Ἄρτεμις καὶ Ἀπόλλων.

Ἄρτεμις καὶ Ἀπόλλων.Τῷν δὲ Κοίου θυγατέρῳν Ἀστερία μὲν ὁμειωθεῖσα ὄρτυγι ἑαυτὴν εἰς θάλασσαν ἔρριψε, φεύγουσα τὴν πρὸς Δίαν συνουσίαν· καί πόλις ἀπ᾿ ἐκείνης Ἀστερία πρότερον κληθεῖσα, ὕστερον δὲ Δῆλος. Λητῶ δὲ συνελθοῦσα Διί κατὰ τὴν Γῆν ἅπασαν ὑφ᾿ Ἥρας ἐλαύνετο, μέχρις εἰς Δῆλον ἐλθοῦσα γεννᾷ πρώτην Ἄρτεμιν, ὑφ᾿ ἧς μαιωθεῖσαι ὕστερον Ἀπόλλωνα ἐγέννησεν. Ἄρτεμις μέν οὖν τά περί θύραν ἀσκήσασα παρθένος ἔμεινεν, Ἀπόλλων δὲ τὴν μαντικὴν μαθών παρά Πανός τοῦ Διός καί Θύμβρεως ἧκεν εἰς Δελφούς, χρησμῳδούσης τότε Θέμιδος· ὡς δέ ὁ φρουρῶν τό μαντεῖον Πύθων ὄφις ἐκώλυεν αὐτὸν παρελθεῖν ἐπὶ τὸ χάσμα, τοῦτον ἀνελῶν τὸ μαντεῖον παραλαμβάνει.

Ἡ Ἀστερία μία ἐκ τῶν θυγατρῶν τοῦ Κοίου μεταμορφῶθει εἰς ὀρτύκιον, καὶ ἔπεσεν εἰς τὴν θάλασσαν προκειμένου νὰ ἀποφύγῃ τὴν συνουσίαν μετὰ τοῦ Διός. Ἔλαβεν δὲ τὸ ὄνομά της μία πόλις, ἡ ὁποία παλαιὰ ὀνομάζετο Ἀστερία, καὶ ὕστερον Δῆλος. Ἡ ἀδελφή της ἡ Λητώ, συνευρέθη ἐρωτικῶς μετὰ τοῦ Διός, καὶ δι᾿ αὐτὸ ἡ Ἥρα τὴν ἐκυνηγοῦσεν εἰς ὅλην τὴν Γῆν· ἔως ὅτου ἔφθασεν εἰς τὴν Δῆλον καὶ ἐγέννησεν πρώτην τὴν Ἀρτέμιδα, ἡ ὁποία ἔκανε χρέη μαμῆς, καὶ τὴν ἐβοήθησεν εἰς τὴν γέννησιν τοῦ Ἀπόλλωνος. Ἡ Ἄρτεμις ἐξασκήθη εἰς τό κυνήγιον καί παρέμεινεν παρθένος, ἑνῶ ὁ Ἀπόλλων ἀφοῦ ἐδιδάχθη ὑπὸ τοῦ Πανός, τὸν υἱόν τοῦ Διὸς καὶ τῆς Θύμβρεως, τὴν τέχνην τῆς μαντείας, ἐπῆγεν εἰς τοὺς Δελφούς, εἰς τοὺς ὁποίους μέχρι τότε ἔδιδεν τοὺς χρησμοὺς ἡ Θέμις. Ὁ Πύθων, ὁ ὄφις φρουρὸς τοῦ μαντείου, τὸν ἐμπόδιζεν νὰ φθάσῃ εἰς τὸ χάσμα τῆς γῆς καί ὁ Ἀπόλλων τὸν ἐφόνευσεν, καὶ ἀνέλαβεν τὸ μαντεῖον.

Τᾶσος Γκολέμης

 

(Visited 112 times, 1 visits today)
Leave a Reply