πηδάλιο.
Γιατί σέ αὐτήν τήν περίπτωσιν συζητᾶμε γιά ἀτομική εὐθύνη κι ὄχι γιά συλλογική;;;
Διότι περὶ ἀτομικῆς εὐθύνης πρόκειται.

Ἔτσι κι ἐγώ, στὸ ὑποτιθέμενον πλοῖο μας, εἶμαι ἡ μόνη ποὺ ἔχω τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη, γιὰ ὅλα τὰ καλὰ ἤ τὰ κακὰ ποὺ θὰ τοῦ συμβοῦν.

Ἄλλο παράδειγμα.
Εἶμαι στρατηγός. Φανταράκια, ἀξιωματικοί, ἀκόμη καὶ ἁπλοῖ πολῖτες, σὲ συνθῆκες πολέμου, τίθενται ὑπὸ τὶς διαταγές μου.
Ἐὰν ἐγὼ διατάξῳ σφαγή, θὰ ἔχουμε σφαγή. Ἐὰν διατάξῳ ὑποχώρησιν, ὅλοι θὰ τρέχουν μὲ τὴν ὄπισθεν.
Ἐὰν διατάξῳ κάτι ἄλλο, ὅλοι θὰ ὑπακούσουν. Σὲ περίπτωσιν ποὺ κάποιος ΔΕΝ ὑπακούσῃ τὸν περιμένει ἡ ἐκτέλεσις, διότι θὰ θέση σὲ κίνδυνο τὴν ἀσφάλεια τῶν ὑπολοίπων.
Συνεπῶς, ἀπέναντι στοὺς στρατιῶτες, στοὺς ἀξιωματικοὺς ἀλλὰ καὶ στοὺς πολῖτες εἶμαι ἐγὼ καὶ μόνον ὑπεύθυνη.
Ἐὰν θὰ τοὺς σώσῳ, ἔχει καλῶς, θὰ μὲ δοξάζουν. Ἐὰν θὰ τοὺ γενοκτονήσῳ, θὰ μὲ κρεμάσουν.
Ἄρα κι ἐδῶ συζητᾶμε γιὰ ἀτομικὴ εὐθύνη.

Γιὰ νὰ τὰ συμμαζέψουμε λίγο λοιπόν, θὰ πρέπη νὰ καταλάβουμε τὸ τὶ σημαίνει ἀτομικὴ εὐθύνη.
Ἀτομικὴ εὐθύνη σημαίνει πὼς κάποιος, ἕνας ὁποιοσδήποτε κάποιος, λαμβάνει κάποιες ἀποφάσεις κι ἐὰν αὐτὲς φέρουν καλὰ ἀποτελέσματα, ὅσοι ἐξαρτῶνται ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἀποτελέσματα θὰ χαροῦν. Ἐὰν ὄχι, θὰ τὸν …κρεμάσουν.
ΔΕΝ θὰ πληρώσουν ὅλοι, παρὰ μόνον ὁ ἕνας. Ὁ ἐντολεύς.

Τί γίνεται ὅμως στήν κοινωνία μας; Ὑπάρχει ἀτομική ἤ συλλογική εὐθύνη;;;
Ὅσον ἀφορᾶ στὶς ἀτομικές μας πράξεις ὑπάρχει μόνον ἀτομικὴ εὐθύνη.
Ὅσον ἀφορᾶ ὅμως στὶς κοινές μας πράξεις, ὑπάρχει συλλογικὴ εὐθύνη.

