Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ…

Δὲν ἔχει σημασία ἐὰν αὐτὰ εἶναι ἄνθρωποι, συνήθειες ἤ καταστάσεις.
Γνωρίζω πάντα, μέσα μου, τὸ τὶ εἶναι αὐτὸ ποὺ δὲν μὲ βοηθᾶ στὸ νὰ γίνῳ καλλίτερος καὶ χρησιμότερος ἄνθρωπος.
Ἴσως νὰ εἶναι κάποιες σχέσεις μου μὲ ἄλλους ἀνθρώπους, ποὺ δὲν προάγουν τὸν σεβασμό…
Ἴσως κάποιες συνήθειές μου, ποὺ μοῦ περιορίζουν τὸ ὀπτικὸ πεδίον…
Μὰ ἴσως πάλι νὰ εἶναι κάποιες καταστάσεις ποὺ μὲ βαλτώνουν καὶ μὲ καθιστοῦν ἀδύναμο…
Ὅλα τὰ ξέρω… Ὅλα τὰ κατανοῶ… Ὅλα τὰ βλέπω…
Καὶ γιὰ ὅλα αὐτὰ εἶμαι μόνον ἐγὼ αὐτὸς ποὺ μπορεῖ νὰ ἀποφασίσῃ νὰ τὰ σταματήσῃ.

Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ…
Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ αὐτὰ ποὺ κάποιοι ἄλλοι ἔστησαν γύρω μου, μέσα στὸ σπίτι μου ἤ στὸ περιβάλλον μου γιὰ νὰ μὲ ἐλέγχουν, ἀκόμη καὶ τότε ποὺ πιστεύω πὼς σκέπτομαι μόνος μου, τὶς δικές μου ἰδέες καὶ πὼς λαμβάνω τὶς δικές μου ἀποφάσεις.Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ...1

Ἄς ξεκινήσουμε μὲ τὶς συνήθειές μας, ποὺ γνωρίζουμε πὼς μᾶς αὐξάνουν τὴν σκλαβιὰ καὶ τὸ βάρος τῶν δεσμῶν μας.
Ἄς σβήσουμε, γιὰ ἀρχή, τὶς τηλεοράσεις ΤΟΥΣ.
Ἄς ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τὴν προπαγάνδα τῶν ἐφημερίδων ΤΟΥΣ.
Ἄς παύσουμε νὰ θεωροῦμε διασκέδασιν αὐτὰ ποὺ ΑΥΤΟΙ θεωροῦν διασκεδαστικά.
Ἄς ἐπιλέξουμε νὰ ζήσουμε πιὸ φυσικά, ἀπὸ τὸ νὰ διαβιοῦμε ὑπὸ τὴν δουλεία τῆς ΔΙΚΗΣ τους ἀποστειρώσεως.
Ἄς σκεφθοῦμε μόνοι μας, δίχως νὰ παπαγαλίζουμε δικές τους προτάσεις.
Ἄς διαβάσουμε βιβλία ποὺ ΟΥΔΕΠΟΤΕ μᾶς πρότειναν, διότι γνώριζαν πὼς θὰ μᾶς ἀφυπνίσουν.
Ἄς ἀλλάξουμε κάτι μικρό, τόσο δά, ἀσήμαντο σήμερα…
Κι ἄλλο ἕνα μικρό, ἐπίσης ἀσήμαντο, αὔριο…
Κι ἄλλο ἕνα, ἐπίσης μικρό, μεθαύριο…
Τὰ μικρὰ μικρὰ εἶναι ποὺ φέρνουν τὴν μεγάλη διαφορά…

Ἄς διαβάσουμε στὰ παιδιά μας ἕνα βιβλία ἀπὸ τὰ …ΜΗ προτεινόμενα.
Ἄς μάθουμε τὴν γλῶσσα μας σωστά, κι ὄχι ὅπως μᾶς τὴν …«ἐδίδαξαν»…
Ἄς ξεκινήσουμε νὰ κτίζουμε σιγὰ σιγὰ ἕναν κόσμο ποὺ δὲν μᾶς ἀπεκάλυψαν πὼς ὑπάρχει.
Εἶναι βέβαιον πὼς τώρα πιὰ αὐτὸς ὁ κόσμος πρέπει νὰ γίνῃ ὁ δικός μας στόχος, δρόμος, σκοπός.Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ...2

Φιλονόη

φωτογραφίες ἀπὸ ἐδῶ κι ἐδῶ.

(Visited 179 times, 1 visits today)
One thought on “Ἄς ξεκινήσουμε ἀπὸ τὰ ἁπλᾶ…

Leave a Reply