Θὰ τὸ σκεφθῶ αὔριο… Σήμερα εἶμαι πολὺ ἀπησχολημένη…

Θὰ τὸ σκεφθῶ αὔριο... Σήμερα εἶμαι πολὺ ἀπησχολημένη...Κάθε ἡμέρα δεχόμαστε ἕνα σωρὸ προσκλητήρια ποὺ μᾶς κάνουν νὰ ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τὸν ἀληθινὸ ἑαυτό μας καὶ νὰ μᾶς κρατοῦν σὲ ἐγρήγορση. Ὁ κάθε ἕνας ἄνθρωπος βγαίνει ἀπὸ τὸ σπίτι του ἐξοπλισμένος καὶ ἀρματωμένοςμ σὰν στρατιώτης ποὺ εἶναι σὲ ἔναν συνεχὴ πόλεμο. Ἡ καθημερινότητα εἶναι μιὰ διαρκὴς κλήτευση γιὰ νὰ ἀπαντάμε πάντα παρόν.
Μὲ τὸ πρῶτο κτύπημα τοῦ κινητοῦ ὀρμᾶμε μέσα στὴν τσάντα γιὰ νὰ ἁρπάξουμε αὐτὸ τὸ θηρίο ποὺ ἀναβοσβήνει.
Ἡ ἐξάντληση, ἡ ὑπερκόπωση καὶ ἡ ταχύτητα ἔχουν γίνει οἱ σύγχρονες διαστροφές. Εἴμαστε σκορπισμένοι ἀπὸ δῶ καὶ ἀπὸ ἐκεῖ καὶ τὸ στρὲς εἶναι ἡ μόνη ἀπαραίτητη ὠθήση γιὰ δράση.
Ζοῦμε μιὰ ζωὴ ποὺ εἶναι τῆς μόδας μὰ δεν εἶναι Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ, δὲν εἶναι ἡ ζωὴ ποὺ θέλουμε καὶ βλέπουμε τὶς ἡμέρες μας νὰ κυλοῦν σὰν αἷμα ἀπὸ μιὰ πληγή.
Αὐτὴ ἡ ὑπεραπασχόληση εἶναι ἔνας τρόπος γιὰ νὰ μὴν ἀντιμετωπίσουμε τὴν ἀλήθεια ποὺ ὑπάρχει μέσα μας. Εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι γιὰ να σκεφθοῦμε αὐτὰ ποὺ ἀληθινὰ θέλουμε καὶ αὐτὰ ποὺ εἶναι σημαντικὰ γιὰ ἐμᾶς.

Θέλουμε μιὰν ἅλλη ζωή, μὲ αὐθεντικὲς δραστηριότητες, μὲ οὐσία καὶ βάθος, μὲ νόημα, μὲ κεραυνοβόλες στιγμές, μὲ ἀληθινὴ ἀγάπη, μὲ σασπὲνς καὶ μὲ ἐκπληρώση ἀλλὰ θὰ τὸ σκεφθοῦμε αὔριο………..
Σήμερα εἴμαστε πολὺ ἀπησχολημένοι……….

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 29 times, 1 visits today)
Leave a Reply