Τί σημαίνει συλλογική εὐθύνη;;;
Εὔκολο.
Τὸ πολίτευμά μας, βάσει Συντάγματος, εἶναι ἀντιπροσωπευτικὴ δημοκρατία.
Καλὸ ἤ κακό, δὲν ἔχει σημασία. Σημασία ἔχει πὼς αὐτὸ ἔχουμε.
Ἐὰν ΔΕΝ μᾶς ἀρέσῃ, μεταναστεύουμε στὸ Ζιμπαμπουϊστάν.
Ἐὰν πάλι δὲν μᾶς ἀρέσῃ, ἀλλὰ ἀποφασίζουμε νὰ παραμείνουμε ἐδῶ, τότε, δίχως νὰ παραβιάζουμε τοὺς νόμους (ποὺ ἀποῤῥέουν ἀπὸ τὸ Σύνταγμα, κι ὄχι ἀπὸ τὰ νομολογήματα ποὺ μαγειρεύουν οἱ τοκογλῦφοι) ἀγωνιζόμαστε γιὰ νὰ τὸ ἀλλάξουμε.
Δὲν γίνεται ὅμως νὰ πάρῳ ἐγὼ ἕνα ΤΑΝΚ, ἐσὺ ἕνα ΚΑΛΑΣΝΙΚΩΦ, ὁ ἄλλος μία χαντζάρα καὶ νὰ ἀρχίσουμε νὰ αὐθαιρετοῦμε. Σύνταγμα ὑπάρχει, καθὼς ὑπάρχουν καὶ νόμοι ποὺ τὸ ὑποστηρίζουν.
Δὲν εἴμαστε κάφροι.

Μὰ ἐδῶ ὑπάρχουν καὶ μερικὲς ἀκόμη πολὺ ἐνδιαφέρουσες λεπτομέρειες, ποὺ πρέπει νὰ λάβουμε σοβαρὰ ὑπ΄ ὄψιν μας.
Δημοκρατία, (ναί, ἀκόμη κι αὐτὴ ἡ δημοκρατία, τοῦ αἰσχίστου εἴδους ποὺ διαθέτουμε) σημαίνει συλλογικότης στὴν εὐθύνη.
Ἅπαξ καὶ συμφωνοῦμε νὰ παραμείνουμε ἐδῶ καὶ νὰ συμμετέχουμε στὶς διαδικασίες ποὺ ἔχουν ὁριστεῖ, δῆλα δὴ στὸ νὰ ἐκλέξουμε ἀντιπρόσωπον, τότε αὐτομάτως ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ καὶ στὴν εὐθύνη.
Διότι στὴν δημοκρατία ΔΕΝ ὑπάρχει ἀτομικὴ εὐθύνη, παρὰ μόνον συλλογική!!!

(Τί νομίζετε;  Τζᾶμπα ἐπανέφεραν χουντικό νόμο, ποὺ καταπατᾶ τὴν εὐρωπαϊκὴ νομοθεσία, γιά τήν ὑποχρεωτική συμμετοχή στίς ἐκλογές; Δέν ξέρουν αὐτοί καί ξέρουμε ἐμεῖς;;;;—–>Μᾶς θέλουν ΟΛΟΥΣ συνεργοὺς στὶς εὐρωεκλογές!!! )

Δῆλα δή…  Μὲ ἁπλᾶ λόγια…
Ἐφ΄ ὅσον παραμένουμε ἐδῶ καὶ δὲν μεταναστεύουμε στὸ Ζιμπαμπουϊστάν, εἶναι σὰν νά:

  • Συμφωνοῦμε ΑΠΟΛΥΤΑ μὲ τὸ νὰ ἔχουμε αὐτὸ τὸ πολίτευμα…
  • Συμφωνοῦμε ΑΠΟΛΥΤΑ μὲ τὸ νὰ ψηφίζουμε γιὰ νὰ ἐκλεγοῦν ἀντιπρόσωποι…
  • Συμφωνοῦμε ΑΠΟΛΥΤΑ μὲ τὸ νὰ βγάζουμε τὸν σκασμὸ ἔως τὶς ἐπόμενες ἐκλογές, ποὺ θὰ ξαναμετατραποῦμε κι ἐπισήμως σὲ …ΣΥΝΕΝΟΧΟΥΣ!!!

