Οἱ πραγματικὲς φυλακὲς εἶναι μέσα μας…!!!

Οἱ πραγματικὲς φυλακὲς εἶναι μέσα μας...!!!Σιγὰ σιγὰ πρέπει νὰ ἀρχίσουμε νὰ ξεδιαλύνουμε τὸ τὶ περιττὸ καὶ τὸ τὶ χρήσιμο κουβαλᾶμε μέσα μας.
Τὰ «πρέπει» μας, τὰ «μή» μας, τὰ ὅριά μας ὅλα χρειάζονται, ἕνα ἕνα, ἐπανεξέτασιν, ἀμφισβήτησιν, ἐπαναπροσδιορισμό.
Εἶναι τόσα πολλὰ αὐτὰ ποὺ μάθαμε λάθος, ποὺ φαντάζει πὼς μία ὁλόκληρη ζωὴ δὲν θὰ μᾶς φθάση γιὰ νὰ τὰ ἐρευνήσουμε, νὰ τὰ ἐπεξεργασθοῦμε καὶ νὰ τὰ ἀνατρέψουμε, ἐὰν χρειασθῇ…

Δὲν εἶναι ὅλα γιὰ πέταμα, ἀπὸ αὐτὰ ποὺ πιστεύαμε ὡς ὀρθά, μὰ πολλὰ ἀπὸ αὐτὰ εἶναι γιὰ πέταμα.
Τὰ πάντα χρειάζονται ξεσκόνισμα καὶ ἀναθεώρησιν.
Κι αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ τὸ κάνῃ κάποιος ἄλλος, ἐκτὸς ἀπὸ ἐμᾶς.

Οἱ εἰκόνες ποὺ προσλαμβάνουμε, ἀπὸ μίαν καταῤῥέουσα κοινωνία, εἶναι ἀνάμεικτες, στρεβλὲς καὶ παραπλανητικές. Ἀποτυπώνουν μόνον τὴν ἀποσύνθεσιν κι ὄχι τὴν ἀναδόμησιν.
Καὶ ἡ ἀναδόμησις, ποὺ εἶναι, γιὰ τὸν κάθε ἕναν ἀπὸ ἐμᾶς, προσωπικὴ διαδρομή, πρέπει νὰ γίνῃ σὲ νέες βάσεις, ποὺ ἴσως νὰ μὴν τὶς εἴχαμε ποτὲ διανοηθῆ.
Καὶ εἶναι ὄμορφο αὐτὸ τὸ ταξείδι, ποὺ καλούμεθα νὰ κάνουμε.
Εἶναι, οὐσιαστικῶς, τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀπελευθέρωσιν τοῦ Ἀνθρώπου ἀπὸ ὅλων τῶν εἰδῶν τὰ δεσμά του.

Γιὰ ἀρχὴ λοιπὸν ἀρκεῖ νὰ κυττάξουμε μέσα μας καὶ νὰ ξεκινήσουμε τὸ ξεφλούδισμα.
Κι ἐὰν δὲν γνωρίζουμε τὸ ποῦ θέλουμε νὰ φθάσουμε, δὲν πειράζει.
Ἡ Φύσις μέσα μας θὰ μᾶς μιλήση εἰλικρινῶς καὶ θὰ ὁδηγήση μὲ ἀσφάλεια τὰ βήματά μας ἐκεῖ ποὺ μᾶς πρέπει.

Φιλονόη

φωτογραφία

(Visited 52 times, 1 visits today)
Leave a Reply