Κοινωνία ἐνδεδυμένη ἀρλεκινικά…

Κοινωνία ἐνδεδυμένη ἀρλεκινικά...Κοινωνία ἡ ὁποία ἐπέταξε τὴν φουστανέλλα προχθὲς καὶ ἐφόρεσεν εὐρωπαϊκά.
Κοινωνία ἡ ὁποία ἐπέταξεν συγχρόνως κάθε ἰδέαν καὶ αἴσθημα ἑλληνικὸν καὶ ἤρπασε κάθε φραγκικόν.

Καὶ ὅπως εἶναι μὲν εὔκολον νὰ πετάξῃ κανεὶς ἐσωτερικὰ καὶ ἐξωτερικὰ φορέματα, ἀλλὰ δυσκολότατον νὰ προμηθευθῇ καλὰ ξένα καὶ νὰ φορέσῃ καλῶς τὰ ξένα, ἔμεινε θεόγυμνος.

Κάτι χειρότερον.
Ἐπῆρε καὶ ἐφόρεσεν ὅ,τι ἔτυχε καὶ εὐρέθη ἐνδεδυμένη ἀρλεκινικά, δηλαδὴ κωμικώτατα. Εὐρέθη μὲ μίαν μανίαν μίσους κατὰ τῶν ἰδικῶν της πραγμάτων καὶ μίαν τραγικὴν ξιπασιὰν πρὸ τῶν ξένων.
Εὑρέθη ἁρπάζουσαν μὲ μονομανίαν ἀρχοντοχωριάτου κάθε λάμποντα ξένον τενεκέν…
Περὶ τῆς διανοητικῆς καὶ αἰσθητικῆς της μορφώσεως περιττὸν νὰ ὁμιλήσωμεν…

Περικλῆς Γιαννόπουλος
«Ἡ Ἑλληνικὴ Γραμμὴ καὶ τὸ ἑλληνικὸν χρῶμα»

χάρτης

(Visited 33 times, 1 visits today)
Leave a Reply