Στὸ μεσοδιάστημα ἀποποιηθήκαμε τῆς εὐθύνης, στὴν συνείδησίν μας, ἀλλὰ στὴν πραγματικότητα, ἐφ΄ ὅσον ἔχουμε φηφίσει, εἴμαστε κι ἐμεῖς ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ γιὰ κάθε πράξιν, ἀπόφασιν ἤ κατάντια τῆς δημοκρατίας μας!!!
Πόσο πιό ἁπλᾶ νά τό πῷ;;;;
Δὲν εἶναι ὑπεύθυνοι αὐτοὶ ποὺ ἀποφασίζουν ἀλλὰ ἐμεῖς ποὺ τοὺς ἐκλέξαμε γιὰ νὰ ἀποφασίζουν.
(Ἐὰν ΔΕΝ μᾶς ἀρέσῃ, τότε πρέπει νὰ ἀλλάξουμε πολίτευμα… Σὲ κάθε ἄλλην περίπτωσιν βγάζουμε σκέτο τὸν …ΣΚΑΣΜΟ!!! Τὰ θέλουμε καὶ τὰ παθαίνουμε!!!)

Στὴν δημοκρατία λοιπὸν ΔΕΝ ὑπάρχει ὁ ἕνας, ποὺ συναντοῦμε στὴν βασιλεία ἤ στὴν δικτατορία ἤ στὸν στρατὸ ἤ στὸ πλοῖο ἤ στὴν ἐπιχείρισιν. Στὴν δημοκρατία ὑπάρχουν ΟΛΟΙ!!!
Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν ἔχουμε κατ’  ἐπίφασιν δημοκρατία. Ἅπαξ καὶ μπαίνει ἡ λέξις δημοκρατία, μὲ ὅποια ἄλλα κοσμητικὰ ἐπίθετα γύρω της, ἐπάνω της, κάτω της, μέσα της, παραμπρός της, παραπίσω της, εἶναι δημοκρατία. Δῆλα δὴ κρατεῖ ὁ λαός. Δῆλα δὴ σύν-κρατοῦμε-σύν-ἐπικρατοῦμε-σύν-ἀποφασίζουμε ΟΛΟΙ!!! Κατ’  ἐπέκτασιν ΟΛΟΙ φέρουμε τὴν ἀναλογοῦσαν εὐθύνην.

Ἐὰν λοιπὸν αὔριο τὸ πρωΐ συμβῇ ἕνας πόλεμος καὶ ὁ στρατός μας διαπράξῃ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐφ΄ ὅσον φυσικὰ ὁ πόλεμος* αὐτὸς θὰ γίνη σὲ περίοδον δημοκρατίας, ΟΛΟΙ μας θὰ ἔχουμε τὴν εὐθύνη γιὰ αὐτὰ τὰ ἐγκλήματα.
Ἐὰν τὸ πολίτευμα ὅμως ἀλλάξῃ καὶ γίνῃ δικτατορία, τότε ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ἡ εὐθύνη μεταφέρεται στὶς πλᾶτες τοῦ (ἑνός) δικτάτορος.
Ἐὰν θὰ γίνη βασιλεία, στὶς πλᾶτες τοῦ (ἑνός) βασιλέως…

Ἔγραφε λοιπὸν ὁ φίλος Ἀγησίλαος πρὸ ἡμερῶν:

«…Οι δικές της Νυρεμβέργης το ξεκαθάρισαν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι:
-ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΙΠΟΤΑ!
-ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ.
-Κάθε άνθρωπος είναι υπεύθυνος ο ίδιος για τις πράξεις του, και ποτέ μια συλλογικότητα για τις πράξεις ενός ανθρώπου ή περισσότερων…»

Ποιός εὐθύνεται γιά τήν συντριβή τῆς οἰκονομίας μας;

Συμφωνῶ ἀπολύτως, ὑπὸ τὶς παραπάνω προϋποθέσεις ὅμως.
Τὰ ἐγκλήματα, γιὰ τὰ ὁποῖα κατεδικάσθησαν οἱ ναζί, ἦσαν ἐγκλήματα ποὺ συνέβησαν σὲ περίοδον δικτατορίας.
Ναὶ μὲν ὁ Χίτλερ ἀρχικῶς κατέλαβε τὴν ἐξουσία μὲ ἐκλογές, ἀλλὰ στὴν συνέχεια τὶς …κατήργησε.
Συνεπῶς ΟΛΑ τὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου, βαρύνουν ἀποκλειστικῶς καὶ μόνον τὸν Χίτλερ.

