Συγγνώμη.

Ὁ Δημητρᾶκος μᾶς λέει γιὰ τὴν λέξιν συγγνώμη: «ἡ εὐμενὴς διάθεσις ἔναντι τινος, ἐπιείκια».
Πιὸ κάτω μᾶς ὅμως μᾶς γράγει γιὰ τὴν λέξιν συγγνώμων: «ὁμογνώμων, ὁ παρέχων συγγνώμην, ὁ ἄξιος συγγνώμης».

Ὁ ὁμογνώμων δῆλα δή. Διότι αὐτὸς ποὺ ζητᾶ (ἤ δίδει) συγγνώμη οὐσιαστικῶς ἔχει τὴν αὐτὴν γνώμην μὲ τὸν .
Δῆλα δὴ ὅταν ζητοῦμε συγγνώμη (ἤ ὅταν λαμβάνουμε συγγνώμη) τελικῶς ὁμογνωμοῦμε.

Αὐτὴν τὴν λεπτομέρεια ΔΕΝ τὴν λαμβάνουμε ὑπ΄ ὄψιν μας. Ταὐτίζουμε τὴν λέξιν συγγνώμη μὲ τὴν μετάνοια κι ὄχι μὲ τὴν κατανόησιν καὶ τὴν ἐπικοινωνία. Ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιληφθοῦμε πὼς ὅταν ζητοῦμε συγγνώμη, ἤ προσφέρουμε, προτίστως ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ νὰ ἔχουμε συμφωνήσει ἀπολύτως γιὰ τὸ ζήτημα τῆς διαφωνίας. Δὲν εἶναι θέμα καλῶν …διπλωματικῶν σχέσεων ἡ συγχώρεσις ἀλλὰ βασικὸς ὅρος γιὰ τὴν ὀρθὴ λειτουργία τῶν κοινωνιῶν μας.

Ἡ λέξις συγγνώμη ἐκφέρεται ἄσκεφτα, ἀπὸ πολλοὺς πρὸς πολλούς, δίχως νὰ μποροῦμε νὰ συνειδητοποιήσουμε τὴν βαρύτητά της. Ἀδυνατῶντας ὅμως νὰ τὴν ἐννοήσουμε, τότε λειτουργοῦμε ἀνάποδα. Διότι σπανίως ὁμογνωμοῦμε μὲ κάποιον καὶ ἡ λέξις ἐκφέρεται μόνον …τυπικῶς.

Νά ἀρχίσουμε λοιπόν σιγά σιγά νά τό ἐπανεξετάζουμε;

Φιλονόη

Υ.Γ. Ἄλλως τὲ γιὰ αὐτὸν τὸν λόγο γράφεται μὲ δύο γάμα. Γιὰ νὰ δηλώσῃ τὴν ταὐτοσιμότητα τῆς γνώμης.

(Visited 99 times, 1 visits today)
Leave a Reply