Θρᾷξ Πελταστής!

Θρᾷξ Πελταστής!Πελταστής.

     Στρατιώτης, φέρων τὴν πέλτην, ὡς ἀμυντικὸν ὅπλον.

     Οἱ πελταστὲς τῆς Θράκης καὶ τοῦ ὑπολοίπου ἑλληνικοῦ χώρου, ἦσαν ἐλαφρῶς ἐξοπλισμένοι ἀλλὰ πολὺ εὐκίνητοι στρατιῶτες, συνήθως μισθοφόροι. Κρατοῦσαν τὴν πέλτην, ἐλαφριὰ θρακικὴ ἀσπίδα ἡ ὁποία εἶχε μία ἐσοχὴ σὰν μισοφέγγαρο, καὶ τρία ἀκόντια, τὸ ἕνα στὸ ἕνα χέρι καὶ τὰ ἄλλα δύο στὸ ἄλλο χέρι μαζὶ μὲ τὴν ἀσπίδα. Ἡ ἐπιτυχία τους στὶς μάχες ὀφειλόταν στὴν μεγάλη τους εὐκινησία σὲ σχέση μὲ τὴν βαρειὰ ὁπλιτικὴ φάλαγγα.

     Πέλτη.

     «Ἀσπὶς ἡμισεληνοειδής, μικρὰ καὶ ἐλαφρά, ἐν χρήσει παρὰ τοῖς Θραξί. Κατὰ τὰς παραστάσεις τῆς τέχνης ἐφέρετο κατὰ τὸ πλεῖστον ὑπὸ τῶν Ἁμαζόνων. Εἰς τὸν ἑλληνικὸν στρατόν, τὸ ἀμυντικὸν τοῦτο ὅπλον εἰσήχθη ὑπὸ τοῦ Ἰφικράτους (460-350 π.Χ.), ὅστις ὠργάνωσε λόχους, τὸν μέσον ὅρον μεταξὺ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν ψιλῶν ὅρων ἐπέχοντας, ὧν ὁ ὁπλισμὸς συνέκειτο ἐκ ξίφους, ἀκοντίου καὶ τῆς πέλτης. (Ἴδ. Ξεν. Ἑλλ. IV Ε΄. 12 κ. ἐ.) Μεγάλη Στρατιωτικὴ καὶ Ναυτικὴ Ἐγκυκλοπαίδεια, Τόμ. 5, Ἔκδ. 1929

     Οἱ πελτασταί,  σύμφωνα μὲ τὸν Ηρόδοτο, φοροῦσαν κράνος καὶ ἔφεραν ἐπίσης ἕνα ἢ δύο μαχαίρια. Ἀρχικά ἦσαν Θρᾶκες μισθοφόροι καὶ κατεῖχαν θέση μεταξὺ τῶν ὁπλιτῶν καὶ τῶν ψιλῶν, ἐνῶ συχνὰ ἀναφέρονται καὶ κοντὰ στοὺς τοξότες.

     Ὑπὸ τὸν Ἀθηναῖο στρατηγὸ Ἰφικράτη ἀναδείχθηκαν σὲ στρατιωτικὴ δύναμη ἀποφασιστικῆς σημασίας, ὅμως ὕστερα ἀπὸ τὴν ἄνοδο καὶ τὶς κατακτήσεις τοῦ μακεδονικοῦ στρατιωτικοῦ συστήματος τῆς φάλαγγας, ἔπεσαν σὲ παρακμή. (πελταστής)

     Στὴν εἰκόνα βλέπουμε παράσταση Θρᾶκα πελταστὴ, σὲ ἑλληνικὸ ἐρυθρόχρωμο κήλυκα.

Θράκη

(Visited 154 times, 1 visits today)
Leave a Reply