Τά λάθη δροῦν προσθετικά ἤ πολλαπλασιαστικά;

Φυσικά, γιὰ νὰ κατανοήσουμε καὶ τὸ εἶδος τῆς εὐθύνης, καλὸ εἶναι νὰ προσθέσουμε μερικὲς ἀκόμη πληροφορίες-ἐρωτήματα.
  • Τί εὐθύνη ἔχει ἕνας γενίτσαρος, γιά τό ὅ,τι ἔγινε γενίτσαρος;;;
  • Τί εὐθύνη φέρουν ἄβουλα ὄντα, γενικῶς, πού φανατίζονται, κατά πῶς ἐξυπηρετεῖται κάποιο ἱερατεῖον ἤ κάποιος ἀνισόῤῥοπος;;; 
  • Τί εὐθύνη ἔχει ἡ Γερμανίδα, πού …ἔπλεκε κάλτσες γιά τόν Γερμανό στρατιώτη, γιά τά στρατόπεδα συγκεντρώσεως ἤ γιά αὐτούς πού ὁ ἄνδρας της ἔσφαξε κάπου στήν Οὐκρανία, στήν Ἑλλάδα ἤ στήν Τσεχοσλαβακία;;;

Σαφῶς καὶ ΔΕΝ ἔχουν εὐθύνη. Ἔτσι ἐκπαιδεύθησαν κι ἔτσι ἀναπαράγουν, συμπεριφέρονται, διδάσκουν.

  • Ὁ γενίτσαρος σφάζει τὴν μάννα του, βιάζει τὴν ἀδελφή του, ἀποκεφαλίζει τὸν πατέρα του διότι ἔτσι τὸν ἔμαθαν νὰ κάνῃ. ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΠΟΤΕ νὰ πράξῃ διαφορετικά. Τὸν προγραμμάτισαν γιὰ σφαγέα καὶ σὰν σφαγεὺς σὲ ὅλη του τὴν ζωὴ λειτούργησε…!!!
  • Ὁ φανατισμένος χριστιανός, ποὺ κομμάτιαζε τὴν Ὑπατία, ἤ ὁ ἄλλος φανατισμένος σταυροφόρος, ποὺ κομμάτιαζε τοὺς Κωνσταντινουπολῖτες τὸ 1204, ἤ ὁ παρ΄ ἄλλος φανατισμένος «ἰσλαμιστής» (;;;) τῆς ISIS, ποὺ κομματιάζει ὅ,τι ἐνοχλεῖ τὴν νέα τάξιν πραγμάτων, ΔΕΝ μπορεῖ νὰ πράξῃ διαφορετικά!!! Ἔτσι τὸν ἐκπαίδευσαν-προγραμμάτισαν κι ἔτσι λειτούργησε, λειτουργεῖ καὶ θὰ λειτουργῆ….!!!
  • Ἡ φανατισμένη Γερμανίδα, ποὺ ἔπλεκε κάλτσες γιὰ τοὺς Γερμανοὺς στρατιῶτες, τὴν ἴδια ὥρα ποὺ οἱ Γερμανοὶ στρατιῶτες κομμάτιαζαν ἀθώους, ΔΕΝ μποροῦσε νὰ πράξῃ διαφορετικά!!! Ἔτσι τὴν ἐκπαίδευσαν, ἔτσι τὴν προγραμμάτισαν κι ἔτσι ἔπραξε…!!!

