Ὁ φόβος πνίγει τὸ πάθος.

Ὁ φόβος πνίγει τὸ πάθος.Νοιώθουμε πλήξη καὶ ἀνία…
Ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ παραδεχθοῦμε πὼς ἔχουμε ἐπιθυμίες….
Ὅταν οἱ ἐπιθυμίες δὲν κάνουν τὸν κύκλο τους, ἡ ὕπαρξίς μας μοιάζει ἀνωφελής.

Ἡ ἀνία εἶναι ἁπλῶς ἡ παθητικὴ ὄψις τῆς προσπάθειας νὰ ἐξαφανίσουμε τὶς ἐπιθυμίες.
Ἡ μάσκα τῆς ἀδιαφορίας κρύβει μιὰ ἔντονη ἐσωτερικὴ πάλη.
Ἡ πεποίθηση «ποτὲ δὲν πρόκειται νὰ ἀποκτήσῳ αὐτὸ ποὺ θέλω» βρίσκεται πίσω ἀπὸ αὐτὴν τὴν στάση καὶ ὑποδηλώνει ἔναν τεράστιο θυμὸ μὲ τὸν ἑαυτὸ μας.
Χρειάζεται προσωπικὴ δουλειὰ γιὰ νὰ πάρῃ κάποιος τὸν ἔλεγχο αὐτῆς τῆς πεποιθήσεως ποὺ κάνει τὸν ἄνθρωπο ἀνάξιο νὰ δεχθῇ τὰ καλά, ἀλλὰ καὶ νὰ δημιουργήσῃ.

Οἱ ἄνθρωποί που ἔχουν ἀποκοπεῖ ἀπὸ τὸ πάθος τους ἔχουν μεταβιβάσει τὴν ὑποταγὴ σὲ κάτι ἐξίσου ἰσχυρό, στὸν φόβο.
Τὸ πάθος δὲν σβήνει, κάποιος τὸ καταπνίγει κι αὐτὸς εἶναι ὁ φόβος.

Ἡ ἀπάντηση στ]γν πλήξη καὶ τὴν ανία εἶναι νὰ ἔλθῃς ἀντιμέτωπος μὲ αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ φοβᾶσαι.
Ἐκεῖ ἔξω, πέρα ἀπὸ τὰ ὅρια ποὺ ἔχεις βάλει στὸν ἑαυτό σου, ὑπάρχει ἔνας κόσμος ποὺ ἔχει χῶρο γιὰ κάθε σου ἐπιθυμία.
Ἡ πιὸ δυνατὴ καὶ ἡ πιὸ τρυφερὴ ἀπὸ ὄλες τὶς δυνάμεις, ποὺ μπορεῖ νὰ σὲ μεταφέρῃ μὲ ἀσφάλεια πέρα ἀπὸ τὴν ὄχθη τῶν φόβων καὶ τῶν περιορισμῶν σου, εἶναι ἡ δύναμις τῆςς ἀγάπης.

Γιῶτα Σούσουλα

φωτογραφία

(Visited 165 times, 1 visits today)
Leave a Reply