Συλλογικὴ κι ἀτομικὴ εὐθύνη.3Εἶναι ΟΛΟΙ αὐτοὶ ἀπὸ τὸ ἴδιο καλοῦπι… Εἶναι ἀπὸ τὴν φυλὴ ἐκείνη, τῶν ἀθρωποειδῶν, ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ μπόρεσαν νὰ σκεφθοῦν, νὰ κρίνουν, νὰ ἀποφασίσουν, νὰ ἀντισταθοῦν, νὰ ἐπιλέξουν, νὰ συνειδητοποιήσουν.
Εἶναι ἁπλῶς ἀρίστως ἐκπαιδευμένες μαϊμοῦδες, ποὺ στὰ μάτια μας, λόγῳ τῆς ἀνθρωπομορφῆς τους, φαντάζουν μόνον κάπως …ΑΝΕΓΚΕΦΑΛΟΙ!!!
Μὰ εἶναι σκέτες ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ!!!
Ἐὰν διδάξῃ κάποιος σὲ αὐτὲς τὶς μαϊμοῦδες μαγειρική, θὰ μαγειρεύουν τέλεια.
Ἐὰν τοὺς διδάξῃ πλέξιμο, θὰ πλέκουν τέλεια.
Ἐὰν τοὺς διδάξῃ ὅμως ἀποκεφαλισμούς, θὰ ἀποκεφαλίζουν τέλεια…
Καὶ μετατρέπονται σὲ μαϊμοῦδες, ὄχι γιατὶ ΔΕΝ ἔχουν τὶς δυνατότες, βάσει …γονιδίων, νὰ ἀντιδράσουν, ἀλλὰ γιατὶ ἡ προπαγάνδα, ἀπὸ ἀρχαιοτάτων ἐτῶν, κι ἀπὸ πολὺ νεαρὲς ἡλικίες, ἔπαιξε τὸν ῥόλο τοῦ …ὑπνωτιστοῦ.

ΔΕΝ μποροῦμε λοιπὸν νὰ ζητήσουμε εὐθῦνες ἀπὸ αὐτὰ τὰ ὄντα.
Ὅπως ΔΕΝ μποροῦμε νὰ ζητήσουμε εὐθῦνες ἀπὸ τοὺς «καμικάζι αὐτοκτονίας», ποὺ περιμένουν νὰ βροῦν τὰ πιλάφια καὶ τὰ οὐρὶ τοῦ παραδείσου στὸν ἄλλον κόσμο.
ΔΕΝ ἐπέλεξαν, διότι ΔΕΝ εἶχαν τὴν εὐκαιρία καὶ τὸ δικαίωμα νὰ ἐπιλέξουν κάτι διαφορετικό, πρὸ κειμένου νὰ προγραμματίσουν διαφορετικὰ τὸ μυαλό τους. Ὄχλος, μᾶζα, πιθηκοειδῆ…
Τί δέν καταλαβαίνουμε;

Πῶς λοιπόν νά ἔχουν ἀτομική εὐθύνη αὐτά τά ὄντα;;
Μποροῦν;
Δὲν μποροῦν. ΔΕΝ ἔχουν ἐνεργοποιήσει ἐκεῖνον τὸν …δείκτη εὐφυΐας, ποὺ θὰ τοὺς ἐπιτρέψη νὰ σκεφθοῦν, νὰ ζυγίσουν καὶ τελικῶς νὰ ἀποφασίσουν διαφορετικῶς.

Κι ἐπεὶ δὴ σήμερα ἐμεῖς, ποὺ (ὑποτίθεται πώς) σκεπτόμεθα, θεωροῦμε πὼς ἔχουμε τὴν κρίσιν νὰ ἐπιλέξουμε, νὰ ἀποῤῥίψουμε ἤ νὰ ἀποδεκτοῦμε, δὲν σημαίνει πὼς εἶναι ΟΛΟΙ σὰν ἐμᾶς. (Δὲν ἀναφέρομαι σὲ ἐμέναν, σὲ ἐσέναν ἤ στὸν ἄλλον. Δὲν ἀναφέρομαι γενικῶς σὲ ἐμᾶς, τὸν λαό. Ἀναφέρομαι σὲ αὐτοὺς ὅλους τοὺς …«πεφωτισμένους», ποὺ κατὰ καιροὺς μᾶς φωνάζουν ...ΣΗΚΩΘΕΙΤΕ!!!! ΞΥΠΝΗΣΤΕ….!!! ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΤΕ…!!! Αὐτὴ ἡ συγκεκριμένη μερὶς …«ἀφυπνισμένων» εἶναι βεβαιωμένα ἀπ΄  εὐθείας ἀπόγονοι ἐκπαιδευτῶν-λοβοτομητῶν, σὰν αὐτοὺς ποὺ ἐκπαίδευαν γενιτσάρους, τζιχαντιστές, ναζί, ἀλλὰ κι ὅ,τι ἄλλο παρόμοιον πέρασε ἀπὸ τὸν πλανήτη μας!!!)

Ὅταν λοιπὸν συζητᾶμε γιὰ ἐγκλήματα κατὰ τῆς ἀνθρωπότητος, σὲ ἕνα δικαστήριον, σὰν αὐτὸ τῆς Χάγης, καλὸ θὰ εἶναι νὰ ἀρχίσουμε νὰ διαβάζουμε πίσω ἀπὸ τὶς …λέξεις καὶ τὰ δεύτερα νοήματα. Σὲ μία δικτατορία, σὰν αὐτὴ τοῦ Χίτλερ, ΔΕΝ ὑπάρχει ἀτομικὴ εὐθύνη σὲ κάποιον ἄλλον, πέραν τῆς εὐθύνης τοῦ ἐπὶ κεφαλῆς. Δῆλα δὴ τοῦ Χίτλερ.
Ἐὰν θέλῃς μὲ τσαμπουκά, νὰ τιμωρήσῃς μερικὰ πρόσωπα, γιὰ παραδειγματισμό, τότε τὴν …ξετρυπώνεις αὐτὴν τὴν εὐθύνη καὶ τὴν …φορτώνεις στοὺς ἀποδιοπομπαίους τράγους**.
Διότι, τὸ νὰ λέμε πὼς ὁ Γκαίριγκ ἤ ὁ Χίμλερ ἦσαν συνυπεύθυνοι, εἶναι σὰν νὰ μειώνουμε τὴν εὐθύνη τοῦ Χίτλερ.
Σαφῶς κι ἔχουν ἀτομικὲς εὐθύνες, στὸ πῶς ἐφεύρησκαν τοὺς τρόπους γενοκτονίας τῶν λαῶν τῆς Εὐρώπης… Ὅμως αὐτὴ ἡ ἀπόφασις, ἄρα καὶ ἡ εὐθύνη, ΔΕΝ ἐλήφθη ὑπὸ …δημοκρατικὲς διαδικασίες. Ἦταν ἐντολή.
Θὰ μποροῦσαν ἴσως νὰ φύγουν, ἀλλὰ δὲν ἔφυγαν. Παρέμειναν ἐκεῖ, ὡς σιωπηλοὶ συνεργοί, ἀλλὰ καὶ συνεταῖροι. Κατὰ πάσαν πιθανότητα ὅμως παρέμειναν ἐκεῖ διότι ἦσαν κι αὐτοὶ ἁπλῶς ἄριστα προγραμματισμένοι-ἐκπαιδευμένοι!!!

Τέλος, γιὰ τὴν σημερινή μας κατάστασιν, εἴμαστε ΟΛΟΙ συνυπεύθυνοι.

Εὐθύνη.

Ὄχι φυσικὰ γιατὶ …μαζὺ τὰ φάγαμε. Οὔτε φυσικὰ γιατὶ συν-ἐκπαιδευθήκαμε (καὶ ἐκπαιδεύσαμε ἄλλους μὲ τὴν σειρά μας) στὸ νὰ ἀποδεχόμεθα σιωπηλὰ τὰ πάντα. Οὔτε γιατὶ ἀντιδράσαμε ἤ δὲν ἀντιδράσαμε.
Εἴμαστε συνυπεύθυνοι διότι ΔΕΝ ἔχουμε (ἐπισήμως) δικτατορία ἀλλὰ δημοκρατία. Καὶ γιὰ ὅσον καιρὸ αὐτὴ ἡ λέξις θὰ συνοδεύῃ τὴν κυβέρνησιν, τὸ πολίτευμα καὶ (ἐπισήμως) τὸ Σύνταγμα, κάθε φορὰ ποὺ θὰ ψηφίζουμε θὰ εἴμαστε ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ γιὰ κάθε ἔγκλημα ποὺ διαπράττεται εἰς βάρος τῆς Πατρίδος μας, τῶν ἑαυτῶν  μας καὶ τῶν παιδιῶν μας!!!

Φιλονόη

*Νομίζετε πώς εἶναι τυχαῖον πού χάσαμε ἐπί «παλινορθώσεως τῆς δημοκρατίας» τήν Κύπρο; Νομίζετε πώς εἶναι τυχαῖον πού ὁ …«ἐθνάρχης» τήν ἔθεσεν κάπου πολύ …μακράν;;;;
Ναί, ΔΕΝ εἶχαν γίνη ἐκλογές, γιὰ νὰ τὸν ἀναδείξουν καὶ δὲν ἦταν νομίμως ἐκλεγμένος ἄρχων. (Ἦταν ὅμως ἀποδεκτὸς ἀπὸ ΟΛΟΥΣ μας. Ἀφῆστε δὲ ποὺ στὸ θέμα φακέλλου τῆς Κύπρου ἔχουμε χάσει πολλὰ πολλὰ …ἐπεισόδια!!!)

**Δυστυχῶς, οἱ πραγματικοὶ ἠθικοὶ αὐτουργοὶ τοῦ Β΄  Παγκοσμίου Πολέμου, ἀλλὰ καὶ τῶν τόσων γενοκτονιῶν, πρὸ καὶ μετὰ αὐτοῦ, (Πολωνία-22.000 Πολωνοί, σφαγὴ τοῦ Κατῦν ἀπὸ τοὺς Σοβιετικούς, Οὐκρανία-7.000.000 Οὐκρανοί (καὶ 2.000.000 φυλακισμένοι), λιμός-γενοκτονία, ἀπὸ Σοβιετικούς, Γερμανία, ὁλοκαύτωμα Ἑβραίων, Ἰαπωνία-200.000 Ἰάπωνες νεκροί, δύο ἀτομικὲς βόμβες ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανούς), ὅπως ἐπίσης καὶ κάθε ἐπιχειρήσεως …«ἐκκαθαρίσεως», παραμένουν ἀτιμώρητοι. Δημοκρατίες καὶ σοβιετίες βλέπετε… Συνεπῶς …συλλογικότης!!!

Υ.Γ.1. Αὐτὰ τὰ πρόσωπα,ποὺ μποροῦν νὰ ἀντισταθοῦν πραγματικά, νὰ σκεφθοῦν καὶ νὰ πεθάνουν, ἐὰν ἀπαιτηθῇ, γιὰ τὰ πιστεύω τους, εἶναι ἐλάχιστα. Εἶναι τὸ ἀντίπαλον δέος. Εἶναι ὁ ἄλλος, ὁ …ἀντίθετος …ἡγέτης!!!Συλλογικὴ κι ἀτομικὴ εὐθύνη.

Υ.Γ.2. Δημοκρατία.

Υ.Γ.3. Δημοκρατία!!!

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ, ἐδῶ κι ἐδῶ.
(Visited 38 times, 1 visits today)
One thought on “Συλλογικὴ κι ἀτομικὴ εὐθύνη.

  1. Αὐτόματη εἰδοποίηση σύνδεσης: Ποιός εὐθύνεται γιά τήν συντριβή τῆς οἰκονομίας μας; | Φιλονόη καὶ Φίλοι...

Leave a Reply